Hulladékgazdálkodási bírság (Határozat)

Határozat

A területi hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) Balmazújváros Város Önkormányzata [(cím: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.; adószám:15728506-2-09; törzsszám:728504; statisztikai számjel: 15728506-8411-321-09 (a továbbiakban: kötelezett)] kérelmének helyt ad és a nem veszélyes hulladék jogellenes elhelyezése miatt a HB/17-KTF/04704-8/2021. ügyiratszám alatt kiszabott hulladékgazdálkodási bírság összegét

478.725,- Ft, azaz – négyszázhetvennyolcezer-hétszázhuszonöt forintban

állapítja meg.

A bírság teljes összegét a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 10034002-01040030-00000000 számú számlájára, a határozat számára hivatkozva, a határozat véglegessé válását követő 30 napon belül kell megfizetni. A befolyt bírság összegének 30%-a Balmazújváros Város Önkormányzatát illeti meg, mely összeg átutalására a befizetést követő 15 napon belül a területi hulladékgazdálkodási hatóság a szükséges intézkedést megteszi.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 135. § szerint, ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a jogosultnak a törvényes kamatnak megfelelő mértékű késedelmi pótlékot fizet. A törvényes kamat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48. § szerinti késedelmi kamat, azaz a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 61. § (5) bekezdés szerint a kötelezettet terhelő meg nem fizetett hulladékgazdálkodási bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.

A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye, a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per kezdeményezhető, melyet keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a Debreceni Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél, azaz a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (4024 Debrecen, Piac utca 42-48.) címén benyújtani.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett félnek a keresetlevelet személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton eggyel több példányban kell előterjeszteni, mint ahány fél a perben érdekelt. Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

Jogi képviselővel eljáró felperesnek, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) szerinti minden elektronikus ügyintézésre kötelezettnek elektronikusan kell benyújtani a keresetet. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9. §-a határozza meg.

A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtásának helye: https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a bíróságtól azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30 000 forint. A közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A tárgyi illetékfeljegyzési jog következtében le nem rótt kereseti illeték viseléséről a bíróság dönt.

Indokolás

A területi hulladékgazdálkodási hatóság a kötelezettet a HB/17-KTF/04704-8/2021. számon kiadott határozatában a Balmazújváros 5447 hrsz. alatti ingatlanon nem veszélyes hulladék jogellenes elhelyezése miatt 1.914.900,- Ft, azaz – egymillió-kilencszáztizennégyezer-kilencszáz forint -hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezte.

A kötelezett a 2021. május 27. napján kelt levelében kérte a kiszabott bírság összegének mérséklését. 2021. június 03. napján kelt levelében arról tájékoztatta a területi hulladékgazdálkodási hatóságot, hogy a jogellenes állapotot a HB/17-KTF/04704-7/2021. számú kötelező határozatban foglalt határidőig megszüntette, a Balmazújváros 5447 hrsz. alatti ingatlanon elhelyezett nem veszélyes hulladékot (építési-bontási hulladék, kommunális hulladék, zöld hulladék) elszállítatta és az arra jogosultsággal rendelkező átvevőnek átadta. A hulladék hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek történő átadásáról szóló dokumentumok a kérelem mellékleteként megküldésre kerültek.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság munkatársai a kötelezett képviselőjével közösen helyszíni utóellenőrzést tartottak 2021. június 22. napján a Balmazújváros 5447 hrsz. alatti ingatlanon, amely során megállapításra került, hogy a hulladék teljes mértékben elszállításra került.

A Ht. 86. § (4) bekezdés alapján, ha a hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezett a kiszabott bírság megfizetésére előírt határidő lejárta előtt az eredeti állapotot helyreállítja, illetve a jogellenes állapotot megszünteti, a hulladékgazdálkodási hatóság - az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel - a bírságot kérelemre a bírság legalacsonyabb mértékéig csökkentheti, ha a bírság célja csökkentett összeggel is elérhető.

A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Br.) az 1. § (5) bekezdése szerint a csökkentett bírság összegét az eredeti összeg 25 és 100 %-a között lehet megállapítani.

A fentiek alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság a bírságot az eredeti összeg 25 %- ában állapította meg.

B = 1.914.900 Ft × 0,25 = 478.725,- Ft

B = 478.725,- Ft.

A bírság összege: 478.725,- forint.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság a határozatot a fentiek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint az ügyintézési határidőn belül hozta meg.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörét és illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és a 2. § (1) bekezdése, valamint a Br. 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság a határozatot az Ákr. 80. § (1) bekezdés, 81. § (1) bekezdés, a Ht. 86. § (4) bekezdés, a Br. 4. § (1), bekezdése alapján hozta meg.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdés, illetőleg a 113. § (1) bekezdés a) pontja és 114. § (1) bekezdés biztosítja.

A keresetlevél benyújtására vonatkozó rendelkezéseket a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 37. § (1) bekezdés, 39. §, a tárgyaláson kívüli elbírálást a 77. § (1)-(2) bekezdése határozza meg.

A Kp. 50. § és 52. § (1) bekezdésben foglaltak szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése.

A tárgyalás elmulasztására vonatkozó rendelkezéseket a 82. § tartalmazza.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § és 608. § -a, valamint az Eüsztv. 9. §-a határozza meg.

A bírósági eljárás illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdés, valamint az illetékfeljegyzési jogról a 62. § (1) bekezdés h) pont rendelkezik.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási szabályzata alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály vezetője jogosult.

Debrecen, időbélyegző szerint

Rácz Róbert kormánymegbízott nevében és megbízásából

Dr. Hajduné Dr. Kovács Mária Mónika főosztályvezető

TISZTELT LAKOSOK! (ügyelet)

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Országos Mentőszolgálat a sürgősségi ügyeleti rendszer modellprogramjaként 2021. július 1-től Hajdú-Bihar megye egész területén - így Balmazújvároson is –ügyeleti rendszerének működtetéséről gondoskodik.

 

A betegeknek július 1-től az egységes 06 52 506-303 ügyeleti telefonszámokat kell hívniuk!

Az orvosi ügyelet helyileg  Balmazújvároson a Dózsa György u. 1. sz. alatt üzemel a továbbiakban.

Balmazújváros Város Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2021. június 30. napján, napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés 2021. július 1-2. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer. A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb   rovarokat   pusztítja   el,   melegvérű   állatokra,   emberre   nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Balmazújváros, 2021. június 25.

Tisztelettel:

Dr. Hajdu Miklós
jegyző

Mellékletek:
Download this file (Sminoltatit21062511070.pdf)Sminoltatit21062511070.pdf[ ]364 kB

„Nyári diákmunka 2021.”

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalok és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok megvalósításával „Nyári diákmunka 2021” elnevezéssel munkaerő-piaci programot indít.

A program célja, hogy már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja. A munka révén szerzett korai sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is.

A program célcsoportjába azok a 16-25 év közötti, nappali tagozatos, tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok tartoznak, akik nem rendelkeznek sem vállalkozói, sem egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal.

A program keretein belül a foglalkoztatás történhet a települési önkormányzatoknál, illetve az önkormányzat fenntartásában álló, önkormányzati alapfeladat ellátását végző intézménynél. Legfeljebb napi 4 órás foglalkoztatáshoz nyújtható támogatás, ami azonban nem lehet több mint a minimálbér – szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimum – időarányos hányada.

- Foglalkoztatás időtartama: napi 4 órás/ 3 hét időtartam

- Ütemezés: júliusban és augusztusban

- Bér: minimálbér időarányos hányada bruttó 57.068.- Ft (3hét/4 óra)

A programhoz csatlakozás  előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán közvetítést kérőként nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell a munkaviszony kezdete előtt a Foglalkoztatási Osztályra befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.

A támogatás kizárólag a Járási Hivatal által a munkaerőigényre közvetített diák foglalkoztatásához nyújtható.

A „Nyári diákmunka 2021” elnevezésű programban történő részvételi szándékot, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft-ben jelezni kell! Balmazújváros Vasút sor 1/a.

További információért kérjük, forduljon a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályának kollégáihoz!

                                                                                 

Kalmár Zoltán

ügyvezető

NYÁRI ÜGYELETI REND (Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény)

Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény nyári ügyeleti rendje, - mely a hivatalos ügyek intézésének időpontja - a következő:

2021. június 24-én (csütörtök)

8-

- 12-ig

2021. július 08-án (csütörtök)

8-

-12-ig

2021. július 22-én (csütörtök)

8-

-12-ig

2021. augusztus 05-én (csütörtök)

8-

-12-ig

2021. augusztus 19-én   (csütörtök)

8-

-12-ig

Ügyintézés helye:

az intézmény székhelye óvoda irodája (Balmazújváros, Vörösmarty u. 34-36.)

Balmazújváros, 2021. június 10.

Tarné Szabados Erzsébet Éva

intézményvezető - helyettes

Mellékletek:
Download this file (Nyári ügyelet 2021..pdf)Nyári ügyelet 2021..pdf[ ]38 kB

TÁBOROZÁSI LEHETŐSÉG

Balmazújváros   Város   Önkormányzata   az   EFOP-1.2.11-16-2017-00043   azonosító   számú „Esély   otthon   –   Önkormányzati   bérlakások   felújítása   Balmazújvároson”   című   projekt

keretében

Balmazújváros Város Önkormányzata ingyenes táborozási lehetőséget kínál 16-35 éves kor közötti balmazújvárosi lakosok részére. A táborozás célja az ifjúság társadalmi részvételének növelése   és   helyben   maradásának   támogatása.

Időpontja:

30   fő   részére   -   2021.   július   19-23.

Helyszíne:       KOMLÓSKA,   BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN   MEGYE

RÁKÓCZI   F.   ÚT   27.

Amit   biztosítunk:       NAPI   ÖTSZÖRI   ÉTKEZÉS

SZÁLLÁS   (14-16   FÉRŐHELYES   SZOBÁKBAN   EMELETES   ÁGYAKKAL) VÁLTOZATOS   PROGRAMOK

Tervezett   programok:

 • KOMLÓSKA ÖKOFALU   MEGISMERÉSE
 • FALUSÉTA
 • GYÓGYNÖVÉNYGYŰJTÉS
 • KENYÉRLÁNGOS SÜTÉS
 • BOGRÁCSOZÁS
 • ÉJSZAKAI TÚRA   A   VÁRBAN
 • TANÖSVÉNY (KIRÁNDULÁS)
 • SPORTPROGRAMOK

Amennyiben   közösségének   vagy   szervezetének   tagjai   részére   hasznos   lehet   a   táborozásban   való

részvétel   kérjük,   hogy   részvételi   szándékát   2021.06.20-ig   az   alábbi   elérhetőségek   bármelyikén

szíveskedjék   jelezni:

Füzesné   Szőke   Györgyi   –   06-70/385-8504   -    Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Béresné   Lőrincz   Erzsébet   –   06-70/395-9984   - Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A    táborban       való     részvétel      a    táborozás      időpontjában        érvényes      járványügyi        védelmi

intézkedéseknek   való   megfeleléssel   lehetséges.

A  tábor  szervezője:

Bővebben...Bővebben...

Mellékletek:
Download this file (tábor_tajekoztato_1_20210518.pdf)tábor_tajekoztato_1_20210518.pdf[ ]109 kB

Védett állatfajok egyedeinek a mezőgazdasági kultúrákban okozott kártételének megelőzése érdekében történő riasztása

Engedélyező hatóság:

Hajdú-Bihar Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Huladékgazdálkodási Főosztály
Természetvédelmi Osztály

Debrecen
Piac utca 42-48.
4025

Telefon: (52) 511-000

Jelentős munkába kezdett a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt: szivacsos mosatási tisztítást végez a Balmazújvárost és Debrecent összekötő két nagy átmérőjű ivóvízvezetéken.

A társaság a megelőző karbantartási munkákat rendszeresen, tervszerűen végzi. Ennek egyik fontos része az ivóvízvezetékek időszakos tisztítása. Az ivóvíz gondos előkezelése ellenére is előfordulhat zavarosodás a csővezetékekben, ezt öblítéses mosatással lehet kezelni. A vezetékek belső falán ugyanakkor idővel lerakódások alakulnak ki, melyeket öblítéssel már nem lehet eltávolítani. Ilyenkor szükséges az úgynevezett hengerszivacsos csőtisztítási technológiát alkalmazni.

Ezt a munkát tervezi a TRV a Balmazújvárost és Debrecent összekötő két DN 600-as nagy átmérőjű ivóvízvezeték esetében ebben a hónapban. Az előkészületi munkák már zajlanak.

A mosatást megelőzően az elöregedett, meghibásodott szerelvényeket cserélik ki. A karbantartás első lépésében lecserélik a két vezetéket összekötő elzárókat, annak érdekében, hogy a két rendszer stabilan kettéválasztható legyen. Ezt a munkát június 2-án végzik el, időszakos vízhiányra csak ezen a napon kell számítani Balmazújváros Nagyhát településrészén.

Debrecen párhuzamos vízellátásának köszönhetően a vezetékek elzárását követően is folyamatosan biztosítja a TRV az ivóvizet.

A kettéválasztást követően, a leürített vezetéken elkezdődnek a további szerelvénycserék, és más előkészítő munkák. A mosatás a tervek szerint június 15-én kezdődik, ez a felhasználókat nem érinti, vízhiányra ekkor nem kell számítani. Miután a kitisztított vezetéket beüzemelték, a másik vízvezetéken is elvégzik a szükséges beavatkozásokat.

A társaság rövid-középtávú terveiben szerepel a két vezeték kiváltása vagy bélelése, ugyanakkor most szükségszerűvé vált - az egészséges és biztonságos ivóvíz ellátás érdekében - a vezetékek hengerszivacsos tisztítása.

2021.06.01.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Felhívás kitüntető címek és díjak adományozásával kapcsolatos javalattételre

A Képviselő-testület 15/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendeletével kitüntető címek és díjak alapításáról döntött, amelynek keretében lehetőség van „Balmazújváros Díszpolgára" és „Az év sportolója cím, valamint „Balmazújváros Városért", „Balmazújváros Kultúrájáért", „Balmazújváros Szolgálatáért" és „Balmazújváros Sportjáért" díj adományozására.

A kitüntető címek és díjak adományozására a polgármester, az országgyűlési képviselő, a települési képviselő, gazdálkodó szervezetek, egyesületek, alapítványok kuratóriuma, a helyi nemzetiségi önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szerv vezetője tehet javaslatot. A címek és díjak odaítéléséről Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testülete minősített többséggel dönt.

A díjak és címek adományozására a Város Napja ünnepség keretében kerül sor.

Felhívom a javaslattételre jogosultakat, hogy amennyiben bármelyik kitüntető cím vagy díj adományozására javaslatot kívánnak tenni, úgy javaslatukat - részletes indoklással - 2021. június 30-ig (szerda) írásban nyújtsák be a Közös Önkormányzati Hivatal titkárságára, vagy e-mailben a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre.

A kitüntető címek és díjak adományozásának részletszabályait tartalmazó rendelet teljes szövege elérhető az njt.hu és a balmazujvaros.hu oldalakon.

Balmazújváros, 2021. június 1.

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ -  M35 autópálya – 354. sz. FŐút csomópont átépítése - TELJES PÁLYAZÁR

A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a Duna Aszfalt Zrt. kivitelezésében valósul meg a M35 autópálya – 354. sz. főút csomópontjának átépítése.

A kivitelezési munkák során a meglévő középfeszültségű légvezeték, a csomópontot érintő szakaszán kiváltásra kerül.

A kiváltási munkák az M35 autópályát a 354 sz. főút, valamint a 33. sz. főút közötti szakaszon az alábbiak szerint érintik:

 • M35 autópálya 36+897 km szelvényében a meglévő légvezetékek elbontásával a főpályát és a gyűjtő – elosztó pályát teljes szélességben.
 • M35 autópálya 36+962 km szelvényében új légvezetékek építésével a főpályát és a gyűjtő – elosztó pályát teljes szélességben.

A kivitelezési munkák során az érintett főpálya és gyűjtő-elosztó pályaszakaszokat teljes szélességében le kell zárni.

A teljes pályazár tervezett időpontja: 2021. május 30. (vasárnap) 6.00 – 10.00 közötti időszak.

A teljes pályazár bevezetése során az alábbi autópálya helyszíneken lesznek bevezetve leterelési pontok:

 • 1. kiterelési pont:

M35 autópálya 23+486 km szelvényében, szelvényezés szerinti jobb pálya, 24. számú (hajdúböszörményi) csomópontban terelés Budapest irányából Hajdúböszörmény felé.

 • 2. kiterelési pont:

M35 autópálya 40+600 km szelvényében, szelvényezés szerinti bal pálya. Terelés Berettyóújfalu irányából a gyűjtő – elosztó pályára.

 • 3. kiterelési pont:

35402 j. út 2+200 szelvényében, 38. számú csomópont. Terelés Berettyóújfalu irányából a 33. sz. főút irányába.

 • 4. kiterelési pont:

354 sz. főút 3+268 szelvényében, szelvényezés szerinti bal pálya. Terelés Nyíregyháza irányából a 35. sz. főút irányába.

A leterelési pontokon kialakításával egy időben az alábbi helyszíneken lesznek bevezetve lezárási pontok:

 • 1. lezárási pont:

3318 j. út – 35435 j. utak csomópontja. 3318 j. út 7+815 km szelvényében az M35 jelű autópálya felhajtó ágának zárása.

 • 2. lezárási pont:

35 sz. főút – 3549 j. utak csomópontja. 35 sz. főút 77+310 km szelvényében a 354 sz. főút felhajtó ágának zárása.

 • 3. lezárási pont:

33 sz. főút – 35411 j. utak csomópontja. 33 sz. főút 103+335 km szelvényében a M35 jelű autópálya felhajtó ágának zárása.

A terelési/lezárási munkákat a Duna Aszfalt Zrt. megbízásából a Magyar Közút Nzrt. végzi rendőri biztosítással.

Kérjük, hogy a terelési/zárási pontoknál figyelmesen, a kihelyezett jelzőtábláknak és rendőri utasításoknak megfelelően vezessenek.

Türelmüket előre is köszönjük!

 

Tiszakécske, 2021. május 16.

Melléklet: Áttekintő térkép

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2021 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2021-10-22 van. PointLink.