KÖZHÍRRÉ TÉTEL

Nyomtatás
Készült: 2019. december 07. szombat
 
KÖZHÍRRÉ TÉTEL 
 
 
 
Balmazújváros Város Önkormányzat Jegyzője I. fokú építésügyi hatóság hatáskörében eljárva „az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról” szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10.§ (4) bekezdés h) pontja és „az általános közigazgatási rendtartásról” szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. §-a alapján közhírré teszi az alábbi közleményt. 
 
Tájékoztatom a tisztelt ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási hatósági engedélyezési eljárásban BAL/4671-27/2019 iktatószámú, IR-000506987/2019 iratazonosítójú határozattal függő hatályú döntést hoztam. Ügyfelek: a debreceni 9089/1, 9092, 9094 hrsz-ú ingatlanokkal rendelkezni jogosultak, valamint a 9089/2 ingatlanra bejegyzett jogosultak és vevők. 
 
- eljáró hatóság megnevezése: Balmazújváros Város Önkormányzat Jegyzője (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.  
- az ügy száma: BAL/4671/2019 
- az ügy tárgya: vegyes rendeltetésű épület használatbavételi engedélyezési eljárása 
- kérelmező ügyfél: Pércsi 37 Kft. (4034 Debrecen, Vámospércsi út 37.) 
- a hirdetmény kifüggesztésének napja: 2019. december 07. 
- a kifüggesztés időtartama: 15 nap 
- a hirdetmény levételének, így a döntés közlésének napja (a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap): 2019. december 22.  
 
Függő hatályú döntésem rendelkező részét és indokolásának kivonatát az Ákr. 89. § (1) bekezdésének a) pontja alapján közhírré tétel útján az alábbiak szerint közlöm: 
 
„FÜGGŐ HATÁLYÚ HATÁROZAT 
 
A Pércsi 37 Kft. (4034 Debrecen, Vámospércsi út 37.) kérelmező részére a Debrecen, Arany János utca 37. (tulajdoni lapon az alábbiak szerint szereplő: Debrecen, Széchenyi u. 32. „felülvizsgálat alatt”) szám alatti, 9089/2 hrsz-ú ingatlanon megépített vegyes rendeletetésű épület használatbavételi engedélyezési eljárása ügyében az alábbi függő hatályú döntést hozom: 
 
Jelen határozathoz akkor kapcsolódnak joghatások, ha az ügyintézési határidő elteltével a hatóság a hatósági ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg. A felfüggesztést elrendelő vagy szünetelést megállapító döntést megelőzően hozott függő hatályú döntéshez joghatás nem kapcsolódik.  
 
Az ügyintézési határidő 2020. január 05. napján lejár. 
 
E határnap elmulasztása esetén a joghatások az alábbiak: 
 
1. az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek megfelelő összeget, ennek hiányában 10.000 Ft-ot a hatóság köteles a kérelmező ügyfél részére megfizetni, 
2. a kérelmező ügyfél mentesül az eljárási költségek megfizetése alól, 
3. a kérelmezett jog gyakorlása az ügyfelet megilleti. 
 
Felhívom figyelmét, hogy a kérelemben foglalt tevékenység jog gyakorlására akkor válik jogosulttá, a jelen döntésem véglegessé válik, melyről külön értesítést küldök. 
 
Jelen döntés ellen 2019. január 05. követő naptól számított 15 napon belül, a hatóságomnál, a kormányablaknál vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál benyújtott, de a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi Osztálya (4026 Debrecen, Darabos u. 9-11.) részére címzett 
fellebbezésnek van helye. Ha a fellebbező fellebbezése benyújtásakor már rendelkezik az ÉTDR rendszerben elektronikus tárhellyel, 
akkor fellebbezésében meg kell jelölnie, hogy az elektronikus tárhelyén tárolt dokumentumok közül melyeket mellékeli fellebbezéséhez, vagy hozzáférést kell biztosítania az első- és másodfokon eljáró hatóságnak a 
dokumentumokhoz. 
Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. 
A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 
A fellebbezés illetékköteles, mértéke 30.000 Ft. 
 
Amennyiben jelen döntés véglegessé válik, arról hatóságom értesíti az ügyfeleket, valamint hatóságom felügyeleti szervét, intézkedik az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek megfelelő összeg, ennek hiányában 10.000 Ft megfizetése, valamint a kérelmező által az eljárásért, valamint a szakhatósági 
eljárásért megfizetett illeték vagy díj, továbbá az általa előlegezett eljárási költség visszatérítése iránt. A szakhatóság a véglegessé válásról szóló értesítésétől számított 5 napon belül intézkedik az eljárására tekintettel felmerült és a kérelmező ügyfelet terhelő illeték vagy díj, továbbá az eljárására tekintettel 
felmerült és a kérelmező ügyfelet terhelő eljárási költség eljáró hatóságnak történő megfizetéséről. 
 
INDOKOLÁS 
 
A Pércsi 37 Kft. (4034 Debrecen, Vámospércsi út 37.) nevében Dézsi Tamás László meghatalmazott a rendelkező részben szereplő tárgyú kérelmet nyújtott be Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjéhez. 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály HB/11-ÉPO/00318-2/2019. számú végzésével az ügy elintézéséből Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjét kizárta és az eljárás lefolytatására Balmazújváros Város Önkormányzat Jegyzőjét jelölte ki. 
 
A kérelem hatóságomhoz történő beérkezését követő napon közigazgatási hatósági eljárás indult. Az ügyintézési határidő „az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/C. § (1) bekezdése alapján a kérelemnek a hatósághoz történő beérkezését követő első munkanapon 
kezdődik. 
 
„Az általános közigazgatási rendtartásról” szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdése alapján a hatóság az eljárás megindításától számított nyolc napon belül függő hatályú döntést hoz. 
 
Döntésemet az Ákr. 43. § (2), (4), (6), (9)-(11) bekezdései alapján hoztam meg. 
 
Az Eljr. 40. § (1) bekezdése alapján határozatom az eljárás megindításáról szóló értesítést nem tartalmaz. 
 
A jogorvoslat lehetőségéről, határidejéről és a benyújtás helyéről az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdése, 118. §-a, 82. § (2) bekezdése és az Eljr. 70. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztattam az érintettek et. 
 
Az ügyféli kör megállapításánál az Eljr. 4. §-ban foglaltak szerint jártam el. Az Ákr. 10. § (1) pontja alapján ügyfélnek tekintettem továbbá a szomszédos 9089/1, 9092, 9094 hrsz-ú ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat, valamint a 9089/2 ingatlanra bejegyzett jogosultakat és vevőket. 
 
A fellebbezés illetékét „az illetékekről” szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XV. fejezete határozza meg. 
 
Tekintettel arra, hogy az ügyben több mint ötven ügyfél érintett döntésemet az Eljr. 10. § (4) bekezdése alapján döntésemet hirdetményi úton közlöm, továbbá a döntésről készült közleményt közhírré teszem. 
 
Balmazújváros Járásszékhely Települési Önkormányzat Jegyzője építésügyi hatáskörét és illetékességét „az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről” szóló 343/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése határozza meg.” 
 
Ezen közlemény a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. földszinti hirdetőtábla), valamint az alábbi honlapon kerül közzétételre: https://balmazujvaros.hu/ 
 
Az Ákr. 89. § (1) bekezdésének b) pontja alapján tájékoztatom az érintetteket, hogy hivatkozott döntést személyesen vagy meghatalmazott útján a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal fsz. 13. irodájában 
– ügyfélfogadási időben – megtekinthetik vagy átvehetik. 
 
Balmazújváros, 2019. december 07. 
 
 Dr. Hajdu Miklós jegyző megbízásából: 
 
 Boruzs Andrea 
 tanácsos 
Mellékletek:
Download this file (Közhírré tétel.pdf)Közhírré tétel.pdf[ ]1190 kB

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-09-21 van. PointLink.