AJ√ĀNL√ĀS - 09-901580 k√≥dsz√°m√ļ vad√°szter√ľlet hat√°r√°ra

Nyomtat√°s
K√©sz√ľlt: 2016. √°prilis 01. p√©ntek

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hivatalból ajánlást tesz közzé hirdetményi úton a

09-901580 kódszámú

(korábban a 09-901540-1-3-8 vadászterületet érintŇĎ)

vadászterület határára, a 2017.03.01-tŇĎi- 2037.02.28-ig tartó üzemtervi ciklusra az alábbiak szerint:

A térképmellékleten jelölt vadászterület szöveges határíeírása a következŇĎ:

Északon:

A Hortobágy folyó és a 6 öles út (Hajdúböszörmény 0761 hrsz. út metszéspontjától az út keleti irányban folytatásában a Hajdúböszörmény 0798 hrsz. út, majd a Hajdúböszörmény 0516. hrsz. út) a Kadarcs - Karácsonyfoki fŇĎcsatornáig, innen a fŇĎcsatorna északi irányban - keresztezve az M35 autópályát, és az autópálya felett áthaladó 35. sz. fŇĎutat - a Hajdúböszörmény és Hajdúnánás közötti közigazgatási határig, majd Hajdúböszörmény közigazgatási határa keleti irányban a Keleti FŇĎcsatornáig.

Keleten:

A Keleti-fŇĎcsatorna középvonala déli irányban az M35-ös autópályáig, innen az M35 autópálya délkeleti irányban a Hajdúböszörmény és Balmazújváros között húzódó mŇĪútig (3318. sz. út) a mŇĪúton délnyugati irányban Hajdúböszörmény közigazgatási határáig.

Délen:

Hajdúböszörmény közigazgatási határa északnyugati irányban a Brassó érig, majd a Brassó ér nyugati irányban a keleti-fŇĎcsatornáig. Brassó-ér nyugati irányban a K-V-3 víztározó északkeleti sarkánál a víztározó töltéséig, tovább a töltés nyugati, majd déli irányban a Hajdúböszörmény és Balmazújváros közötti közigazgatási határig, innen a Hajdúböszörmény közigazgatási határa a Kadarcs-Karácsonyfoki fŇĎcsatornát keresztezve, nyugati irányban a Hortobágy folyó keleti oldalán húzódó dŇĪlŇĎútig (Hajdúböszörmény 0686 hrsz. út).

Nyugaton:

A dŇĪlŇĎút északi irányban a Bagotai útig, tovább a Bagotal út (helyrajzi szám: Hajdúböszörmény 0734/1) nyugati irányban a Hortobágy folyóig, innen a Hortobágy folyó északi irányba a kiindulási pontig.

A vadászterület becsült mérete: 10025 ha

Az ajánlással érintett vadászterület az átnézeti térképen megjelölt, lejáró üzemtervŇĪ vadászterületekkel szomszédos.

A vad védelmérŇĎl, a vadgazdálkodásról és a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (Vtv. ) 11/A. § (4) alapján, a vadászati hatóság az ajánlást a hirdetŇĎtábláján, és elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján legalább harminc napra hirdetmény formájában közzéteszi. A vadászati hatóság kezdeményezi minden érintett település önkormányzatának hirdetŇĎtábláján, illetve elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján a hirdetmény formájában való közzétételt, amelyet az önkormányzat tájékoztató jelleggel legalább harminc napra közzétesz.

A Vtv. 11/A. § (5) bekezdése alapján az ajánlással érintett vadászterület földtulajdonosa az ajánlásra

 1. a vadászterület határaival kapcsolatos módosító javaslatot, illetve

 2. új vadászterület kialakítását célzó javaslatot [az a) és b) pont a továbbiakban együtt:

módosító javaslat]

nyújthat be a vadászati hatósághoz a hatályos vadgazdálkodási üzemtervi ciklus utolsó vadászati évének május 15. napjáig.

 • A földtulajdonos a módosító javaslatot egyedül, vagy más földtulajdonossal együtt is benyújthatja.

 • A módosító javaslatot a Vtv. 8. §-ban és a 19. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek figyelembevételével lehet benyújtani, azzal, hogy legalább háromszáz hektár, egybefüggŇĎ, vadászterületnek minŇĎsülŇĎ területre vonatkozhat, amely terület legfeljebb egyharmada más, nem a módosító javaslatot benyújtó földtulajdonos(ok) tulajdonában is lehet.

 • Az e § elŇĎírásainak megfelelŇĎ módosító javaslat befogadásáról a vadászati hatóság 10 napon belül végzéssel dönt. A vadászati hatóság módosító javaslat befogadásáról szóló döntésével szemben jogorvoslati kérelemmel a vadászterület határát megállapító döntéssel szemben benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

 • Ha a vadászati hatóság ajánlásában szereplŇĎ vadászterület határára nem érkezik érvényes módosító javaslat, a vadászati hatóság a vadászterület határának megállapítására vonatkozó szabályok szerint hivatalból megállapítja a vadászterület határát.

A Vtv. végrehajtásáról szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (Vhr.) 7. § (1) bekezdése alapján a Vtv. 11/A. § (5) bekezdésében meghatározott módosító javaslatot ahhoz a vadászati hatósághoz kell benyújtani, amelyik az ajánlást tette.

 • Ha a módosító javaslatot benyújtó tulajdonos nem személyesen tesz jognyilatkozatot, képviseletérŇĎl a Polgári Törvénykönyv képviseleti jogra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelŇĎ és a Vhr. 15. számú mellékletben meghatározott adattartalommal kiállított írásbeli meghatalmazás útján gondoskodhat.

 • A meghatalmazás a 9. § (3) bekezdésében meghatározott, a tulajdonjog igazolására elfogadható dokumentumok valamelyikével együtt érvényes.

 • Állami tulajdonú földterület esetén a vadászati joggal kapcsolatos eljárásokban meghatalmazásnak minŇĎsül a vagyonkezelési szerzŇĎdésbe foglalt, vadászati joggal összefüggŇĎ képviseletre vonatkozó meghatalmazás, amely a meghatalmazott által bemutatott, a képviselettel érintett állami földterületek listájával együtt érvényes,

 • A módosító javaslattal érintett ingatlan esetében, ha az ingatlannak több tulajdonosa van, érvényes jognyilatkozatot csak egy személy tehet. A tulajdonostársak képviseletükrŇĎl tulajdoni hányaduk arányában számított szótöbbséggel határoznak.

Ha a földtulajdonos más földtulajdonossal együtt nyújt be módosító javaslatot a vadászati hatósághoz, a módosító javaslatban meg kell nevezni a módosító javaslat kapcsolattartóját (a továbbiakban: meghatalmazott kapcsolattartó).

A vadászati hatósághoz benyújtott módosító javaslatnak tartalmaznia kell:

 1. a módosító javaslatot benyújtó személy vagy a meghatalmazott kapcsolattartó teljes bizonyító erejŇĪ magánokiratba foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a módosító javaslat melyik ajánlásban szereplŇĎ - kódszámokkal megjelölt - vadászterületeket érinti;

 2. a módosító javaslattal érintett fölterület határleírását;

 3. a módosító javaslattal érintett földterület legalább 1:25000 méretarányú topográfiai térképi megjelenítését, feltüntetve az ajánlással érintett vadászterület határvonalát;

 4. a módosító javaslattal érintett földterületnek az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott helyrajzi számait és annak területi kiterjedését hektárban, valamint a földtulajdonosok nevét és tulajdoni hányadát;

 5. a módosító javaslatot benyújtó személy vagy a meghatalmazott kapcsolattartó nyilatkozatát arról, hogy a tulajdonában, illetve a képviselt személyek tulajdonában lévŇĎ földterület milyen százalékos arányban áll a módosító javaslattal érintett teljes földterülettel,

 6. a módosító javaslatot benyújtó személy vagy a meghatalmazott kapcsolattartó nevét és elérhetŇĎségét.

A módosító javaslat térképi megjelenítése és szöveges határleírása közötti eltérés esetén a szöveges határleírás tekintendŇĎ irányadónak.

 

 

Ha a vadászati hatóság ajánlásában szereplŇĎ vadászterület határára nem érkezik érvényes módosító javaslat, a vadászati hatóság a vadászterület határának megállapítására vonatkozó szabályok szerint hivatalból megállapítja a vadászterület határát.

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2016. március 31.

A hirdetmény levételének napja: 2016. május 1.

Az ajánlással szemben fellebbezésnek helye nincs.

Debrecen, 2016. március 30.


 

Mellékletek:
Download this file (901580.pdf)901580.pdf[ ]918 kB
Download this file (Aj√°nl√°s 09-901580.pdf)Aj√°nl√°s 09-901580.pdf[ ]127 kB
Download this file (Hajd√ļ-Bihar_Megye_A3.pdf)Hajd√ļ-Bihar_Megye_A3.pdf[ ]1383 kB

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-06-23 van. PointLink.