Sz┼▒r┼Ĺ
 • T├üJ├ëKOZTAT├ô - Mez┼Ĺ┼Ĺri j├írul├ękr├│l ├ęs bevall├ís├ír├│l

  TÁJÉKOZTATÓ

  Mez┼Ĺ┼Ĺri járulékról és bevallásáról

   

   

   

  Tisztelt Cím!

   

  Balmazújváros Város Önkormányzat Képvisel┼Ĺ-testülete 2015. november 30. napján megtartott képvisel┼Ĺ testületi ülésén a mez┼Ĺ┼Ĺri járulék emelésér┼Ĺl döntött, a 21/2015. (XI.30.) számú önkormányzati rendelettel, mely 2016.01.01. naptól lépett hatályba.

   

  A rendelet célja:

  Balmazújváros Város Önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó term┼Ĺföldek - ide nem értve az erd┼Ĺt, halastavat – ┼Ĺrzésér┼Ĺl mezei ┼Ĺrszolgálat létesítésével gondoskodik. A term┼Ĺföldek naponkénti és rendszeres bejárásával megbízott mez┼Ĺ┼Ĺrök szolgálatba állítása a földhasználók által termelt termények és termékek megóvását biztosítja. Cél az elkövetett esetek tetten érhet┼Ĺek, felderíthet┼Ĺek legyenek, a szolgálat m┼▒ködése járuljon hozzá a gazdálkodók vagyonának védelméhez.

   

  A rendelet hatálya:

  1. A rendelet területi hatálya kiterjed Balmazújváros Város Önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó term┼Ĺföldekre, ide nem értve erd┼Ĺt, halastavat.

  2. A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkez┼Ĺ gazdasági társaságra, aki az (1) bekezdésben meghatározott terület földhasználója, ha az ismeretlen, a tulajdonosa.

  3. A rendelet alkalmazása szempontjából term┼Ĺföld a föld fekvését┼Ĺl (belterület, külterület, zártkert) függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, sz┼Ĺl┼Ĺ, gyümölcsös, kert, rét, legel┼Ĺ (gyep), nádas és fásított terület m┼▒velési ágban van nyilvántartva.

   

  Eljárási szabályok:

  1. A mez┼Ĺ┼Ĺri járulék mértéke egy naptári évben:

   a) zártkerti földtulajdon esetén 1.000,- Ft/év/parcella,

   b) szántó m┼▒velési ágú földtulajdon esetén 5.000,- Ft/év/ha,

   c) gyep, rét, legel┼Ĺ, nádas m┼▒velési ágú földtulajdon esetén 500,- Ft/év/ha.

  2. A mez┼Ĺ┼Ĺri járulékot a kerekítés szabályai szerint – a zártkert kivételével – földhasználóként, amennyiben az ismeretlen, tulajdonosonként összevontan, egész hektárra kell megállapítani.

  3. A mez┼Ĺ┼Ĺri járulék mértékét a Képvisel┼Ĺ-testület évente, a tárgyévet megel┼Ĺz┼Ĺ év november 30-ig vizsgálja felül.

  4. Az önkormányzat és az a földhasználó, illetve amennyiben az ismeretlen, a tulajdonos mentesül a mez┼Ĺ┼Ĺri járulék megfizetése alól, ha az összevont földterület az 1 hektárt nem éri el.

  5. A mez┼Ĺ┼Ĺri járulék megállapítása a földhasználó, amennyiben az ismeretlen, a tulajdonos önbevallása alapján történik, amit az önkormányzat az ingatlan-nyilvántartás adatai, illetve a mez┼Ĺ┼Ĺrök helyszíni felmérése alapján ellen┼Ĺriz.

  6. Ha a bejelentett adatokban változás történik, új bevallást kell benyújtani a változást követ┼Ĺ 15 napon belül.

  7. A mez┼Ĺ┼Ĺri járulékot évente két egyenl┼Ĺ részletben, március 15-ig és november 15-ig kell megfizetni az önkormányzat e célra szolgáló bevételi számlájára.

  8. A mez┼Ĺ┼Ĺri járulék megfizetésére, amennyiben a földrészletnek több tulajdonosa van, az a kötelezett, aki a földrészletet használja, amennyiben a használó ismeretlen, úgy a tulajdoni hányad arányában a tulajdonosoknak áll fenn fizetési kötelezettsége.

    

  9. A mez┼Ĺ┼Ĺri járulék fizetési kötelezettség alanya az, aki a naptári év els┼Ĺ napján a használója, ennek hiányában tulajdonosa.

   A mez┼Ĺ┼Ĺri járulék fizetési kötelezettség annak az évnek az utolsó napján sz┼▒nik meg, amely évben a kötelezett használati joga, amennyiben az ismeretlen, tulajdonjoga megsz┼▒nik.

   A meg nem fizetett mez┼Ĺ┼Ĺri járulékot az adók módjára behajtandó köztartozások szabályai szerint kell behajtani, amir┼Ĺl a jegyz┼Ĺ intézkedik.

    

  A fentiek alapján Balmazújváros közigazgatási területén (belterület, külterület) földhasználattal rendelkez┼Ĺknek, ennek hiányába a földtulajdonosának bevallást kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Beruházási Osztályához 2016.02.15. napjáig.

  Amennyiben nem érkezik meg a fent említett id┼Ĺpontig a bevallás, úgy a korábbi nyilvántartásban szerepl┼Ĺ adatokkal történik az éves mez┼Ĺ┼Ĺri járulék megállapítása.

   

  A bevallási nyomtatványt a tájékoztató mellé csatoltan megküldjük, melyet pontosan kitöltve, aláírva visszaküldeni szíveskedjen. A nyomtatvány szükség esetén fénymásolható, illetve a www.balmazujvaros.hu honlapról letölthet┼Ĺ!

   

  A bevallás elmulasztása mulasztási bírságot von maga után!

   

   

   

   

  Balmazújváros, 2016. január 18.

  Beruházási Osztály

   

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz├║jv├íros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-06-13 van. PointLink.