Hulladékgazdálkodási bírság (Határozat)

Nyomtatás
Készült: 2021. július 07. szerda

Határozat

A területi hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) Balmazújváros Város Önkormányzata [(cím: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.; adószám:15728506-2-09; törzsszám:728504; statisztikai számjel: 15728506-8411-321-09 (a továbbiakban: kötelezett)] kérelmének helyt ad és a nem veszélyes hulladék jogellenes elhelyezése miatt a HB/17-KTF/04704-8/2021. ügyiratszám alatt kiszabott hulladékgazdálkodási bírság összegét

478.725,- Ft, azaz – négyszázhetvennyolcezer-hétszázhuszonöt forintban

állapítja meg.

A bírság teljes összegét a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 10034002-01040030-00000000 számú számlájára, a határozat számára hivatkozva, a határozat véglegessé válását követő 30 napon belül kell megfizetni. A befolyt bírság összegének 30%-a Balmazújváros Város Önkormányzatát illeti meg, mely összeg átutalására a befizetést követő 15 napon belül a területi hulladékgazdálkodási hatóság a szükséges intézkedést megteszi.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 135. § szerint, ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a jogosultnak a törvényes kamatnak megfelelő mértékű késedelmi pótlékot fizet. A törvényes kamat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48. § szerinti késedelmi kamat, azaz a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 61. § (5) bekezdés szerint a kötelezettet terhelő meg nem fizetett hulladékgazdálkodási bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.

A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye, a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per kezdeményezhető, melyet keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a Debreceni Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél, azaz a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (4024 Debrecen, Piac utca 42-48.) címén benyújtani.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett félnek a keresetlevelet személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton eggyel több példányban kell előterjeszteni, mint ahány fél a perben érdekelt. Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

Jogi képviselővel eljáró felperesnek, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) szerinti minden elektronikus ügyintézésre kötelezettnek elektronikusan kell benyújtani a keresetet. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9. §-a határozza meg.

A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtásának helye: https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a bíróságtól azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30 000 forint. A közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A tárgyi illetékfeljegyzési jog következtében le nem rótt kereseti illeték viseléséről a bíróság dönt.

Indokolás

A területi hulladékgazdálkodási hatóság a kötelezettet a HB/17-KTF/04704-8/2021. számon kiadott határozatában a Balmazújváros 5447 hrsz. alatti ingatlanon nem veszélyes hulladék jogellenes elhelyezése miatt 1.914.900,- Ft, azaz – egymillió-kilencszáztizennégyezer-kilencszáz forint -hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezte.

A kötelezett a 2021. május 27. napján kelt levelében kérte a kiszabott bírság összegének mérséklését. 2021. június 03. napján kelt levelében arról tájékoztatta a területi hulladékgazdálkodási hatóságot, hogy a jogellenes állapotot a HB/17-KTF/04704-7/2021. számú kötelező határozatban foglalt határidőig megszüntette, a Balmazújváros 5447 hrsz. alatti ingatlanon elhelyezett nem veszélyes hulladékot (építési-bontási hulladék, kommunális hulladék, zöld hulladék) elszállítatta és az arra jogosultsággal rendelkező átvevőnek átadta. A hulladék hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek történő átadásáról szóló dokumentumok a kérelem mellékleteként megküldésre kerültek.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság munkatársai a kötelezett képviselőjével közösen helyszíni utóellenőrzést tartottak 2021. június 22. napján a Balmazújváros 5447 hrsz. alatti ingatlanon, amely során megállapításra került, hogy a hulladék teljes mértékben elszállításra került.

A Ht. 86. § (4) bekezdés alapján, ha a hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezett a kiszabott bírság megfizetésére előírt határidő lejárta előtt az eredeti állapotot helyreállítja, illetve a jogellenes állapotot megszünteti, a hulladékgazdálkodási hatóság - az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel - a bírságot kérelemre a bírság legalacsonyabb mértékéig csökkentheti, ha a bírság célja csökkentett összeggel is elérhető.

A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Br.) az 1. § (5) bekezdése szerint a csökkentett bírság összegét az eredeti összeg 25 és 100 %-a között lehet megállapítani.

A fentiek alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság a bírságot az eredeti összeg 25 %- ában állapította meg.

B = 1.914.900 Ft × 0,25 = 478.725,- Ft

B = 478.725,- Ft.

A bírság összege: 478.725,- forint.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság a határozatot a fentiek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint az ügyintézési határidőn belül hozta meg.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörét és illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és a 2. § (1) bekezdése, valamint a Br. 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság a határozatot az Ákr. 80. § (1) bekezdés, 81. § (1) bekezdés, a Ht. 86. § (4) bekezdés, a Br. 4. § (1), bekezdése alapján hozta meg.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdés, illetőleg a 113. § (1) bekezdés a) pontja és 114. § (1) bekezdés biztosítja.

A keresetlevél benyújtására vonatkozó rendelkezéseket a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 37. § (1) bekezdés, 39. §, a tárgyaláson kívüli elbírálást a 77. § (1)-(2) bekezdése határozza meg.

A Kp. 50. § és 52. § (1) bekezdésben foglaltak szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése.

A tárgyalás elmulasztására vonatkozó rendelkezéseket a 82. § tartalmazza.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § és 608. § -a, valamint az Eüsztv. 9. §-a határozza meg.

A bírósági eljárás illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdés, valamint az illetékfeljegyzési jogról a 62. § (1) bekezdés h) pont rendelkezik.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási szabályzata alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály vezetője jogosult.

Debrecen, időbélyegző szerint

Rácz Róbert kormánymegbízott nevében és megbízásából

Dr. Hajduné Dr. Kovács Mária Mónika főosztályvezető

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-11-28 van. PointLink.