Balmazújvároson a fejlődés megállíthatatlan!

A mai felgyorsult gazdasági és társadalmi környezetben mindenképp szükséges a vállalkozók segítése. Ennek a lehetőségeiről egyeztetett Hegedüs Péter polgármester úr a mai napon Dr. Skultéti Évával, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkár asszonyával. Természetesen a gyakorlati továbblépés is az egyeztetés tárgya volt, hiszen az önkormányzat egyik fontos feladata a helyi és az ide települő vállalkozások támogatása. Ennek megvalósításáért a Kamarával együttműködve mindent megtesz önkormányzatunk.

Bővebben...

2023.10.18. 10:40 Képviselő-testületi ülés

 
Mellékletek:
Download this file (20231018.pdf)20231018.pdf[ ]26846 kB

MEGHÍVÓ (lakossági fórumra)

Tisztelettel meghívom

2023. október 16-án (hétfő) 18:00 órától tartandó

LAKOSSÁGI FÓRUMRA.

Helyszín:

Veres Péter Kulturális Központ Balmazújváros, Kossuth tér 18.

Témák:

  • Balmazújváros Város Önkormányzatának jelenlegi gazdasági helyzete.
  • A közétkeztetés jövője.
  • A Fürdő további működésének kérdése.
  • A TRV Zrt. előzetes tájékoztatója a "Keleti Főcsatorna Felszíni Ivóvíztisztító mű - Balmazújváros - Hajdúnánás - Hajdúböszörmény távvezeték építés" tárgyú projekttel kapcsolatosan.

Balmazújváros, 2023. október 6.

Tisztelettel:

Hegedüs Péter
polgármester

Mellékletek:
Download this file (Lakossági Fórum.pdf)Lakossági Fórum.pdf[ ]207 kB

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!
Tisztelt Lakosság!

2023. I. félév zárási előkészítése során, különös figyelmet fordítottunk a 2023. évi nyitó adatok egyeztetésére. (Számviteli törvény folytonosság elve - 2000. évi C. törvény 15-16.§).

Az egyeztetés alkalmával vettük észre, hogy a 2022. év zárszámadás rendelet-tervezete 13. számú - „Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása, elhasználódásának mértéke" - mellékletében Balmazújváros város összesen értékcsökkenés adatok helyett, az önkormányzat tényleges értékcsökkenés részadatai kerültek rögzítésre. A 2022. évi éves költségvetési beszámoló megfelelő soraival összevetve a 13. számú mellékletet, megállapítottuk, hogy technikai okok miatt maradt ki Balmazújváros város összesen értékcsökkenés adata.

Ezen észrevételt követően a 13. számú - „Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása, elhasználódásának mértéke" - melléklet kiegészítésre került és ezt követően már az Önkormányzat és intézményei adatai teljes értékcsökkenés mértékét tartalmazza.

A 2022. évi éves költségvetési beszámoló a valódiság elve alapján tartalmazta és tartalmazza az értékcsökkenés összesen adatokat.

Egyik részletezője a 2022. évre vonatkozó zárszámadási rendelet-tervezet 13. számú melléklete, mely helyreigazításra került.

Fentiek alapján, a 2022. évi éves költségvetési beszámoló és a 2022. évi zárszámadás rendelet-tervezet adatai egyezőek.

Kelt.: Balmazújváros, 2023. október 06.

Hegedüs Péter
polgármester

Békepárti nyilatkozat

9/2023. (VIII.02.) PM HATÁROZAT

Csatlakozás az Országgyűlés által elfogadott békepárti határozathoz, szóló döntés meghozatala tárgyában benyújtott előterjesztéshez

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a "Csatlakozás az Országgyűlés által elfogadott békepárti határozathoz, szóló döntés meghozatala tárgyában" című előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:

  1. Balmazújváros Város Önkormányzata önállóan kijelenti, hogy minden jelenleg folyó
    háborús cselekményben a béke pártján áll.
  2. A nemzetközi konfliktusba nem látja beleszólási jogát hatáskör és illetékesség hiányában.
  3. Egyetért azonban a harcok azonnali beszüntetésével, az eredeti határok visszaállításával, a hadifoglyok kicserélésével, a polgári lakosság visszatelepítésével, a háborús jóvátétellel a támadó fél oldaláról.

Határidő: azonnal

Felelős: Hegedűs Péter polgármester

A kivonat hiteléül: Balmazújváros, 2023. augusztus 2.

Hegedüs Péter
polgármester

Dr. Korpos Szabolcs
jegyző

Mellékletek:
Download this file (Békepárti nyilatkozat.pdf)Békepárti nyilatkozat.pdf[ ]45 kB

TÁJÉKOZTATÁS (vezetési gyakorlat)

Tisztelt Lakosság!

A Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár 2023. október 2-án és 3-án tervezetten 09:00 és 13:00 óra között vezetési gyakorlatot hajt végre Hajdú-Bihar vármegyében. A katonai menetoszlopok az alábbi útvonalon közlekednek:

Hajdúhadház– 4. számú főút –354. számú út - M35 autópálya– Balmazújvárosi lehajtó – Balmazújváros, Böszörményi út - M35 autópálya, Hajdúböszörményi felhajtó - M35 autópálya – 354. számú út – 4. számú főút – Hajdúhadház

A Magyar Honvédség kéri a járművezetőket, hogy a közlekedési szabályok betartásával és kellő óvatossággal közelítsék meg a katonai járműveket, mivel azok mérete és sebessége, valamint a konvoj hossza és haladásának módja eltér a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól. Kérjük a járművezetőket, hogy a katonai menetoszlopok közelében minden esetben az aktuális útviszonyok, valamint az időjárási és látási körülmények figyelembevételével közlekedjenek. A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy az állampolgárok nyugalmát a lehető legkisebb mértékben zavarja.

A lakosság megértését és türelmét köszönjük!

A közlemény tartalmával kapcsolatban a helyi hírportálokon és rádiókon keresztül is tájékoztatjuk a lakosságot és az utakon közlekedőket.

Tisztelettel:

               Sárkány Beáta főhadnagy

   MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár

                       Kommunikációs tiszt

           Tel.: 30/633-0617, 30/894-7773 

Bővebben...

INGYENES lakossági LED-csereprogram

 

Bővebben...

 

K Ö Z L E M É N Y


A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar
Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) a környezeti hatásvizsgálati
és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. § (3) bekezdése alapján értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a
Hortobágyi Természetvédelmi Egyesület (4060 Balmazújváros, Debreceni u. 139.)
meghatalmazásából benyújtott kérelemre, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (1) bekezdésére, valamint a környezeti hatásvizsgálati és
az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Khvr.) 3. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel Hortobágy területén tervezett szikes
vizes élőhelyláncolat rehabilitáció megvalósítása érdekében, 2023. szeptember 18-án HB/17-
IKV/01312/2023. iktatószámon előzetes vizsgálati eljárás indult a környezetvédelmi hatóságon.

Az eljárásra irányadó ügyintézési határidő a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (2) bekezdése alapján 45 nap.
Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény 50. § (5) bekezdésében meghatározott időtartamok.

A közvetlen hatásterület vélelmezett legnagyobb határa 78 méter, érintett település: Balmazújváros,
Nagyhegyes és Hortobágy, a tevékenységnek nincs országhatáron átterjedő környezeti hatása,
nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás nem kerül lefolytatásra.

A társadalmi részvétel szabályaira vonatkozó tájékoztatás:

A környezetvédelmi hatóság tájékoztatja az érintett nyilvánosságot, hogy a nyilvánosság informálása
és bevonása során a Khvr. 3. § (2), (3) és (4) bekezdésében, 4. § (4) bekezdésében, 5. § (1) és (6)
bekezdésében, valamint a Kvt. 71. § (3) bekezdésében foglaltak alapján jár el.

A kérelmet és mellékleteit elektronikus úton kell benyújtani, amelyet a környezetvédelmi hatóság
elektronikus úton közzétesz.

A kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció benyújtását követően a környezetvédelmi hatóság
hivatalában, valamint honlapján közleményt tesz közhírré.

A környezetvédelmi hatóság a közlemény közzétételével egyidejűleg a tevékenység telepítési helye
szerinti település jegyzőjének megküldi a közleményt, a kérelem és mellékleteinek elektronikus
példányát, a feltételezhetően érintett települések jegyzőinek a közleményt.

 

2

A jegyző haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül gondoskodik a közlemény közterületen és a
helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről. A jegyző a közlemény közhírré tételét
követő öt napon belül tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot a közhírré tétel időpontjáról és
helyéről, a telepítési hely szerinti település jegyzője ezeken felül a kérelem és mellékletei elektronikus
példányába való betekintési lehetőség módjáról is.

A környezetvédelmi hatóság a kérelembe és az előzetes vizsgálati dokumentációba, a szakhatósági
állásfoglalásokba és a szakértői véleményekbe való betekintést – a benyújtásukat, rendelkezésre
állásukat követő nyolc napon belül – lehetővé teszi az érintett nyilvánosság számára.

A környezetvédelmi hatóság a döntéshozatal előtt a környezetre gyakorolt hatás jelentőségének
megítélésére, valamint a később benyújtandó engedélykérelem tartalmára vonatkozó észrevételeket
érdemben vizsgálja.

A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatot megküldi az eljárásban
részt vett önkormányzatok jegyzőinek, akik a környezetvédelmi hatóság által megjelölt időpontban
gondoskodnak a határozat teljes szövegének közhírré tételéről. A környezetvédelmi hatóság a
közhírré tételre a határozat megküldésétől számított nyolcadik napnál korábbi időpontot nem
határozhat meg. A jegyző a határozat közhírré tételét követő öt napon belül tájékoztatja a
környezetvédelmi hatóságot a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való
betekintési lehetőség módjáról.

A döntés rendelkező részét és az indokolás kivonatát a Kvt. 71. § (3) bekezdése értelmében a
környezetvédelmi hatóság a véglegessé válásra tekintet nélkül közhírré teszi.

A környezetvédelmi hatóság tájékoztatja a társadalmi szervezeteket, hogy amennyiben ügyfélként
részt kívánnak venni az eljárásban, azt jelezzék a környezetvédelmi hatóság felé. Amennyiben ügyféli
jogosultságukat igazolják, a társadalmi szervezetek az eljárás során ügyféli nyilatkozatot tehetnek.
A Kvt. 98. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai
pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (a
továbbiakban: társadalmi szervezet) a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a
működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A társadalmi részvétel szabályaira vonatkozó információ a környezetvédelmi hatóság – mint
döntéshozó, és a releváns információkkal rendelkező hatóság - alábbi elérhetőségein kapható:
Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály Integrált Környezetvédelmi Osztály
Levelezési cím: 4024 Debrecen Piac u. 42-48.
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali kapu neve és KRID azonosítója: TIKTVF 308252122

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletei (előzetes vizsgálati dokumentáció) elérési
helye, valamint a releváns információk, majd az eljárást lezáró határozat közzétételének helye:

A kormanyhivatalok.hu oldalon a térképen Hajdú-Bihar vármegye kiválasztása után a „Hirdetmények”
menüpontban a „Hirdetmény – környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási”
dokumentum típusra történő szűrést követően az alábbi linken:

https://kormanyhivatalok.hu/dokumentumtar?combine=&forras=275&field_dokumentum_cimke%5B%
5D=12618&kozzeteve=All

Dokumentum címe:

 

3

Hortobágyon tervezett szikes vizes élőhelyláncolat rehabilitáció előzetes vizsgálati eljárása

A környezetvédelmi hatóság tájékoztatja továbbá az érintett nyilvánosságot, hogy ügyfélfogadási
időben a döntéshozatalhoz szükséges környezeti információkba, iratokba való betekintést hivatalában
(4024 Debrecen, Piac utca 42-48., 1. emelet 120. szoba, ügyintéző: Dr. Kalászné Belics Zsuzsanna,
tel.: 52-511-000) biztosítja.

A környezetvédelmi hatóság felhívja az érintett nyilvánosság figyelmét, hogy a telepítés helyével
kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti
hatástanulmány tartalmára vonatkozóan közvetlenül a környezetvédelmi hatóságnál (4024 Debrecen,
Piac utca 42-48., I. emelet 120. szoba; e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) a közlemény
megjelenését követő huszonegy napon belül észrevételt lehet tenni.

A környezetvédelmi hatóság – jelentős környezeti hatás feltételezése esetén – a határozatában
meghatározhatja a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit.
Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, akkor a környezetvédelmi hatóság tájékoztatást ad
arról, hogy a tevékenység milyen egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.
Ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merül fel,
ennek a tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására
engedély nem adható.
Ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány
tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről
szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások
figyelembevételével írja elő.

Debrecen, időbélyegző szerint

Pozsonyi Attila László
osztályvezető

MEGHÍVÓ PARTNERSÉGI / LAKOSSÁGI FÓRUMRA  (ITS)

Balmazújváros Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) 2023. évi felülvizsgálat Célrendszerének, akcióterületeinek, tervezett projektjeinek előzetes bemutatása, megvitatása.

A címben jelzett témában, partnerségi/ lakossági fórum kerül megtartásra, melyre ezúton tisztelettel hívjuk Balmazújváros lakosságát, vállalkozóit, érdekképviseleti szerveinek képviselőit, minden érdeklődőt.

A Fórum célja, hogy az érintettek tájékoztatást kapjanak és véleményt nyilváníthassanak, javaslatokat tehessenek Balmazújváros Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálatának készítése közben megfogalmazott célrendszeréről, a lehatárolt – lehatárolni javasolt akcióterületekről, és az akcióterületeken belül javasolt projektekről. 

Bővebben...

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) (a továbbiakban: Stratégia) alapja a Településfejlesztési Koncepció, mely a városfejlesztés hosszú távú vízióját és értékrendjét határozza meg, ill. a szándékolt fejlesztési irányokat jelöli ki. Balmazújváros Város Koncepciója 2020. évben került kidolgozásra, jóváhagyásra. A Stratégia funkciója, hogy bemutassa a Koncepcióban megfogalmazott hosszú távú célok megvalósíthatóságát, hogy integrált, területeken és a szakágakon átívelő szemlélet mentén, egy középtávú fejlesztési időszakra kijelölje Balmazújváros Város fejlesztési elképzeléseit.

Magyarországon a városi jogállású településeknek, így Balmazújváros Városának is a városfejlesztési elképzeléseik megvalósításához Stratégiát kell készíteniük. Ez az egyik alapdokumentuma a 2021-2027 közötti tervezési időszakban terület- és településfejlesztésre fordítandó Európai Uniós források felhasználhatóságának is. A tervezett beavatkozások nem csupán a város önkormányzatának fejlesztési elképzeléseit foglalják keretbe, hanem a dokumentum a széleskörű projektgyűjtésnek köszönhetően a városban 2021-2027 között, más szereplők által megvalósítani tervezett, valamennyi fontosabb, jelenleg ismert fejlesztést felöleli és rendszerezi.

Természetesen nincs realitása annak, hogy a következő időszak minden egyes fejlesztési elképzelését bemutassa a Stratégia, de a város fejlődésének szempontjából legfontosabb irányokat, projekteket és programokat strukturált formában összegzi.

Az ITS a tartalmi követelményekben elvárt rövid távú akcióterületeken kívül, a közép- és hosszútávú fejlesztési akcióterületeket lehatárolja-, meghatározza, ezáltal komplexebben segíti majd a város fejlődését.

Érdemes és szükséges lesz néhány évente megvizsgálni a benne szereplő fejlesztések megvalósíthatóságát, szükség esetén változtatni az ütemezésen, kivenni a magvalósult elemeket. Ha szükséges megszüntetni, vagy új fejlesztési akcióterületeket, projekteket meghatározni.

 

 A bemutatásra kerülő anyaggal kapcsolatos vélemények- javaslatok a fórumon és azt követő 8. napig írásban a városháza portáján, az ott elhelyezett gyűjtő dobozba leadhatók.

 

A fórum kezdésének időpontja: 2023. október 2. (hétfő) 17. óra.

Helye: Balmazújváros Városháza földszinti házasságkötő terem

TÁJÉKOZTATÁS (Kúria)

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy megjelent a Kúria
Önkormányzati Tanácsának Köm.5.023/2023/5 számú határozata az
önkormányzati képviselő- testület rendeletalkotási kötelezettségének
elmulasztása tárgyában és a Köm.5.020/2023./7 számú határozata a
zárszámadási rendelet megalkotása tárgyában. A rendeletek elfogadásának
határideje: 2023. október 20. A határozatok mellékelten megtekinthetőek.


Balmazújváros Város Önkormányzata

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-12-08 van. PointLink.