Mikro-, kis- √©s k√∂z√©pv√°llalkoz√°sok munkahelyteremtŇĎ beruh√°z√°sainak t√°mogat√°sa

Nyomtat√°s
K√©sz√ľlt: 2014. janu√°r 14. kedd

 

TÁJÉKOZTATÓ

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtŇĎ beruházásainak támogatása

címŇĪ pályázatról: NFA-2014-KKV

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzeti Foglalkoztatási Alaprész (NFA) 2014. évi központi keretébŇĎl nyílt jellegŇĪ pályázatot hirdet mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV) munkahelyteremtŇĎ beruházásainak támogatására. Az NFA-ból 13 milliárd Ft támogatási keretösszeg áll a pályázók rendelkezésére. EbbŇĎl 1100-1200 KKV-nál 6500 új munkahely létesíthetŇĎ, továbbá legalább 12000 már meglévŇĎ munkahely megŇĎrzése segíthetŇĎ. A pályázat alapján a pályázati útmutató szerinti induló beruházás támogatható.

 

A pályázat célja: a területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerŇĎsítése, a KKV-k fejlŇĎdésének, gazdaságban betöltött szerepük, piaci pozícióik bŇĎvítése, új munkahelyek létrehozását eredményezŇĎ beruházások támogatása; a vállalkozások számára többlettámogatás biztosítása a gazdasági, társadalmi és munkaerŇĎ-piaci szempontból kedvezŇĎtlen helyzetŇĪ területfejlesztési-statisztikai kistérségekben, településeken; az álláskeresŇĎk foglalkoztatásának ösztönzése kiemelt összegŇĪ kiegészítŇĎ támogatással; a foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklése kiegészítŇĎ támogatás biztosításával.

 

A pályázók köre: A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkezŇĎ KKV-k vehetnek részt az alábbi jogszabályok szerint:

  • a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti gazdasági társaságok,

  • a Polgári TörvénykönyvrŇĎl szóló 1959. évi IV. törvény 70. §-a szerinti egyes jogi személyek vállalatai,

  • a külföldi székhelyŇĪ vállalkozások magyarországi fióktelepeirŇĎl és kereskedelmi képviseleteirŇĎl szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelepek,

  • a szövetkezetekrŇĎl szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezetek,

  • az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrŇĎl szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti vállalkozók.

 

Elszámolható költségek: kizárólag új mŇĪszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések, valamint az immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how beszerzése során felmerülŇĎ - a számvitelrŇĎl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény) 47-48. § és 51. §-a alapján elszámolható és igazolt - azon költségek, amelyek a Számviteli törvény 1. sz. mellékletében szereplŇĎ „A. Befektetett eszközök” mérlegsoron belüli „I. Immateriális javak” 2., 3.-ból licenc és 4.-bŇĎl a találmány, a szabadalom és a know-how, valamint „II. Tárgyi eszközök” 1-3. mérlegtételek körébe tartozó eszközök beszerzésével, megvásárlásával kapcsolatban merülnek fel.

A II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékŇĪ jogok mérlegsorból az elszámolható költségek körében az új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint ezen ingatlanok rendeltetésszerŇĪ használatának elŇĎfeltételét jelentŇĎ, jogszabályban nevesített (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) hozzájárulások vehetŇĎk figyelembe. Más építési költség nem számolható el.

 

A támogatás formája: vissza nem térítendŇĎ.

 

A támogatás mértéke:

Nem regisztrált álláskeresŇĎ személy esetén, új munkahelyenként 1,5 millió Ft. Ezen kívül az alábbi kiegészítŇĎ támogatásokra lehet pályázni, külön-külön, illetve halmozottan:

a) amennyiben a beruházás hátrányos helyzetŇĪ kistérségben1, településen valósul meg, új munkahelyenként 200 ezer Ft, vagy

b) amennyiben a beruházás leghátrányosabb helyzetŇĪ kistérségben, továbbá a leghátrányosabb helyzetŇĪ kistérségekkel azonos elbánásban részesített településen valósul meg, új munkahelyenként 300 ezer Ft,

c) amennyiben a beruházás befejezését követŇĎen a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévŇĎ kiközvetített álláskeresŇĎk foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft,

d) amennyiben a c) pontban meghatározott álláskeresŇĎk közül a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, ennek hiányában a roma érdekképviseleti vagy a roma civil szervezet vagy az etnikai szószóló ajánlására a pályázó roma munkavállaló foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 300 ezer Ft,

e) amennyiben a beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg, az a) vagy a b) pontban meghatározott kiegészítŇĎ támogatáson kívül új munkahelyenként további 400 ezer Ft2.

 

A pályázat benyújtása:

A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), külön-külön, egy darab zárt küldeményben, a lapokat lefŇĪzve, rendezett, áttekinthetŇĎ formában, tartalomjegyzékkel ellátva, az útmutatóban rögzített formai elŇĎírásoknak megfelelŇĎen, magyar nyelven, az útmutató mellékleteiben szereplŇĎ szempontok alapján, kizárólag a pályázati dokumentációban lévŇĎ adatlapok kitöltésével kell elkészíteni, amelyhez csatolni kell a pályázati útmutató mellékleteiben szereplŇĎ minták alapján összeállított nyilatkozatokat és dokumentumokat. A pályázat tartalmát (a csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok kivételével) CD elektronikus adathordozón - word és excel formátum alkalmazásával - is be kell nyújtani.

 

A pályázatot kizárólag az alábbiak szerint lehet benyújtani:

A könyvelt postai küldeményként, kizárólag Magyarországon feladott, vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejŇĪ belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a pályázatot a beruházás helye szerinti munkaügyi központ részére lehet eljuttatni a 2014. január 9-tŇĎl 2014. február 14-ig terjedŇĎ idŇĎszakban. A munkaügyi központok címjegyzéke a pályázati útmutató 12-13. oldalán található. A feladás idŇĎpontjának a küldeményen szereplŇĎ - a pályázó által igazolható - postára adás bélyegzŇĎjének dátuma számít.

 

A pályázati dokumentáció megtalálható, letölthetŇĎ a www.munka.hu honlapról.

 

1 A hátrányos, leghátrányosabb helyzetŇĪ kistérségek, települések és a szabad vállalkozási zóna területi kategória fogalmának magyarázata, a vonatkozó Korm. rendeletek megnevezése az útmutató 17. pontjában található. Amennyiben a pályázatok munkaügyi központokhoz történŇĎ benyújtásának határidejéig a vonatkozó hatályos jogszabályok /311/2007. (XI. 17.) és 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletek/ helyett új jogszabályok lépnek hatályba, a korábbi és az új jogszabályok mellékletében szereplŇĎ hátrányos, leghátrányosabb helyzetŇĪ kistérségek és települések - ezen pályázat szempontjából - egyaránt kedvezményezetti körbe tartoznak, és igényelhetŇĎ a területi alapú kiegészítŇĎ támogatás. Tehát ha az új jogszabályok szerinti besorolás miatt a kistérség, település a korábbinál kedvezŇĎtlenebb pozícióba került, minden esetben a kistérség, település számára elŇĎnyösebb területi besorolást és kiegészítŇĎ támogatási összeget kell figyelembe venni.

2 A szabad vállalkozási zónák hátrányos és leghátrányosabb helyzetŇĪ kistérségekben, illetve településeken jöttek létre. Ezért a zónákban ennek megfelelŇĎen az új munkahelyenkénti 200, vagy 300 ezer Ft kiegészítŇĎ támogatáson kívül további 400 ezer Ft, tehát összesen 600 (200+400 ezer Ft), vagy 700 ezer Ft (300+400 ezer Ft) kiegészítŇĎ támogatás igényelhetŇĎ.  

 

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-06-13 van. PointLink.