Az újtelepi szegregátumban élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja

Nyomtatás
Készült: 2018. november 16. péntek

top52.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedvezményezett neve: Balmazújváros Város Önkormányzata

A projekt azonosító száma: TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00002

A projekt címe: Az újtelepi szegregátumban élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja

A szerződött támogatás összege: 100.000.000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt fizikai befejezésének időpontja: 2020.11.11.

 

Balmazújváros Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 5. prioritásának célkitűzéseihez igazodva a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megfelelően jelen projekt keretében célul tűzte ki a település 1. szegreátumában élők életkörülményeinek javítását, a hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségeinek erősítését (lehetővé téve foglalkoztathatóságuk későbbi fejlesztését és majdan munkaerő piaci részvételüket) és az önszerveződésre, jövőformálásra képes közösség kialakítását

.

Balmazújváros elemi érdeke és célja, hogy az egyenlő hozzáférés, az esélyegyenlőség és az integráció biztosításának elve az élet minden területén megvalósuljon a városban, ennek érdekében dolgozta ki jelen a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programját.

A fejlesztés akcióterületén az Északi-városrészben koncentráltan megnyilvánuló társadalmifizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése és a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében a TOP-4.3.1 prioritás keretében megvalósuló infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő tevékenységek alkotják a projektet.

 

A társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok mellett a szociális városrehabilitációs projekteket közösségfejlesztő programok kísérik végig, amelyek lehetővé teszik a városrehabilitációval érintett területen élő lakosság bevonását a tervezésbe és a megvalósításba, továbbá erősítik a helyi közösség kohézióját. A fejlesztéssel érintett akcióterület szegregátumot tartalmaz, ezért a projekt részeként megvalósul a folyamatos szociális munka biztosítása.

A projekt specifikus célkitűzése az alacsony státuszú lakosok integrációja és előmozdítása érdekében az egyenlő hozzáférés biztosításán túl olyan szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik munkaerő-piaci hátrányaikat, javítják foglalkoztatási esélyeiket, hozzájárulva ezzel társadalmi mobilizációjukhoz. A projekt keretében megvalósuló projekt-tevékenységek az alábbi célok köré szerveződnek:

  • I. Oktatási integráció biztosítása

  • II. Az alacsony státuszú lakosság foglalkoztatási helyzetének javítása

  • III. A szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása

  • V. Egészségtudatosság fejlesztése.

 

A projekt tartalmának összeállítását széleskörű igényfelmérés előzte meg a pályázat benyújtását

 

megelőzően, majd a projektfejlesztés szakaszában Támogató Csoport működése biztosította, hogy

 

a partnerségi tervezés marketing és kommunikációs eszközeivel élve továbbra is nagy hangsúlyt

 

kapjon a településen érdekelt szereplők (gazdasági, társadalmi szervezetek, közigazgatási

 

szervek) és a lakosság bevonása a projekt végleges tartalmának kialakításába (a felkészülés

 

meghaladja az előírt minimális 6 hónapot). A Támogató Csoport jelen projekt és a TOP-4.3.1

 

projekt estében azonos tagokból áll, így a két projekt összehangolt megvalósítása biztosított.

 

 

A projekt nemcsak tartalmában, hanem időbeni ütemezésében is szorosan kapcsolódik a TOP-

 

4.3.1 projekthez.

 

Az önkormányzat biztosítja, hogy a projekt tevékenységek mögött elhivatott, a helyi viszonyokat jól ismerő, nagy tapasztalattal rendelkező, elkötelezett személyek állnak, amit az is bizonyít, hogy jelen projekt egy 5 tagú konzorcium együttműködésével valósul meg. Konzorciumi tagok:

  • Balmazújváros Város Önkormányzata (konzorciumvezető),

  • Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat,

  • Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona,

  • Angyalliget Közhasznú Alapítvány,

  • Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Mesevár Óvoda.

 

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-09-27 van. PointLink.