Tájékoztatás Bursa Hungarica ösztöndíjról

Nyomtat√°s
K√©sz√ľlt: 2012. okt√≥ber 19. p√©ntek

Balmazújváros Város Önkormányzata csatlakozott a hátrányos helyzetŇĪ, szociálisan rászorult, felsŇĎoktatásban tanulmányokat folytató, illetve felsŇĎoktatásban tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára kiírt Bursa Hungarica FelsŇĎoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához.
Az ösztöndíjban kizárólag Balmazújváros Város Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezŇĎk részesülhetnek.

A pályázók köre:

“A” típusú pályázatra azok a hátrányos szociális helyzetŇĪ felsŇĎoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsŇĎoktatási intézményben (felsŇĎoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejŇĪ (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezŇĎ alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezŇĎ mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsŇĎfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ,,A” típusú ösztöndíj idŇĎtartama: 10 hónap, azaz két egymást követŇĎ félév.

“B” típusú pályázatra azok a hátrányos szociális helyzetŇĪ (a 2012/2013. tanévben utolsó éves, érettségi elŇĎtt álló középiskolás, vagy felsŇĎfokú diplomával nem rendelkezŇĎ, felsŇĎoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2013/2014. tanévtŇĎl kezdŇĎdŇĎen felsŇĎoktatási intézmény keretében teljes idejŇĪ (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezŇĎ alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsŇĎoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2013-ban elŇĎször nyernek felvételt felsŇĎoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2013/2014. tanévben ténylegesen megkezdik.
A ,,B” típusú ösztöndíj idŇĎtartama
: 3x10 hónap, azaz hat egymást követŇĎ tanulmányi félév.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

 • középiskolai akkreditált iskolarendszerŇĪ felsŇĎfokú szakképzésben vesz részt
 • a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerzŇĎdéses állományú hallgatója
 • doktori (PhD) képzésben vesz részt
 • külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A pályázat 2012. október 26-ig kiírása kerül, mely megtekinthetŇĎ a Polgármesteri Hivatal hirdetŇĎtábláján.

FIGYELEM! Változás a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer pályázati rendjében!
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követŇĎen tölthetik fel pályázati adataikat a pályázók az EPER-Bursa rendszerben, melynek elérhetŇĎsége: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
(Az EPER-Bursa rendszer a www.emet.gov.hu internetes oldalról is elérhetŇĎ!)
A személyes és pályázati adatok feltöltését követŇĎen a pályázati ŇĪrlapot kinyomtatva és aláírva kell benyújtani valamennyi csatolandó melléklettel együtt a Polgármesteri Hivatal I. em. 1. számú irodájába.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. november 23.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2012. december 17.A pályázathoz kötelezŇĎen csatolandó mellékletek:

 • jövedelmi adatok valódiságát bizonyító okiratok (a havonta rendszeresen mérhetŇĎ jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelŇĎzŇĎ 3 hónap átlagát; nyugdíj, nyugdíjszerŇĪ ellátás, a Foglalkoztatási Törvény alapján kapott ellátások esetén a kérelem benyújtásának hónapjában folyósított ellátás összegérŇĎl; egyéb jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelŇĎzŇĎ 12 hónap átlagát)
 • a felsŇĎoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás (“A” típusú pályázat esetén),
 • halotti anyakönyvi kivonat másolata az árvaság igazolására,
 • születési anyakönyvi kivonat másolata, vagy iskolalátogatási igazolás az eltartott kiskorúakról,
 • tartósan beteg/fogyatékossággal élŇĎ pályázó esetén a szakorvosi igazolás, szakorvosi vélemény másolata,
 • hallgatói jogviszony igazolás/vagy másolata a felsŇĎoktatási jogviszonnyal rendelkezŇĎ testvérrŇĎl,
 • gyámhatóság vagy bíróság jogerŇĎs döntésének másolata az egyedül nevelés tényérŇĎl,
 • Tbj. megállapító határozata e jogcímen folyósított ellátásokról,
 • felsŇĎoktatási intézmény igazolása a kollégiumi igény elutasításáról,
 • albérleti szerzŇĎdés albérletben lakás esetén

SZABÁLYZAT ÉS KIÍRÁSOK MEGTEKINTÉSE

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-06-23 van. PointLink.