HIRDETMÉNY az óvodai felvételről

Nyomtatás
Készült: 2016. március 29. kedd
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet- a továbbiakban: R.- 12. § (1) bekezdése).
 
A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. 
 
A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben - amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi - folyamatosan történik.
 
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. 
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt (R. 20. § (2)). 
 
Mit kell tudni az óvodai felvételekről?
 • Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1) bekezdése).
 • A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. §. (2) bekezdése)
 • Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet (R. 20. § (1) bekezdése).
 • A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a gyermek elhelyezését követően - közös szülői felügyelet hiányában is - együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, szüneteltette vagy megszüntette.
              
A 2016/2017. nevelési évre a beiratkozás időpontja: 2016. május 2-4.
(hétfő 8- 14 óráig; kedd 14- 17 óráig; szerda 8-16 óráig)
            
Helyszín: Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Százszorszép Óvodája, 
Balmazújváros, Vörösmarty u 34-36.
 
 
Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy az egyes óvodákba várható túljelentkezés miatt nem tudunk biztosítékot vállalni arra, hogy az Önök által megjelölt intézménybe tudjuk majd elhelyezni gyermeküket. 
 
 • A beíratáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (R. 20. § (3) bekezdése), nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §).
 
Az óvodai jelentkezéshez szükséges adminisztratív, formai feltételek tehát a következők:
 
 • Gyermek és szülő lakcímkártyával igazolt lakcíme (lakóhelye vagy tartózkodási helye)
 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata 
 • A szülő érvényes személyazonosító okmányának típusa, száma (szemig, útlevél, kártyajogosítvány) 
 • Gyermek TAJ kártyája
 • A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum
 • A sajátos nevelési igenyű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban történhet (Nkt. 47. §).
 
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. 
Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2) bekezdése).
 • Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról - a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban - értesíti a szülőket 2016. június 3-ig,  a beiratkozást követő 22 munkanapot követően.
Jogorvoslati eljárás szabályai:
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél a fenntartóhoz. (Nkt. 37. §).
Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül - elbírálás céljából - önkormányzati óvoda lévén a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.
A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.
Ezen eljárás pontos határidőit az adott óvodák és fenntartóik határozzák meg.
 
 • Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.
 • Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény működési köre Balmazújváros város közigazgatási területe, szabad férőhelyei terhére igény esetén a környező települések gyermekeit is fogadhatja.
 
Az első óvodai foglalkozási nap:
 
A 2016/2017-es nevelési év első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök)
 
Ekkor történik az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermekek átvétele is.
 
További információ:
A fentieken túl az óvoda vezetője tud tájékoztatást adni telefonon, illetve előre egyeztetett időpontban személyesen is.
 
Balmazújváros, 2016. március 1.
 
                                      Balmazújváros Város Önkormányzatával egyeztetve: 
 
 
                                                                                                                     Vezendi Andrásné
                                                                                                                       intézményvezető
 

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-12-03 van. PointLink.