MEGHÍVÓ PARTNERSÉGI FÓRUMRA

MEGHÍVÓ PARTNERSÉGI FÓRUMRA
 
Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testületének Balmazújváros város településképének védelméről szóló 26/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában partnerségi / lakossági fórum kerül megtartásra, melyre ezúton tisztelettel hívunk minden érintettet és érdeklődőt.
 
Az elkészült előterjesztés és rendelet-tervezet a https://balmazujvaros.hu/telepulesrendezes menüpont alól letölthető. Az ezzel kapcsolatos vélemények, javaslatok a fórumon és azt követő 8. napig írásban a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán leadhatók.
 
A fórum kezdésének időpontja: 2020. január 13. (hétfő) 15.00 óra.
Helye: Balmazújváros Városháza földszinti házasságkötő terem
A rendelet módosításának célja:
A magasabb szintű jogszabályi előírásoknak való megfelelés biztosítása.
 
Balmazújváros, 2020. január 03.
 
Dr. Hajdu Miklós
jegyző 

 

Mellékletek:
Download this file (Meghívó.pdf)Meghívó.pdf[ ]1319 kB
Download this file (településképi rend mód 2020 01.pdf)településképi rend mód 2020 01.pdf[ ]7724 kB

HIRDETMÉNY (BAL/4671-35/2019)

„Az általános közigazgatási rendtartásról” szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja és a „az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról” szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján értesítem a tisztelt ügyfeleket, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Jegyzője, mint elsőfokú építésügyi hatóság a Debrecen, Arany János utca 37. szám alatti, 9089/2 helyrajzi számmal jelölt belterületi ingatlan megépített vegyes rendeletetésű épület használatbavételi engedélyezési eljárása ügyében BAL/4671-34/2019 iktatószámon, IR-000533637/2019 iratazonosító számon függő hatályú döntést hozott. 
 
– Kifüggesztés napja: 2019. december 18. 
– Levétel, döntés közlésének napja: a hirdetmény kifüggesztését követő 15. nap (2020. január 03.) 
– Eljáró hatóság: Balmazújváros Város Önkormányzat Jegyzője – 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. 
– Az ügy tárgya: vegyes rendeltetésű épület használatbavételi engedélyezési eljárása 
– Az ügy száma: BAL/4671/2019 
– Kérelmező neve: Pércsi 37 Kft. (4034 Debrecen, Vámospércsi út 37.) 
– Ügyfelek: a debreceni 9089/1, 9092, 9094 hrsz-ú ingatlanokkal rendelkezni jogosultak, valamint a 9089/2 ingatlanra bejegyzett jogosultak és vevők 
 
A tisztelt ügyfelek (vagy maghatalmazottjuk) a döntést a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) földszint 13-as szobájában megtekinthetik és átvehetik. 
 
Ügyfélfogadás: Kedd 7:30-18:00, Szerda 7:30-12:00, Péntek 7:30-11:30 
 
Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap. Jelen hirdetmény hatóságom hirdetőtábláján (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. földszinti hirdetőtábla), valamint a https://balmazujvaros.hu/ oldalon kerül elhelyezésre. 
 
A döntés ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a hatóságomnál, a kormányablaknál vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál benyújtott, de a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi Osztálya (4026 Debrecen, Darabos u. 9-11.) részére címzett fellebbezésnek van helye. 
 
Ha a fellebbező fellebbezése benyújtásakor már rendelkezik az ÉTDR rendszerben elektronikus tárhellyel, akkor fellebbezésében meg kell jelölnie, hogy az elektronikus tárhelyén tárolt dokumentumok közül melyeket mellékeli fellebbezéséhez, vagy hozzáférést kell biztosítania az első- és másodfokon eljáró hatóságnak a dokumentumokhoz. 
 
A fellebbezést indokolni kell. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. 
A fellebbezés illetékköteles, mértéke 30.000 Ft. 
A szakhatóságok döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 
A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. 
 
Balmazújváros, 2019. december 18. 
 
 
 Dr. Hajdu Miklós jegyző megbízásából: 
 Boruzs Andrea 
 tanácsos 
 
 
Mellékletek:
Download this file (BAL_4671-35_2019.pdf)BAL_4671-35_2019.pdf[ ]1039 kB

KÖZHÍRRÉ TÉTEL (BAL/4671-34/2019)

Balmazújváros Város Önkormányzat Jegyzője I. fokú építésügyi hatóság hatáskörében eljárva „az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról” szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10.§ (4) bekezdés h) pontja és „az általános közigazgatási rendtartásról” szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. §-a alapján közhírré teszi az alábbi közleményt. 
 
 
 
Tájékoztatom a tisztelt ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási hatósági engedélyezési eljárásban BAL/4671-34/2019 iktatószámú, IR-000533637/2019 iratazonosítójú végzést hoztam. Ügyfelek: a debreceni 9089/1, 9092, 9094 hrsz-ú ingatlanokkal rendelkezni jogosultak, valamint a 9089/2 ingatlanra bejegyzett jogosultak és vevők. 
 
- eljáró hatóság megnevezése: Balmazújváros Város Önkormányzat Jegyzője (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. 
- az ügy száma: BAL/4671/2019 
- az ügy tárgya: vegyes rendeltetésű épület használatbavételi engedélyezési eljárása 
- kérelmező ügyfél: Pércsi 37 Kft. (4034 Debrecen, Vámospércsi út 37.) 
- a hirdetmény kifüggesztésének napja: 2019. december 18. 
- a kifüggesztés időtartama: 15 nap 
- a hirdetmény levételének, így a döntés közlésének napja (a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap): 2020. január 03. 
 
 
 
Végzésem rendelkező részét és indokolásának kivonatát az Ákr. 89. § (1) bekezdésének a) pontja alapján közhírré tétel útján az alábbiak szerint közlöm: 
 
 
VÉGZÉS 
 
 
A Pércsi 37 Kft. (4034 Debrecen, Vámospércsi út 37.) nevében eljáró Dézsi Tamás László meghatalmazott kérelmére indult, hatóságomnál folyamatban levő, a Debrecen, Arany János utca 37. szám alatti, 9089/2 hrsz-ú ingatlanon megépített vegyes rendeltetésű épület használatbavételi engedélyezési eljárása – az ügyfél kérelmére – 2019. december 16. napjától szünetel. 
 
Tájékoztatom, hogy az eljárást bármelyik ügyfél kérelmére folytatni kell. Hat hónapi szünetelés után a csak kérelemre folytatható eljárás megszűnik.  
 
E döntés ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a hatóságomnál, a kormányablaknál vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál benyújtott, de a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi Osztálya (4026 Debrecen, Darabos u. 9-11.) részére címzett önálló fellebbezésnek van helye. 
 
Ha a fellebbező fellebbezése benyújtásakor már rendelkezik az ÉTDR rendszerben elektronikus tárhellyel, akkor fellebbezésében meg kell jelölnie, hogy az elektronikus tárhelyén tárolt dokumentumok közül melyeket mellékeli fellebbezéséhez, vagy hozzáférést kell biztosítania az első- és másodfokon eljáró hatóságnak a dokumentumokhoz. 
Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. 
 
A fellebbezést indokolni kell.  
A fellebbezés illetékköteles, mértéke 30.000 Ft.  
 
INDOKOLÁS 
 
A Pércsi 37 Kft. (4034 Debrecen, Vámospércsi út 37.) nevében Dézsi Tamás László meghatalmazott a rendelkező részben szereplő tárgyú kérelmet nyújtott be Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjéhez. 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály HB/11-ÉPO/00318-2/2019. számú végzésével az ügy elintézéséből Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjét kizárta és az eljárás lefolytatására Balmazújváros Város Önkormányzat Jegyzőjét jelölte ki. 
 
„Az általános közigazgatási rendtartásról” szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 49. § (1) bekezdése alapján az eljárás szünetel, ha azt - jogszabály kizáró rendelkezésének hiányában - az ügyfél kéri, több ügyfél esetén az ügyfelek együttesen kérik. Az Ákr. 49. § (2) bekezdése alapján az eljárást bármelyik ügyfél kérelmére folytatni kell. Hat hónapi szünetelés után a csak kérelemre folytatható eljárás megszűnik.  
 
Az Ákr. 43. § (4) bekezdése alapján ezen döntésemet megelőzően hozott függő hatályú döntéshez joghatás nem kapcsolódik.  
 
Az önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (3) bekezdése alapján biztosítottam.  
 
Tekintettel arra, hogy az ügyben több mint ötven ügyfél érintett döntésemet az Eljr. 10. § (4) bekezdése alapján döntésemet hirdetményi úton közlöm, továbbá a döntésről készült közleményt közhírré teszem. 
 
Balmazújváros Járásszékhely Települési Önkormányzat Jegyzője építésügyi hatáskörét és illetékességét „az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről” szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése határozza meg.” 
 
Ezen közlemény a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. földszinti hirdetőtábla), valamint az alábbi honlapon kerül közzétételre: https://balmazujvaros.hu/ 
 
Az Ákr. 89. § (1) bekezdésének b) pontja alapján tájékoztatom az érintetteket, hogy hivatkozott döntést személyesen vagy meghatalmazott útján a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal fsz. 13. irodájában – ügyfélfogadási időben – megtekinthetik vagy átvehetik. 
 
Balmazújváros, 2019. december 18. 
 
 Dr. Hajdu Miklós jegyző megbízásából: 
 
 Boruzs Andrea 
 tanácsos 
Mellékletek:
Download this file (BAL_4671-34_2019.pdf)BAL_4671-34_2019.pdf[ ]1143 kB

Kéményseprési kisokos

Hajdú-Bihar megye teljes területén, minden településén a lakossági tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-elvezetőinek rendszeres felülvizsgálatát a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezetének szakemberei végzik el. Tekintettel az elmúlt időszakban a kéményseprés területén végbement változásokra, még sokan nem ismerik pontosan a szabályokat, ezért egy rendszerező közleménnyel segítjük az eligazodást.
 
A kéményseprők szempontjából az ügyfeleket két nagy csoportba lehet sorolni: a családi házban és a társasházban élőkre. Mindkét csoport tovább osztható két másikra: ahol nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet és ahol van. Vegyük sorra, mi a dolga az embernek, attól függően, hogy melyik kategóriába tartozik:
 
 
 
  • Aki családi házban él és oda nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, annak a kéményseprés önkéntes és ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal. Noha már nem kötelező a vizsgálat, érdemes a szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezéseket évente, a gázüzeműeket kétévente megnézetni szakemberrel. Az időpont egyeztetését a következő linken – http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat –, vagy a 1818-as telefonszámon, a 9-es, 1-es melléken lehet kezdeményezni.
  • Abban az esetben, ha a családi házba gazdálkodó szervezetet jegyeztek be, akkor a kéményseprés megrendelése már nem opció, hanem kötelesség. Attól függően, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva egy-, vagy kétévente kell ellenőriztetni, és ezért fizetni is kell. Ezen a linken – http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/hirek/tajekoztato/35 – a település irányítószámának megadásával elérhetővé válik azon kéményseprőcégek listája, amelyek egyikétől meg kell rendelni a munkát.
  • Aki társasházban él és oda nincs cég bejegyezve, ahhoz kérés nélkül érkezik a kéményseprő és két időpontot ajánl, amelyben ingyen elvégzi az ellenőrzést. A társasházak éves sormunkaterveit itt találja megyék szerinti bontásban: http://www.kemenysepres.hu/tevekenysegek/sormunkaterv_2020 .
  • Aki pedig társasházban él, de a lakásába gazdálkodó szervezet van bejegyezve, ahhoz kijön a kéményseprő megrendelés nélkül, de pénzért dolgozik. Ha a lakásnak saját kéménye van, akkor a teljes munkadíjat, ha a társasház gyűjtőkéményére csatlakoztatták, akkor a munka rá eső részét kell kifizetnie, például egy tízlakásos házban a teljes munkadíj tizedét.
A múltban úgy tartották, hogy kéményseprővel találkozni szerencsét jelent. Ma sincs ez másképp. A tűzmegelőzés és a szén-monoxid-mérgezéssel járó balesetek megelőzése területén bizonyított a kéményseprők rendszeres ellenőrző munkájának fontossága. A szakemberek modern eszközöket, műszereket használnak, és a tűzmegelőzésen túl energetikai-, légellátási-, tüzeléstechnikai-, környezetvédelmi tanácsokkal is ellátják az ügyfeleket. Ha nincs semmilyen probléma, egy égéstermék-elvezető teljes nyomvonalának szemrevételezése és műszeres ellenőrzése harminc percet vesz igénybe. Ha a kéményt tisztítani kell, valamivel hosszabb időbe telik, de a biztonság megéri a ráfordított időt. A munka elvégzéséről és az eredményről minden esetben tanúsítvány készül, ennek egy példánya az ügyfelet illeti. Ha a tanúsítványon szerepel hibakód, arról szóbeli tájékoztatást is kell kapni, a problémát minél hamarabb, de legkésőbb a következő ellenőrzésig szakemberrel kell kijavíttatni.
 
Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a készülékek szabálytalan kivitelezése, illetve a karbantartás és a rendszeres műszaki felülvizsgálat elmulasztása. A rendszeresen karbantartott fűtőeszköz nemcsak biztonságos, hanem gazdaságosabban is működtethető.
 
Érdemes a munkát időben beütemezni, hiszen tudjuk, hogy mikor leszünk szabadságon, a fűtési szezonon kívüli időszakban pedig a kéményseprők kevésbé leterheltek, így otthonunk és szeretteink biztonságáról könnyebben tudunk gondoskodni.

KÖZHÍRRÉ TÉTEL

 
KÖZHÍRRÉ TÉTEL 
 
 
 
Balmazújváros Város Önkormányzat Jegyzője I. fokú építésügyi hatóság hatáskörében eljárva „az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról” szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10.§ (4) bekezdés h) pontja és „az általános közigazgatási rendtartásról” szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. §-a alapján közhírré teszi az alábbi közleményt. 
 
Tájékoztatom a tisztelt ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási hatósági engedélyezési eljárásban BAL/4671-27/2019 iktatószámú, IR-000506987/2019 iratazonosítójú határozattal függő hatályú döntést hoztam. Ügyfelek: a debreceni 9089/1, 9092, 9094 hrsz-ú ingatlanokkal rendelkezni jogosultak, valamint a 9089/2 ingatlanra bejegyzett jogosultak és vevők. 
 
- eljáró hatóság megnevezése: Balmazújváros Város Önkormányzat Jegyzője (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.  
- az ügy száma: BAL/4671/2019 
- az ügy tárgya: vegyes rendeltetésű épület használatbavételi engedélyezési eljárása 
- kérelmező ügyfél: Pércsi 37 Kft. (4034 Debrecen, Vámospércsi út 37.) 
- a hirdetmény kifüggesztésének napja: 2019. december 07. 
- a kifüggesztés időtartama: 15 nap 
- a hirdetmény levételének, így a döntés közlésének napja (a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap): 2019. december 22.  
 
Függő hatályú döntésem rendelkező részét és indokolásának kivonatát az Ákr. 89. § (1) bekezdésének a) pontja alapján közhírré tétel útján az alábbiak szerint közlöm: 
 
„FÜGGŐ HATÁLYÚ HATÁROZAT 
 
A Pércsi 37 Kft. (4034 Debrecen, Vámospércsi út 37.) kérelmező részére a Debrecen, Arany János utca 37. (tulajdoni lapon az alábbiak szerint szereplő: Debrecen, Széchenyi u. 32. „felülvizsgálat alatt”) szám alatti, 9089/2 hrsz-ú ingatlanon megépített vegyes rendeletetésű épület használatbavételi engedélyezési eljárása ügyében az alábbi függő hatályú döntést hozom: 
 
Jelen határozathoz akkor kapcsolódnak joghatások, ha az ügyintézési határidő elteltével a hatóság a hatósági ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg. A felfüggesztést elrendelő vagy szünetelést megállapító döntést megelőzően hozott függő hatályú döntéshez joghatás nem kapcsolódik.  
 
Az ügyintézési határidő 2020. január 05. napján lejár. 
 
E határnap elmulasztása esetén a joghatások az alábbiak: 
 
1. az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek megfelelő összeget, ennek hiányában 10.000 Ft-ot a hatóság köteles a kérelmező ügyfél részére megfizetni, 
2. a kérelmező ügyfél mentesül az eljárási költségek megfizetése alól, 
3. a kérelmezett jog gyakorlása az ügyfelet megilleti. 
 
Felhívom figyelmét, hogy a kérelemben foglalt tevékenység jog gyakorlására akkor válik jogosulttá, a jelen döntésem véglegessé válik, melyről külön értesítést küldök. 
 
Jelen döntés ellen 2019. január 05. követő naptól számított 15 napon belül, a hatóságomnál, a kormányablaknál vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál benyújtott, de a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi Osztálya (4026 Debrecen, Darabos u. 9-11.) részére címzett 
fellebbezésnek van helye. Ha a fellebbező fellebbezése benyújtásakor már rendelkezik az ÉTDR rendszerben elektronikus tárhellyel, 
akkor fellebbezésében meg kell jelölnie, hogy az elektronikus tárhelyén tárolt dokumentumok közül melyeket mellékeli fellebbezéséhez, vagy hozzáférést kell biztosítania az első- és másodfokon eljáró hatóságnak a 
dokumentumokhoz. 
Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. 
A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 
A fellebbezés illetékköteles, mértéke 30.000 Ft. 
 
Amennyiben jelen döntés véglegessé válik, arról hatóságom értesíti az ügyfeleket, valamint hatóságom felügyeleti szervét, intézkedik az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek megfelelő összeg, ennek hiányában 10.000 Ft megfizetése, valamint a kérelmező által az eljárásért, valamint a szakhatósági 
eljárásért megfizetett illeték vagy díj, továbbá az általa előlegezett eljárási költség visszatérítése iránt. A szakhatóság a véglegessé válásról szóló értesítésétől számított 5 napon belül intézkedik az eljárására tekintettel felmerült és a kérelmező ügyfelet terhelő illeték vagy díj, továbbá az eljárására tekintettel 
felmerült és a kérelmező ügyfelet terhelő eljárási költség eljáró hatóságnak történő megfizetéséről. 
 
INDOKOLÁS 
 
A Pércsi 37 Kft. (4034 Debrecen, Vámospércsi út 37.) nevében Dézsi Tamás László meghatalmazott a rendelkező részben szereplő tárgyú kérelmet nyújtott be Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjéhez. 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály HB/11-ÉPO/00318-2/2019. számú végzésével az ügy elintézéséből Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjét kizárta és az eljárás lefolytatására Balmazújváros Város Önkormányzat Jegyzőjét jelölte ki. 
 
A kérelem hatóságomhoz történő beérkezését követő napon közigazgatási hatósági eljárás indult. Az ügyintézési határidő „az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/C. § (1) bekezdése alapján a kérelemnek a hatósághoz történő beérkezését követő első munkanapon 
kezdődik. 
 
„Az általános közigazgatási rendtartásról” szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdése alapján a hatóság az eljárás megindításától számított nyolc napon belül függő hatályú döntést hoz. 
 
Döntésemet az Ákr. 43. § (2), (4), (6), (9)-(11) bekezdései alapján hoztam meg. 
 
Az Eljr. 40. § (1) bekezdése alapján határozatom az eljárás megindításáról szóló értesítést nem tartalmaz. 
 
A jogorvoslat lehetőségéről, határidejéről és a benyújtás helyéről az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdése, 118. §-a, 82. § (2) bekezdése és az Eljr. 70. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztattam az érintettek et. 
 
Az ügyféli kör megállapításánál az Eljr. 4. §-ban foglaltak szerint jártam el. Az Ákr. 10. § (1) pontja alapján ügyfélnek tekintettem továbbá a szomszédos 9089/1, 9092, 9094 hrsz-ú ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat, valamint a 9089/2 ingatlanra bejegyzett jogosultakat és vevőket. 
 
A fellebbezés illetékét „az illetékekről” szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XV. fejezete határozza meg. 
 
Tekintettel arra, hogy az ügyben több mint ötven ügyfél érintett döntésemet az Eljr. 10. § (4) bekezdése alapján döntésemet hirdetményi úton közlöm, továbbá a döntésről készült közleményt közhírré teszem. 
 
Balmazújváros Járásszékhely Települési Önkormányzat Jegyzője építésügyi hatáskörét és illetékességét „az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről” szóló 343/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése határozza meg.” 
 
Ezen közlemény a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. földszinti hirdetőtábla), valamint az alábbi honlapon kerül közzétételre: https://balmazujvaros.hu/ 
 
Az Ákr. 89. § (1) bekezdésének b) pontja alapján tájékoztatom az érintetteket, hogy hivatkozott döntést személyesen vagy meghatalmazott útján a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal fsz. 13. irodájában 
– ügyfélfogadási időben – megtekinthetik vagy átvehetik. 
 
Balmazújváros, 2019. december 07. 
 
 Dr. Hajdu Miklós jegyző megbízásából: 
 
 Boruzs Andrea 
 tanácsos 
Mellékletek:
Download this file (Közhírré tétel.pdf)Közhírré tétel.pdf[ ]1190 kB

Hirdetmény (BAL/4671-27/2019)

HIRDETMÉNY 
 
 
 
„Az általános közigazgatási rendtartásról” szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1)  bekezdés c) pontja és a „az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint  az építésügyi hatósági szolgáltatásról” szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja  alapján értesítem a tisztelt ügyfeleket, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Jegyzője, mint elsőfokú  építésügyi hatóság a Debrecen, Arany János utca 37. szám alatti, 9089/2 helyrajzi számmal jelölt belterületi ingatlan megépített vegyes rendeletetésű épület használatbavételi engedélyezési eljárása ügyében BAL/4671-27/2019 iktatószámon, IR-000506987/2019 iratazonosító számon függő hatályú döntést hozott. 
 
 
– Kifüggesztés napja: 2019. december 07. 
– Levétel, döntés közlésének napja: a hirdetmény kifüggesztését követő 15. nap (2019. december 22.) 
– Eljáró hatóság: Balmazújváros Város Önkormányzat Jegyzője – 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. 
– Az ügy tárgya: vegyes rendeltetésű épület használatbavételi engedélyezési eljárása 
– Az ügy száma: BAL/4671/2019 
– Kérelmező: Pércsi 37 Kft. (4034 Debrecen, Vámospércsi út 37.) 
– Ügyfelek: a debreceni 9089/1, 9092, 9094 hrsz-ú ingatlanokkal rendelkezni jogosultak, valamint a 9089/2 ingatlanra bejegyzett jogosultak és vevők 
 
A tisztelt ügyfelek (vagy maghatalmazottjuk) a döntést a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 
(4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) földszint 13-as szobájában megtekinthetik és átvehetik. 
 
Ügyfélfogadás: Kedd 7:30-18:00, Szerda 7:30-12:00, Péntek 7:30-11:30 
 
Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a  döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap. Jelen hirdetmény hatóságom hirdetőtábláján (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. földszinti hirdetőtábla), valamint a https://balmazujvaros.hu/ oldalon kerül elhelyezésre. 
 
A döntés ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a hatóságomnál, a kormányablaknál vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál benyújtott, de a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi Osztálya (4026 Debrecen, Darabos u. 9-11.) részére címzett fellebbezésnek van helye. 
 
Ha a fellebbező fellebbezése benyújtásakor már rendelkezik az ÉTDR rendszerben elektronikus tárhellyel, akkor fellebbezésében meg kell jelölnie, hogy az elektronikus tárhelyén tárolt dokumentumok közül melyeket mellékeli fellebbezéséhez, vagy hozzáférést kell biztosítania az első- és másodfokon eljáró 
hatóságnak a dokumentumokhoz. 
A fellebbezést indokolni kell. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. 
 
A fellebbezés illetékköteles, mértéke 30.000 Ft. 
A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. 
 
Balmazújváros, 2019. december 07. 
 
 
 Dr. Hajdu Miklós jegyző megbízásából: 
 Boruzs Andrea 
 tanácsos 
Mellékletek:
Download this file (hirdetmény.pdf)hirdetmény.pdf[ ]1039 kB

Ünnepi autóbusz különjáratok (2019. november 1-2.)

 

 

Ünnepi autóbusz különjáratok

Balmazújváros

2019. november 1-2.

 

 

 

 

Vasútállomástól indul

Köztemetőtől indul

III-I.-es útvonal

08:40

10:10

II.-es útvonal

09:30

11:05

 

 

 

III-I.-es útvonal

13:20

14:50

II.-es útvonal

14:10

16:00

 

 

 

PARTNERSÉGI / LAKOSSÁGI FÓRUM

PARTNERSÉGI / LAKOSSÁGI FÓRUM 

1.)A településrendezési terv 2019. évi 1. sz. módosításáról

 

Balmazújváros város Településrendezési tervének „Keleti gazdasági zóna fejlesztését szolgáló” és

„Új intenzív városközponti terület kialakítását szolgáló” módosítás 2019. évi 1.sz. módosítás egyeztetési dokumentációjának bemutatására partnerségi/ lakossági fórum kerül megtartásra, melyre ezúton tisztelettel hívunk minden érintettet, és érdeklődőt. Az elkészült egyeztetési tervdokumentáció az önkormányzat honlapjáról letölthető. Az ezzel kapcsolatos vélemények- javaslatok a fórumon és azt követő 8. napig írásban a városháza portáján, az ott elhelyezett gyűjtő dobozba leadhatók.

 

A fórum kezdésének időpontja: 2019. november 14. (csütörtök)  17. óra.

Helye: Balmazújváros Városháza földszinti házasságkötő terem

  1. Balmazújváros keleti gazdasági zónájának fejlesztése.

A város keleti szélén, a hatályos településrendezési tervben kijelölt gazdasági területeket is magába foglaló ipari övezet kijelölése, új területek bevonásával, a megyei TrT-ben is szereplő (Debreceni és Böszörményi utakat összekötő) külső körgyűrű településrészt érintő szakaszának pontosításával, szabályozásával. A város keleti oldalán a jelenleginél nagyobb arányú gazdasági övezet kijelölésére van igény. Növelni szükséges az ipari területek fejlesztésére szánt terület nagyságát, ki kell építeni a gazdasági területet kiszolgáló közlekedési utat, melynek jó kapcsolatot kell biztosítani a Böszörményi úton keresztül, az M35 autópálya irányába, illetve a Tiszafüred- Debrecen vasútvonalon átvezetve, keleti irányba, a 33 sz. országos főút irányába, a tervezett BMW gyár felé.

  1. Új intenzív városközponti terület kialakítását

Új intenzív városközponti terület kialakítása a cél, a Veres Péter út- Csegei út- Tiszafüred-Debrecen vasútvonal- Soós Imre utca által határolt területen. A fejlesztési terület, a fentiekben körülhatárolt tömb északi fele, amely városközponti elhelyezkedése miatt alkalmasnak mutatkozik, intenzív- igényes lakókörnyezet kialakítására.

A kapcsolódó anyagok megtalálhatók a www.balmazujvaros.hu oldalon a Településrendezés menüpont alatt.

 

 

PARTNERSÉGI / LAKOSSÁGI FÓRUM 

 

2.)Az új Településrendezési eszközök készítésének megindításáról.

Balmazújváros képviselő-testülete döntött arról, hogy a város 2002-évtől hatályos, több alkalommal módosított, de az eltelt évek alatt több vonatkozásban elavult Településrendezési eszközei helyett újat készít. E döntés alapján elkészül Balmazújváros:

Új Településfejlesztési koncepciója

Új Településszerkezeti terve

Új Helyi építési szabályzata és annak mellékletét képező kül- és belterületi szabályozási terve.

A fórumon bemutatásra kerülnek a terv készítését befolyásoló magasabb szintű tervek Balmazújvárosra vonatkozó elemei, az kiindulásként figyelembe veendő adottságok.

Vélemény és javaslatok adhatók az új településrendezési eszközök készítéséhez. Elsősorban az első ütemben készülő Új Településfejlesztési koncepció készítéséhez várunk most javaslatokat.

 

A fórum kezdésének időpontja: 2019. november 14. (csütörtök) 17. óra 30.

Helye: Balmazújváros Városháza földszinti házasságkötő terem

 

A településfejlesztési koncepció célja

A településfejlesztési tervezés alapvető dokumentuma a településfejlesztési koncepció. A településfejlesztési koncepció feladata olyan célrendszer kialakítása, amely hosszú távra irányt mutat a település lakosságának és vezetésének a település fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalában. A településfejlesztési koncepció egyben vezetési eszköz, amellyel a települési önkormányzat irányítani tudja, hogy a fejlesztés során honnan hová akar eljutni. Bemutatja azokat a tájékozódási pontokat, amelyek az állandóan változó környezethez való igazodás során a célok megvalósításához vezetnek.

A településfejlesztési koncepció integrálja a település folyamatos működésének, fejlesztésének és vezetésének feltételeit. A koncepció alapján a települési önkormányzat és a helyi társadalom tagjai a közös célokra és értékekre összpontosítanak a társadalmi egyetértés alapján.

A településfejlesztési koncepció egyidejűleg a települési önkormányzat, mint szervezet feladatainak programja, illetve a szervezetfejlesztés és az ellenőrzés dokumentuma.

A Településfejlesztési koncepció célja: A település „küldetésének”, jellegének, a távlati fenntartható fejlesztés fő céljainak, stratégiai és cselekvési irányainak meghatározása, a társadalmi, gazdasági és környezeti (művi és természeti) szempontok integrálásával, együttes kezelésével, és ezzel a továbbtervezés megalapozása, mind a közösségi stratégiai-operatív, mind a rendezési-szabályozási tervezés számára, egyúttal a közös célok irányába mutató privát aktivitások generálása, illetve csatornázása.

 

A településfejlesztési koncepció feladata

A településfejlesztési koncepció feladata meghatározni a település jövőképét, a közösség érdekeinek legjobban megfelelő megoldást adni a legfontosabb társadalmi, gazdasági, műszaki, intézményi és környezeti problémák megoldására, valamint megmutatni az alkalmazkodás lehetőségét a hazai és nemzetközi fejlődési trendekhez.

A településfejlesztési koncepció hozzásegíti a döntéshozókat ahhoz, hogy megtalálják az optimális megoldásokat az erőforrások legjobb felhasználásához.

A településfejlesztési koncepció útmutatásul szolgál a döntési mechanizmus működtetéséhez, a tervezéshez és végrehajtáshoz, illetve az ellenőrzéshez szükséges szervezetek létrehozásához, a lakossági, a vállalkozói és egyéb csoportok, valamint a helyi politikai döntéshozók érdekeinek harmonizálásához.

A képviselő-testület gazdasági programot, oktatási, művelődési, kulturális, szociális, környezetvédelmi, egészségügyi és sport koncepciót dolgozott, illetve dolgoz ki, közép és hosszútávra, melyben a település igényeit fogalmazza meg a térséggel összhangban.

A kapcsolódó anyagok megtalálhatók a www.balmazujvaros.hu oldalon a Településrendezés menüpont alatt.

 

Eb zárlat és legeltetés tilalom elrendelése

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala (a továbbiakban: Járási Hivatal) a Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának az illetékességi területen működő valamennyi település Önkormányzat (Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Balmazújváros, Hortobágy, Tiszacsege, Egyek, Újszentmargita) teljes közigazgatási területére a 2019. október 08.-töl 2019. október 29.-ig tartó időszakra ebzárlatot és legeltetés tilalmat rendel el.

Az ebzárlat tartalma alatt tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek, zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni. A település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.

Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező

  • vadászebek
  • a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei
  • a katasztrófa-mentő ebek
  • segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek

rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fenti korlátozások alól.

Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartalmára.

Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

A legeltetési tilalom ideje alatt az állatok legeltetését a lakott településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától szántott 1000 méteren belül kell megszervezni.

Az állatok vándorolva történő legeltetése tilos!

A legeltetés tilalom nem vonatkozik az állandóan legelőn tartott, illetve a mai napig legelőre kihelyezett állományokra.

A Járási Hivatal így határozott, mivel a korábbi évek gyakorlatának megfelelően Hajdú-Bihar megye területén 2019. október 08. - 13. között kerül sor a vadon élő húsevők őszi veszettség elleni, szíjon át történő immunizálására (az oltóanyagot tartalmazó csalétek repülőgépes kiszórására). A vakcinázás hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében „A veszettség elleni védekezés részletes FVM rendelet” 8. §. (5) bekezdése szerint: „A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól.” szóló 164/2008 (XII. 20.) FVM rendelet 8. §. (5) bekezdése szerint: „A vakcinázás kezdetétől számított huszonegy napig az érintett területen az illetékes járási főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmas köteles elrendelni.”

Dr Ficsor László járási hivatalvezető nevében és megbízásából eljárva:

Dr. Szegedi László

járási főállatorvos

 

KSH (egészségüggyel összefüggő felmérést)

 

KÖZLEMÉNY

 

A Központi Statisztikai Hivatal a 2019. évi adatfelvételi program részeként egészségi állapottal, egészségüggyel összefüggő felmérést végez a településen

2019. szeptember 16. és december 16. között.

A harmadik alkalommal zajló Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2019) végrehajtását a Bizottság (EU) 2018/255 rendelete írja elő az Európai Unió tagállamai számára, ötévente.

Az adatfelvétel célja a lakosság egészségi állapotának, az azt befolyásoló életmódjának, és az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének, az ellátásokkal való elégedettségének vizsgálata. Ezek az információk fontos – a helyes egészségmagatartást és egészség megőrzését ösztönző, az egészségi állapot javítását segítő, az egészségügyi ellátórendszer színvonalának emelését célzó – egészségpolitikai intézkedések meghozatalához járulhatnak hozzá.

Az ország 510 településéről 10 470 személy került kiválasztásra a véletlen mintavétel szabályai szerint, akik névre szóló, válaszadásra felkérő levelet kapnak szeptemberben.

A felmérés első két hetében van lehetőség a kérdőív interneten való kitöltésére, majd az ezt követő időszakban fényképes igazolvánnyal rendelkező összeírók keresik fel azokat, akik személyesen szeretnének válaszolni. A válaszadás önkéntes.

A felmérésben résztvevők utazást, valamint az internetes kitöltők sportszerutalványt nyerhetnek.

 

Információkérés, kapcsolatfelvétel:

Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2019)

Honlap

www.ksh.hu/elef2019

E-mail cím

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám

06-80-200-766/3 (H-Cs: 8-16:30; P: 8-14 óra)

 

Az ELEF2019 válaszadóinak egy kisebb csoportja számára az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet külön vizsgálatot szervez az egészséget nagyban meghatározó táplálkozási szokások megismerésére. Az Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat (OTÁP2019) 200 településen zajlik 6287 személy megkeresésével. A vizsgálatot végző egészségügyi személyzet hivatalos igazolvánnyal rendelkezik. Minden OTÁP2019-ben részvevő köszönetképp okosórát kap.

Információkérés, kapcsolatfelvétel:

Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat (OTÁP2019)

Honlap

www.ogyei.gov.hu/otap2019

E-mail cím

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám

06-1-476-6455 (H-Cs: 8-16; P: 8-14 óra)

 

A KSH a felmérésből származó adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag statisztikai célra, összesítve, egyedi azonosítás lehetőségét kizáróan használja fel, a hazai és európai uniós adatvédelmi és statisztikai jogszabályok betartásával.

A felmérésből származó összesített eredmények a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé válnak, az első adatközlésre 2020 tavaszán kerül sor.

Budapest, 2019. szeptember 13.

 

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-07-25 van. PointLink.