Szűrő
 • Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálata

  EGYENLO=

  Forduljon az BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

  ügyfélszolgálatához, ha

  neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási ­vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete

   

  vagy egyéb tulajdonsága miatt

  hátrányos megkülönböztetés éri!

  Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések

  kivizsgálása és megszüntetése.

  Keresse fel Dr. Kovács Krisztián Hajdú-Bihar megyei
  egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

  06 30/408-5619, kovacs.krisztian@vipmail.hu

  Hajdú-Bihar Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.

  2016. április 1. 13:00-15:00, 2016. április 4. 8:00-10:00,

  2016. április 8. 13:00-15:00, 2016. április 11. 8:00-10:00,

  2016. április 11. 8:00-10:00, 2016. április 25. 8:00-10:00,

  2016. április 29. 13:00-15:00,

  Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 4060 Balmazújváros, Veres P. u. 8.

  2016. április 19. 9:00-13:00

  Egyenlő bánásmód- mindenkit megillet!


  Egyenlő Bánásmód Hatóság - 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B - 06 80 203 939
  www.egyenlobanasmod.hu - ebh@egyenlobanasmod.hu

  O=

 • AJÁNLÁS - 09-901580 kódszámú vadászterület határára

  A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hivatalból ajánlást tesz közzé hirdetményi úton a

  09-901580 kódszámú

  (korábban a 09-901540-1-3-8 vadászterületet érintő)

  vadászterület határára, a 2017.03.01-tői- 2037.02.28-ig tartó üzemtervi ciklusra az alábbiak szerint:

  A térképmellékleten jelölt vadászterület szöveges határíeírása a következő:

  Északon:

  A Hortobágy folyó és a 6 öles út (Hajdúböszörmény 0761 hrsz. út metszéspontjától az út keleti irányban folytatásában a Hajdúböszörmény 0798 hrsz. út, majd a Hajdúböszörmény 0516. hrsz. út) a Kadarcs - Karácsonyfoki főcsatornáig, innen a főcsatorna északi irányban - keresztezve az M35 autópályát, és az autópálya felett áthaladó 35. sz. főutat - a Hajdúböszörmény és Hajdúnánás közötti közigazgatási határig, majd Hajdúböszörmény közigazgatási határa keleti irányban a Keleti Főcsatornáig.

  Keleten:

  A Keleti-főcsatorna középvonala déli irányban az M35-ös autópályáig, innen az M35 autópálya délkeleti irányban a Hajdúböszörmény és Balmazújváros között húzódó műútig (3318. sz. út) a műúton délnyugati irányban Hajdúböszörmény közigazgatási határáig.

  Délen:

  Hajdúböszörmény közigazgatási határa északnyugati irányban a Brassó érig, majd a Brassó ér nyugati irányban a keleti-főcsatornáig. Brassó-ér nyugati irányban a K-V-3 víztározó északkeleti sarkánál a víztározó töltéséig, tovább a töltés nyugati, majd déli irányban a Hajdúböszörmény és Balmazújváros közötti közigazgatási határig, innen a Hajdúböszörmény közigazgatási határa a Kadarcs-Karácsonyfoki főcsatornát keresztezve, nyugati irányban a Hortobágy folyó keleti oldalán húzódó dűlőútig (Hajdúböszörmény 0686 hrsz. út).

  Nyugaton:

  A dűlőút északi irányban a Bagotai útig, tovább a Bagotal út (helyrajzi szám: Hajdúböszörmény 0734/1) nyugati irányban a Hortobágy folyóig, innen a Hortobágy folyó északi irányba a kiindulási pontig.

  A vadászterület becsült mérete: 10025 ha

  Az ajánlással érintett vadászterület az átnézeti térképen megjelölt, lejáró üzemtervű vadászterületekkel szomszédos.

  A vad védelméről, a vadgazdálkodásról és a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (Vtv. ) 11/A. § (4) alapján, a vadászati hatóság az ajánlást a hirdetőtábláján, és elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján legalább harminc napra hirdetmény formájában közzéteszi. A vadászati hatóság kezdeményezi minden érintett település önkormányzatának hirdetőtábláján, illetve elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján a hirdetmény formájában való közzétételt, amelyet az önkormányzat tájékoztató jelleggel legalább harminc napra közzétesz.

  A Vtv. 11/A. § (5) bekezdése alapján az ajánlással érintett vadászterület földtulajdonosa az ajánlásra

  1. a vadászterület határaival kapcsolatos módosító javaslatot, illetve

  2. új vadászterület kialakítását célzó javaslatot [az a) és b) pont a továbbiakban együtt:

  módosító javaslat]

  nyújthat be a vadászati hatósághoz a hatályos vadgazdálkodási üzemtervi ciklus utolsó vadászati évének május 15. napjáig.

  • A földtulajdonos a módosító javaslatot egyedül, vagy más földtulajdonossal együtt is benyújthatja.

  • A módosító javaslatot a Vtv. 8. §-ban és a 19. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek figyelembevételével lehet benyújtani, azzal, hogy legalább háromszáz hektár, egybefüggő, vadászterületnek minősülő területre vonatkozhat, amely terület legfeljebb egyharmada más, nem a módosító javaslatot benyújtó földtulajdonos(ok) tulajdonában is lehet.

  • Az e § előírásainak megfelelő módosító javaslat befogadásáról a vadászati hatóság 10 napon belül végzéssel dönt. A vadászati hatóság módosító javaslat befogadásáról szóló döntésével szemben jogorvoslati kérelemmel a vadászterület határát megállapító döntéssel szemben benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

  • Ha a vadászati hatóság ajánlásában szereplő vadászterület határára nem érkezik érvényes módosító javaslat, a vadászati hatóság a vadászterület határának megállapítására vonatkozó szabályok szerint hivatalból megállapítja a vadászterület határát.

  A Vtv. végrehajtásáról szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (Vhr.) 7. § (1) bekezdése alapján a Vtv. 11/A. § (5) bekezdésében meghatározott módosító javaslatot ahhoz a vadászati hatósághoz kell benyújtani, amelyik az ajánlást tette.

  • Ha a módosító javaslatot benyújtó tulajdonos nem személyesen tesz jognyilatkozatot, képviseletéről a Polgári Törvénykönyv képviseleti jogra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő és a Vhr. 15. számú mellékletben meghatározott adattartalommal kiállított írásbeli meghatalmazás útján gondoskodhat.

  • A meghatalmazás a 9. § (3) bekezdésében meghatározott, a tulajdonjog igazolására elfogadható dokumentumok valamelyikével együtt érvényes.

  • Állami tulajdonú földterület esetén a vadászati joggal kapcsolatos eljárásokban meghatalmazásnak minősül a vagyonkezelési szerződésbe foglalt, vadászati joggal összefüggő képviseletre vonatkozó meghatalmazás, amely a meghatalmazott által bemutatott, a képviselettel érintett állami földterületek listájával együtt érvényes,

  • A módosító javaslattal érintett ingatlan esetében, ha az ingatlannak több tulajdonosa van, érvényes jognyilatkozatot csak egy személy tehet. A tulajdonostársak képviseletükről tulajdoni hányaduk arányában számított szótöbbséggel határoznak.

  Ha a földtulajdonos más földtulajdonossal együtt nyújt be módosító javaslatot a vadászati hatósághoz, a módosító javaslatban meg kell nevezni a módosító javaslat kapcsolattartóját (a továbbiakban: meghatalmazott kapcsolattartó).

  A vadászati hatósághoz benyújtott módosító javaslatnak tartalmaznia kell:

  1. a módosító javaslatot benyújtó személy vagy a meghatalmazott kapcsolattartó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a módosító javaslat melyik ajánlásban szereplő - kódszámokkal megjelölt - vadászterületeket érinti;

  2. a módosító javaslattal érintett fölterület határleírását;

  3. a módosító javaslattal érintett földterület legalább 1:25000 méretarányú topográfiai térképi megjelenítését, feltüntetve az ajánlással érintett vadászterület határvonalát;

  4. a módosító javaslattal érintett földterületnek az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott helyrajzi számait és annak területi kiterjedését hektárban, valamint a földtulajdonosok nevét és tulajdoni hányadát;

  5. a módosító javaslatot benyújtó személy vagy a meghatalmazott kapcsolattartó nyilatkozatát arról, hogy a tulajdonában, illetve a képviselt személyek tulajdonában lévő földterület milyen százalékos arányban áll a módosító javaslattal érintett teljes földterülettel,

  6. a módosító javaslatot benyújtó személy vagy a meghatalmazott kapcsolattartó nevét és elérhetőségét.

  A módosító javaslat térképi megjelenítése és szöveges határleírása közötti eltérés esetén a szöveges határleírás tekintendő irányadónak.

   

   

  Ha a vadászati hatóság ajánlásában szereplő vadászterület határára nem érkezik érvényes módosító javaslat, a vadászati hatóság a vadászterület határának megállapítására vonatkozó szabályok szerint hivatalból megállapítja a vadászterület határát.

  A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2016. március 31.

  A hirdetmény levételének napja: 2016. május 1.

  Az ajánlással szemben fellebbezésnek helye nincs.

  Debrecen, 2016. március 30.


   

 • Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről

  Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének

  11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete

  az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről

   

  Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

   

  1. A rendelet hatálya

   

  1. §

   

  (1) E rendelet hatálya a Balmazújváros Város közigazgatási területén működő vendéglátó üzletekre terjed ki.

   

  (2) A rendelet hatálya nem terjed ki

  a) a városi rendezvények (pl. Kastélykerti esték, gyermeknap, stb.) időpontjára,

  b) az önkormányzat, az önkormányzat intézményei által megtartott rendezvények helyszíneire,

  c) a legalább 15 fekvőhellyel rendelkező szálláshely szolgáltatást is nyújtó egységek ingatlanán álló vendéglátó üzletekre,

  d) lakodalmak, esküvők helyszíneire,

  e) munkaszüneti napokra (január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1., december 25-26.) és az azokat megelőző napokra.

   

  1. Értelmező rendelkezések

   

  2. §

  Jelen rendelet alkalmazásában:

  a) vendéglátó üzlet: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Ker.tv.) 2.§ 27. pontja szerinti olyan üzlet, melyben az üzemeltető a Ker. tv 2.§ 30. pontja szerinti szolgáltatói tevékenységet végez (pl. ételbár, bisztró, pecsenyesütő, büfé, falatozó, fagylaltozó, kávézó, söröző, borozó, stb.).

  b) éjszakai nyitva tartás: 22.00 óra és 6.00 óra közötti nyitva tartási idő.

  c) nyári időszak: június 01. és augusztus 31. közötti időszak.

   

  1. A vendéglátó üzletek nyitva tartásának rendje

   

  3. §

  Balmazújváros Város közigazgatási területén működő vendéglátó üzletek hétfő, kedd, szerda, csütörtök és pénteki napokon 00.00 óra és 05.00 óra között, szombat és vasárnapi napokon 02.00 óra és 05.00 óra között, továbbá hétfő, kedd, szerda, csütörtök és vasárnapi napokon 22.00 óra és 24.00 óra, nyári időszakban 23.00 óra és 24.00 óra között nem tarthatnak nyitva

   

   

  4. Záró rendelkezés

   

  4. §

   

  (1) Ez a rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba.

  (2) Nem lép hatályba Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló 2/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelete és az annak módosításáról szóló 7/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelete.

   

   

  Balmazújváros, 2016. március 31.

   

   

   

   

  dr. Veres Margit

  polgármester

  dr. Bencsik Judit

  jegyző

   

   

   

  Záradék:

  Kihirdetve: 2016. március 31. napján.

   

   

  dr. Bencsik Judit
  jegyző

   

   

   

   

   

   

   

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-12-08 van. PointLink.