Megfigyelési körzet elrendelése

Nyomtatás
Készült: 2016. december 21. szerda

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

 

Ügyiratszám: HB/05-ÉLBF/ 136-137/2016

Ügyintéző: Dr. Bakos Nóra

Járványügyi és Állatvédelmi Osztály

Telefon:70/436-0509

 

 

Tárgy: megfigyelési körzet elrendelése

Hiv. szám.: -

Melléklet: -


 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörében eljárva meghoztam az alábbi

HATÁROZATOT.

Balmazújváros és Hajdúdorog települések közigazgatási területének a mellékelt térkép szerinti külterületi részére, valamint Görbeháza és Hajdúnánás települések közigazgatási területének a mellékelt térkép szerinti kül- és belterületi részére madárinfluenza megállapítása miatt a N 47,75438, E 21,338786 GPS koordinátájú állattartó telep köré 10 km-es sugarú körben

megfigyelési körzetet

rendelek el.

A település határán a fő közlekedési utakon „Madárinfluenza megfigyelési körzet” feliratú táblát kell elhelyezni.

A megfigyelési körzetbe tartozó baromfitartó gazdaságokra / háztáji udvarokra az alábbi intézkedéseket rendelem el:

A településen/településrészen minden baromfiállományt, egyéb, fogságban tartott szárnyast a gazdaság/udvar kijelölt épületében zártan kell tartani. Amennyiben ez nem megoldható vagy az állatok jólétét veszélyeztetné, akkora területet kell lekentem és hálóval lefedni a kifutóból/legelőből, melynek alapterülete megegyezik az ólazott tartásnál az állatok számára szükséges alapterülettel, hogy a gazdaság más baromfiállományaival, más fogságban tartott madarakkal, továbbá a vadon élő madarakkal ne érintkezhessenek.

A baromfit zárt térben vagy olyan védelmet biztosító helyen kell etetni és itatni, amely kellőképpen megakadályozza a vadon élő madarak berepülését, és így azoknak a baromfi táplálására szolgáló élelemmel vagy vízzel való érintkezését.

Tilos a baromfi, tojásrakás előtt álló baromfi, napos baromfi és tojás megfigyelési körzeten belüli mozgatása, kivéve a megfigyelési körzeten át közúton vagy vasúton történő, kirakodás vagy megállás nélküli átszállítást. E tilalom alól az igazgatóság a madárinfluenza terjedésének megelőzését célzó megfelelő járványvédelmi intézkedések alkalmazása után adhat felmentést.

A baromfiállományokat fajonként, hasznosítási irányonként és korcsoportonként számba kell venni.

Tilos a baromfi, tojásrakás előtt álló baromfi, napos baromfi, valamint tojás szállítása a megfigyelési körzetből a megfigyelési körzeten kívül fekvő gazdaságokba, vágóhidakra, csomagoló központokba, vagy tojástermékek előállítására szolgáló létesítménybe. E tilalom alól az igazgatóság bizonyos feltételek teljesülése mellett külön kérelemre felmentést adhat.

Tilos megfigyelési körzeten és megfigyelési körzeten kívülről származó az azonnali levágásra szánt baromfi behozatala a megfigyelési körzet területére, valamint az abból származó nyers hús kivitele a megfigyelési körzet területéről. E tilalom aló! az igazgatóság bizonyos feltételek teljesülése mellett külön kérelemre felmentést adhat.

A megfigyelési körzetben található gazdaságokba az előírt járványvédelmi intézkedéseket betartva - különös tekintettel a belépéskori és távozáskori fertőtlenítésre - csak olyan személyek léphetnek be, akik jelenléte az állatok ellátása, hatósági felügyelete miatt szükséges.

Az élő baromfi, más, fogságban tartott madarak, takarmány, trágya, hígtrágya, alom és minden más a vírussal történt kontaminációra gyanús dolog vagy anyag szállításához használt járművet és eszközt takarítási, fertőtlenítési eljárásnak kell alávetni.

Baromfi és más, fogságban tartott madarak vagy háziasított emlősfajok csak az igazgatóság engedélyével vihetők be a baromfit tartó gazdaságba, illetve onnan ki. Ez a korlátozás nem vonatkozik azokra az emlősökre, amelyeknek csak az emberi lakóhelyül szolgáló területekre van bejárásuk, ahol:

  1. nem érintkeznek a háztáji baromfival vagy más, fogságban tartott szárnyassal, és

  2. nincs hozzáférésük olyan ketrechez vagy területhez, ahol ilyen háztáji baromfit vagy fogságban tartott madarakat tartanak.

A gazdaságban észlelt megnövekedett megbetegedési vagy elhullási arányt, továbbá a termelési adatokban bekövetkezett jelentős változást, különös tekintettel az alábbiakra:

  • a takarmány- és vízfelvétel csökkenése meghaladja a 20%-ot,

  • a tojástermelés visszaesése két napnál tovább meghaladja az 5%-ot,

  • egy hét alatt az elhullási arány meghaladja a 3%-ot,

  • bárminemű, a madárinfluenzára utaló klinikai tünetet vagy kórbonctani elváltozást

a tulajdonosnak haladéktalanul jelentenie kell hivatalomnak a hatósági állatorvoson keresztül.

A megfigyelési körzetben lévő gazdaságból tilos a baromfi vagy más madarak tartásából származó használt alom, trágya, hígtrágya kivitele, szétszórása. Ez alól igazgatóságom adhat felmentést, amennyiben kijelölt telepre történik a kiszállítás a madárinfluenza vírusának ártalmatlanítását szolgáló kezelés vagy későbbi kezelés célját szolgáló köztes tárolás céljából.

Tilos a vásárok, piacok, kiállítások, illetve a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak egyéb bemutatóinak, illetve versenyeinek tartása.

Baromfi vadállomány-újratelepítési céllal nem engedhető szabadon.

A megfigyelési körzetre elrendelt intézkedéseket a fertőzött gazdaságnak takarítása és fertőtlenítése befejezésének napjától számított legalább 30 napig kell fenntartani.

A megfigyelési körzet intézkedéseiről az érintett terület lakosságát a helyben szokásos módon értesíteni kell.

A határozat ellen 15 napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság Igazgatójához címzett (1024 Budapest, Keleti K. u. 24.), a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztályához (4030 Debrecen, diószegi út 30.) két példányban benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezés elektronikus úton nem nyújtható be.

A határozat a fellebbezésre való tekintet nélkül azonnal végrehajtandó.

Indokolás

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságának M2016-10065817 számú eredményközlői szerint Hajdúböszörmény-Pród településen magas patogenitású madárinfluenza betegség előfordulása került megállapításra, ezért a betegség továbbterjedésének megakadályozása érdekében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban Étv.) 51. § (3) f) bekezdése alapján megfigyelési körzetet jelöltem ki.

A 143/2007.(XIÍ.04.) FVM sz. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján az illetékes hatóság a betegséggel érintett állattartó telep (udvar) körül minimum 10 km sugarú kör által határol területen megfigyelési körzetet rendel el. A megfigyelési körzet részletes szabályait a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007. (XII.4.) FVM rendelet 17. § (2) és a 30-31. §-a alapján határoztam meg.

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 51. § (3) bekezdésében és a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességi területemen, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Két.) 71-72. §-a szerint hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségét a Két. 98. § (1) és a 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

  1. § (1) bekezdésében foglaltak szerint. A fellebbezés illetékmentességéről az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIIi. törvény 33. § (2) bekezdésének 25.) pontja alapján rendelkeztem

Az azonnali végrehajtást a 2008. évi XLVI törvény 42.§ (1) bekezdés d) pontja és a Két, 101 .§ (5) bekezdés e) pontja alapján írom elő.

A kiadmányozás jogkört a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kiadmányozási szabályzatáról szóló 13/2015. (Vili.3.) HBMKH Kormánymegbízotti utasítás 10. § (1) bekezdése és a 12. § (1) bekezdése állapítja meg.

Debrecen, 2016. december 20.

Rácz Róbert

Kormánymegbízott nevében és megbízásából 

Mellékletek:
Download this file (136-137.pdf)136-137.pdf[Határozat]1607 kB
Download this file (PRÓD 2.jpg)PRÓD 2.jpg[ ]188 kB
Download this file (PRÓD.jpg)PRÓD.jpg[ ]194 kB

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-12-08 van. PointLink.