Óvodai beiratkozás 2014

Nyomtatás
Készült: 2014. április 01. kedd

HIRDETMÉNY

az óvodai felvételről

 

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény ( a továbbiakban: Nkt.) 8.§ (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet- továbbiakban: R.- 12. §(1) bekezdése)

 

A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel.

 

A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben- amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi-, folyamatosan történik.

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévet betölti a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős (Nkt. 72. § (1)). A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt (rendelet 20. § (2)).

 

A köznevelésről szóló 2011. évi CLX. törvény a 2014. évre vonatkozóan az óvodai nevelést csak az ötévesekre, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre vonatkozóan tette kötelezővé.

 

 

Mit kell tudni az óvodai felvételekről?

- Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1)).

- A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. §. (2))

- Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet (rendelet 20. § (1)).

- A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a gyermek elhelyezését követően - közös szülői felügyelet hiányában is - együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, szüneteltette vagy megszüntette.

              

               A 2014/2015. nevelési évre a beiratkozás időpontja: 2014. május 5-7.

                         (hétfő 8- 14 óráig; kedd 14- 17 óráig; szerda 8-16 óráig)

           

   Helyszín: Napsugár Óvoda Kossuth u. 19.

 

Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy az egyes óvodákba várható túljelentkezés miatt nem tudunk biztosítékot vállalni arra, hogy az Önök által megjelölt intézménybe tudjuk majd elhelyezni gyermeküket.

 

- A beíratáskor be kell mutatni a gyermekének személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (rendelet 20. § (3)), nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek a Magyarország területen (Nkt. 92. §).

 

Az óvodai jelentkezéshez szükséges adminisztratív, formai feltételek tehát a következők:

 

  1. Gyermek és szülő lakcímkártyával igazolt lakcíme (lakóhelye vagy tartózkodási helye)
  2. A gyermek születési anyakönyvi kivonata
  3. A szülő érvényes személyazonosító okmányának típusa, száma (szemig, útlevél, kártyajogosítvány)
  4. Gyermek TAJ kártyája
  5. A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum

 

- Roma nemzetiségi nevelést folytat magyar nyelven az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény valamennyi telephelye. Az óvodák elérhetősége:

     Csicsergő Óvoda – Balmazújváros, Bimbó köz 2.

     Mesevár Óvoda – Balmazújváros, Bólyai u. 59.

     Liszt Ferenc utcai óvoda – Balmazújváros, Liszt Ferenc u. 72.

     Szigetkert óvoda – Balmazújváros, Vörösmarty u. 1/a.

     Nyitnikék Óvoda- Balmazújváros, Hortobágyi u. 18.

 

- A sajátos nevelési igenyű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban történhet (Nkt. 47. §).

 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik.

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2)).

- Az óvodavezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról - a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban - értesíti a szülőket 2014. jún. 5-ig a beiratkozást követő 21 munkanapon belül.

 

Jogorvoslati eljárás szabályai:

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél a fenntartóhoz. (Nkt. 37. §).

Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül - elbírálás céljából - önkormányzati óvoda lévén a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

Ezen eljárás pontos határidőit az adott óvodák és fenntartóik határozzák meg.

 

- Az új gyermekek fogadása a tanév - nevelési év első napjától folyamatosan történik.

 

- Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény működési köre Balmazújváros város közigazgatási területe, szabad férőhelyei terhére igény esetén a környező települések gyermekeit is fogadhatja.

 

 

 

Az első óvodai foglalkozási nap:

 

A 2014/2015-es nevelési év első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő)

 

Ekkor történik az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermekek átvétele is.

 

További információ:

A fentieken túl az óvoda vezetője tud tájékoztatást adni telefonon, illetve előre egyeztetett időpontban személyesen is.

 

 

 

 

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-09-21 van. PointLink.