Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése (2014.április 11.-2014.április 25.)

Nyomtatás
Készült: 2014. április 08. kedd
Ügyiratszám: IX-l-1-8.7/00771/0002/2014.                   Tárgy: Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése
Ügyintéző: Dr. Nagy Ferenc                                              Hiv. szám: 02.31/12540/2014
Telefon: (+36 52) 563-273                                                Melléklet: -
 
 
 A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi .Járási Hivatal Hajdúböszörményi Járási - Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatala (a továbbiakban: Járási Hivatal) részéről elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatóságíjogkörben eljárva meghoztam az alábbi
 
HATÁROZATOT
 
A Hivatalom illetékességi területén müködő valamennyi települési Önkomıányzát (Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Balmazújváros, Hortobágy. Tiszacsege, Egyek, Újszentmargita) teljes közigazgatási területére a
 
2014. április 11.-től 2014. április 25.-ig
 
tartó időszakra 
 
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.
 
Az ebzárlat tartama alatt tartási helyén mindenkutyát és macskát elzárva, illetőleg az ebeket megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állatokkal vagy emberrel ne érintkezhessenek. Zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötésétl mellőzni lehet, ha azok onnan biztosan nem szökhetnek ki. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad az ingatlanon kívülre kivinni.
 
A legeltetési tilalom nem vonatkozik az állandöan legelőn tartott, illetve a mainapig legelőreikihelyezett állományokra.
 
Határozatomat a fellebbezésre való tekintet nélkül előzetesen végrehajthatónak nyilvánitom.
 
Jelen eljárás dij- és illetékmentes.
 
Hlatározatom ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága megyei igazgató főállatorvosának (4030 Debrecen, Diószegi u. 30.) címzett, de a Járási Hivatalhoz (4220, Hajdúböszörmény, Bocskai tér 'l sz.) 2 példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A döntés elleni jogorvoslati eljárás-díja 10000 Ft, azaz tízezer forint. A jogorvoslati díj bezetését igazoló bizonylatot a fellebbezési kérelemhez csatolni kell. 
 
A jogorvoslati eljárás díját la Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelrniszerláno-biztonsági és Állategészségügyi igazgatósága Magyar Államkincstárnál vezetett, 10034002-00301741-00000000 számlájára, átutalás vagy a számlára történő készpénzbezetés útján kell megzetni. A zetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni- a fellebbezéssel támadott határozat számát, a "jogorvoslati eljárási díj” rnegnevezést és az ügyfél adószámát, illetve adóazonosító jelét.
 
A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.
 
Jelen határozat jogerőssé válik, amennyiben ellene nem fellebbeztek és a fellebbezési határidő letelt.
 
I N D O K L Á S
 
A Járási Hivatal igy határozott, mivel a korábbi évek gyakorlatának megfelelően Hajdú-Bihar megye területén 2014. április 11.- 2014. április 16. között kerül sor a vadon élő húsevők tavaszi veszettség elleni, szájon át történő immunizálására (az oltóanyagot tartalmazó csalétek repülőgépes kiszőrására). A vakcinázás hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében ,,A veszettség elleni védekezésrészletes szabályairől" szóló 164/2008 (Xll. 20.) FVM. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 8. §. (5)-bekezdése szerint: „A vakcinázás kezdetétől számított tizennégy napig az érintett területeken az illetékes járási főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat.köteles elrendelni "
 
A Járási Hivatal határozatát az „Élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről” szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban Élt. Tv.) 25.§ (1) bekezdésében, 26. § (1) bekezdés d) pontjában,  27. § (1) bekezdés d) pontjában és 34. § (1) bekezdés c) pontjában valamint “A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási "szerveinek kijelöléséről" szóló 328/2010 (XIl.27.) Kormányrendelet (továbbiakban Korrn. rendelet) 3. § (1 ) bekezdésében, illetve 6. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, a Rendelet 8. §. (5) bekezdése alapján eljárva, a Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott illetékességi területen hozta meg.
 
A határozat kiadása ,,A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános  szabályairól” szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) 71. § (1) bekezdésének és 72. § (1) bekezdésének megfelelően történt.
 
A határozatot fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítása az Élt. Tv. 4 fejezet 42. § (1) bekezdésd) pontja alapján történt, mivel az elrendelt intézkedések a helyi zárlatnak és községi zárlatnak megfelelő járványügyi intézkedésnek minősülnek.
 
A Járási Hivatal a jogorvoslat lehetőségét a KET 98. § (1) és a 99. § (1) bekezdése alapján biztosította, a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerint; A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtásának lehetőségének kizárása a technikai feltételek hiánya miatt történt.
 
A jogorvoslati eljárás dijáról szóló tájékoztatás „A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezögazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási dijak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj zetésének szabályairól" szóló többször módosított 63/2012. (Vll. 2.) VM rendelet 4. § (3) -bekezdésének megfelelően történt.
 
Hajdúböszörmeny, 2014. április 02. 
 
Dr Szegedi László
járási föállatorvos

 

Határozat: PDF

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-10-02 van. PointLink.