√ďvodai beiratkoz√°s 2015. m√°jus 4-6. k√∂z√∂tt

Nyomtat√°s
K√©sz√ľlt: 2015. m√°rcius 23. h√©tfŇĎ
HIRDETMÉNY
az óvodai felvételrŇĎl
 
A nemzeti köznevelésrŇĎl szóló 2011.évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8.§ (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelŇĎ intézmény.
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet- továbbiakban: R.- 12. § (1) bekezdése)
 
A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehetŇĎ fel. 
 
A szülŇĎ a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkezŇĎ gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben- amennyiben azt a férŇĎhelyek száma lehetŇĎvé teszi-, folyamatosan történik.
 
A szülŇĎ kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének teljesítését (Nkt. 72. § (1) bekezdése).
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülŇĎje, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követŇĎ tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzŇĎt (R. 20. § (2) bekezdése). 
 
Az Nkt. a 2015. évre vonatkozóan az óvodai nevelést már a három évesekre, valamint a halmozottan hátrányos helyzetŇĪ gyermekekre vonatkozóan tette kötelezŇĎvé.
 
Mit kell tudni az óvodai felvételekrŇĎl?
- Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1) bekezdése).
- A szülŇĎ gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklŇĎdésének megfelelŇĎen, saját vallási, világnézeti meggyŇĎzŇĎdésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. § (2) bekezdése)
- Jelentkezni a meghirdetett idŇĎpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet (R. 20. § (2) bekezdése).
- A különélŇĎ szülŇĎk a gyermek sorsát érintŇĎ lényeges kérdésekben a gyermek elhelyezését követŇĎen - közös szülŇĎi felügyelet hiányában is - együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélŇĎ szülŇĎ felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, szüneteltette vagy megszüntette.
              
A 2015/2016. nevelési évre a beiratkozás idŇĎpontja: 2015. május 4-6.
(hétfŇĎ 8- 14 óráig; kedd 14- 17 óráig; szerda 8-16 óráig)
            
Helyszín: Egyesített Óvoda és BölcsŇĎde Intézmény Százszorszép Óvodája, 
Balmazújváros, Vörösmarty u. 34-36.
 
Felhívjuk a kedves szülŇĎk figyelmét, hogy az egyes óvodákba várható túljelentkezés miatt nem tudunk biztosítékot vállalni arra, hogy az Önök által megjelölt intézménybe tudjuk majd elhelyezni gyermeküket. 
 
- A beíratáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülŇĎ személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (R. 20. § (3) bekezdése), nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülŇĎnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek a Magyarország területen (Nkt. 92.§).
 
Az óvodai jelentkezéshez szükséges adminisztratív, formai feltételek tehát a következŇĎk:
 
1. Gyermek és szülŇĎ lakcímkártyával igazolt lakcíme (lakóhelye vagy tartózkodási helye)
2. A gyermek születési anyakönyvi kivonata 
3. A szülŇĎ érvényes személyazonosító okmányának típusa, száma (szem.ig, útlevél, kártyajogosítvány) 
4. Gyermek TAJ kártyája
5. A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum
 
- Roma nemzetiségi nevelést folytat magyar nyelven az Egyesített Óvoda és BölcsŇĎde Intézmény valamennyi telephelye. 
 
- A sajátos nevelési igenyŇĪ gyermekeket nevelŇĎ óvodába való felvételhez a szakértŇĎi és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényŇĪ gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban történhet (Nkt. 47. §).
 
A gyermeket elsŇĎsorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetŇĎleg ahol szülŇĎje dolgozik. 
Az óvodai felvételrŇĎl, átvételrŇĎl az óvoda vezetŇĎje dönt. Ha az óvodába jelentkezŇĎk száma meghaladja a felvehetŇĎ gyermekek számát, az óvodavezetŇĎ bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2) bekezdése).
- Az óvoda vezetŇĎje a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról - a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban - értesíti a szülŇĎket 2015. június 3-ig , a beiratkozást követŇĎ 21 munkanapon belül. 
 
Jogorvoslati eljárás szabályai: 
Az óvoda döntése ellen a szülŇĎ a közléstŇĎl, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetŇĎnél a fenntartóhoz. (Nkt. 37. §).
Az óvodavezetŇĎ az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül - elbírálás céljából - önkormányzati óvoda lévén a fenntartó önkormányzat jegyzŇĎjéhez küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.
A szülŇĎ a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstŇĎl számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.
Ezen eljárás pontos határidŇĎit az adott óvodák és fenntartóik határozzák meg.
 
- Az új gyermekek fogadása a nevelési év elsŇĎ napjától folyamatosan történik.
 
- Az Egyesített Óvoda és BölcsŇĎde Intézmény mŇĪködési köre Balmazújváros város közigazgatási területe, szabad férŇĎhelyei terhére igény esetén a környezŇĎ települések gyermekeit is fogadhatja. 
 
Az elsŇĎ óvodai foglalkozási nap:
 
A 2015/2016-os nevelési év elsŇĎ napja: 2015. szeptember 1. (kedd)
 
Ekkor történik az eddig bölcsŇĎdében elhelyezett, óvodába felvett gyermekek átvétele is.
 
További információ:
A fentieken túl az óvoda vezetŇĎje tud tájékoztatást adni telefonon, illetve elŇĎre egyeztetett idŇĎpontban személyesen is. 
 
 
 
Balmazújváros, 2015. március 17.
 
                             
 
 
         Balmazújváros Önkormányzatával egyeztetve: 
 
 
 
 
                                                                                                                     Vezendi Andrásné
                                                                                                                       intézményvezetŇĎ
 

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-06-23 van. PointLink.