megfigyelési körzet feloldása

Nyomtatás
Készült: 2017. január 26. csütörtök

Ügyiratszám: HB/06-ÉLB/00012-98/2017 
Ügyintéző: Dr. Bakos Nóra
Járványügyi és Állatvédelmi Osztály
Telefon: 70/436-0509

Tárgy: megfigyelési körzet feloldása 
Hív. szám:-
Melléklet: -

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörében eljárva meghoztam az alábbi

HATÁROZATOT.

Hajdúnánás, Hajdúdorog, Görbeháza, Balmazújváros és Hajdúböszörmény-Pród közigazgatási területének érintett részeire a HB/05-ÉLBF/136-137/2016 és HB/06-ÉLB/12-51/2017 iktatószámon kiadott határozatokkal magas patogenitású madárinfluenza fertőzöttség megállapítása miatt elrendelt megfigyelési körzeti korlátozó intézkedéseket

2017. január 23. napjától feloldom.

A megfigyelési körzet intézkedéseinek feloldásáról az érintett terület lakosságát a helyben szokásos módon értesíteni kell.

Jelen határozat a közléssel jogerős és végrehajtható.

A határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat a közléssel jogerős, ellene fellebbezésnek közigazgatási úton helye nincs, azonban a határozat közlésétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással annak felülvizsgálata keresettel kérhető a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A keresetlevelet az I. fokú határozatot hozó szervnél, azaz a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálynál (4030 Debrecen, Diószegi út 30.) lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni eggyel több példányban, mint ahány fél az ügyben érdekelt. A kereseti kérelem elektronikus úton is benyújtható, benyújtásának helye: https://e-kormanvablak.kh.qov.hu/client

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.

INDOKOLÁS

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságának M2016-10065817 számú eredményközlője szerint Hajdúböszörmény-Pród településen magas patogenitású madárinfluenza betegség előfordulása került megállapításra.

A megbetegedés továbbterjedésének megakadályozása érdekében a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja alapján a főosztály a nevezett településeknek az elrendelő határozathoz mellékelt térkép szerinti részeire megfigyelési korlátozó intézkedések kialakítását rendelte el.

A fertőzött gazdaság kiürítését követően a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 46. §-ában előírt takarítás és fertőtlenítés befejezésének napjától számított 30 nap 2017. január 15. napján letelt. A megfigyelési körzetben elhelyezkedő gazdaságokban madárinfluenzára utaló betegség tünetei nem mutatkoztak.

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A megfigyelési körzet feloldását a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007. (XII.4.) FVM rendelet 31. §-a alapján rendeltem el.

Jelen határozat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Két.) 71. § (1) és 72. § (1) bekezdésének, valamint a 86.§ (1)-(2) bekezdésének megfelelően került kiadásra.

Jelen eljárásra vonatkozóan az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 45. § (5) bekezdése alapján külön jogszabály igazgatási szolgáltatási díjat nem állapít meg.

A határozat fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóvá nyilvánítását a Két. 101. § (5) bekezdés a) és c) pontja alapján rendeltem el.

A határozat bírósági felülvizsgálata a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés e) pontja, (2) bekezdése, valamint a 109. § (1) bekezdés a) pontja alapján biztosított.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kiadmányozási Szabályzatáról szóló 1/2017. (1.1.) HBMKH Kormánymegbízotti Utasítás alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal mezőgazdasági igazgatási feladatkörében eljáró Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály vezetője jogosult.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés c) pontja határozza meg.

Debrecen, 2017. január 23.

 

Mellékletek:
Download this file (12-98.pdf)12-98.pdf[ ]1192 kB

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-11-28 van. PointLink.