A fel√ľgyelŇĎi int√©zked√©sek

Nyomtat√°s
K√©sz√ľlt: 2017. november 02. cs√ľt√∂rt√∂k

14. §32 A felügyelŇĎ felvilágosítást kérhet attól, akirŇĎl alaposan feltehetŇĎ, hogy a felügyelŇĎi feladat ellátásához érdemi tájékoztatást tud adni.

15. §33 A felügyelŇĎ - az 1. § (4) bekezdés i) pontjában meghatározott feladata kivételével - a jogszabályban meghatározott feladatai teljesítése során vagy egyéb jogszerŇĪ intézkedés céljából az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérŇĎl, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedéseket és kényszerítŇĎ eszközöket alkalmazhatja.

16. §34

17. § A felügyelŇĎ a szabálysértés elkövetŇĎjét - a cselekmény súlyától függŇĎen - jogosult a jogszabályban meghatározott esetekben helyszíni bírsággal sújtani.

17/A. §35 A felügyelŇĎ a feladatkörébe tartozó, a Kkt.-ban meghatározott közlekedési szabályszegés esetén jogosult a Kkt. 20. § (4a) és a (4b) bekezdésében meghatározott közigazgatási bírságot alkalmazni.

18. §36

19. §37 A közterület használatára vonatkozó jogerŇĎs határozatban, tulajdonosi (kezelŇĎi) hozzájárulásban foglaltak megszegése vagy elmulasztása esetén a felügyelŇĎ köteles felhívni a kötelezettet az elŇĎírások betartására.

20. §38 (1) A felügyelŇĎ - az üzemben tartó értesítése mellett - elszállítással eltávolíthatja a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármŇĪvet, ha az a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyezteti.

(2) A felügyelŇĎ a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkezŇĎ azon jármŇĪvön, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, értesítést helyez el, amely tartalmazza a (3) bekezdés szerinti jogkövetkezményre történŇĎ figyelmeztetést.

(3)39 A (2) bekezdés szerinti értesítés elhelyezésétŇĎl számított 10 napot követŇĎen a felügyelŇĎ az érintett jármŇĪvet elszállítással eltávolíthatja.

(4)40 A felügyelet a jármŇĪ elszállításáról az intézkedéssel egyidejŇĪleg értesíti a rendŇĎrséget. A felügyelet az (1) bekezdés alapján elszállított jármŇĪ forgalmi rendszámát - tájékoztatás céljából - a felügyeletet mŇĪködtetŇĎ önkormányzat polgármesteri hivatalának honlapján közzéteszi. Az önálló költségvetési szervként vagy költségvetési szerv belsŇĎ szervezeti egységeként létrehozott felügyelet az (1) bekezdés alapján elszállított jármŇĪ forgalmi rendszámát a költségvetési szerv saját honlapján is közzéteszi.

(5) Ha a tulajdonos (üzemben tartó) nem állapítható meg, vagy a felszólítás ellenére az elszállított jármŇĪvet az elszállítástól számított hat hónapon belül nem veszi birtokba, a felügyelet a jármŇĪvet értékesítheti vagy más módon hasznosíthatja. Ha az elszállított jármŇĪ tulajdonosa a jármŇĪ értékesítését követŇĎ hat hónapon belül jelentkezik, részére az értékesítésbŇĎl befolyt, a tárolási költséggel csökkentett ellenértéket ki kell fizetni.

(6) Ha a korlátozott várakozási övezetben díjfizetés nélkül várakozó, a kiemelten védett, védett vagy korlátozott várakozási övezetben érvényes engedély nélkül elhelyezett, illetve a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármŇĪ balesetveszélyt nem jelent, és a forgalmat nem akadályozza, rögzítésére - a jármŇĪ elszállításáig vagy további intézkedésig - a felügyelŇĎ kerékbilincset alkalmazhat.

(7) A felügyelet a kerékbilincs fel- és leszereléséhez, a jármŇĪ elszállításához, továbbá az intézkedéssel érintett jármŇĪ tárolásához, ŇĎrzéséhez és értékesítéséhez - szerzŇĎdés alapján - közremŇĪködŇĎt vehet igénybe.

(8) Az elszállítás és a kerékbilincs alkalmazásának költsége a jármŇĪ üzemben tartóját terheli. A jármŇĪhasználat jogszerŇĪ akadályozása folytán keletkezett kárért a felügyelŇĎt, illetve a felügyeletet nem terheli kártalanítási kötelezettség.

(9) A jármŇĪ elszállítása során, az abban keletkezett vagyoni kárért a felügyeletet kártalanítási felelŇĎsség terheli.

21. §41 A felügyelŇĎ a helyi közúton jogosult megállítani, illetve feltartóztatni a köztisztasági szabályokat, továbbá a közúti közlekedésrŇĎl szóló 1/1975. (II. 5.) KpM-BM együttes rendelet 40-41. §-ában, valamint más megállásra, várakozásra vagy táblával jelzett behajtási tilalomra vagy korlátozásra vonatkozó szabályokat megszegŇĎ jármŇĪveket.

22. §42 (1)43 A felügyelŇĎ a vagyonvédelmi feladatainak ellátása során - a képviselŇĎ-testület rendelkezésére - az önkormányzat tulajdonában, használatában lévŇĎ vagyont (épületet, építményt, tömegközlekedési eszközt, jármŇĪvet vagy más dolgot) véd, ŇĎriz, illetve közbiztonsági szempontból ellenŇĎriz.

(2)44

23. § (1)45 A felügyelŇĎ eljárására az ügy jellegétŇĎl függŇĎen a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló, illetŇĎleg a szabálysértésekrŇĎl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrŇĎl szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2)46 Az e törvényben szabályozott felügyelŇĎi intézkedések miatti jogorvoslatra a közigazgatási hatósági eljárás, illetŇĎleg a szabálysértési eljárás szabályai az irányadók.

(3)47 Ha a felügyelŇĎi intézkedést követŇĎen közigazgatási hatósági vagy szabálysértési jogorvoslati eljárás nem indul, az intézkedéssel szemben panasznak van helye. A panasz elbírálására az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérŇĎl, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

(4)-(6)48

 

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-05-30 van. PointLink.