Ingyenes informatikai tanfolyamok indulnak Balmazújvároson!

Tisztelt Érdeklődő!
 
A tanfolyamok célirányos felkészítést biztosítanak a mindennapi informatikai eszközök használatához. 
 
35 órában 11 alkalommal heti két oktatási napon hétfő-csütörtök 16:00 órai kezdettel sajátíthatja el gyorsan a legalapvetőbb és mindennap használatos digitális, informatikai tudást (okostelefon ismerete, táblagép kezelés, elektronikus hívások lebonyolítása, elektronikus levelek írása). A felsorolt eszközök használatára tanítjuk meg ingyenes informatikai tanfolyamunk alatt.
 
Felnőttképzési Intézményünk weboldalán minden információt megkaphat, valamint jelentkezhet, regisztrálhat a 2017.03.20-án induló képzésre.
 
Feltétel: 18 és 65 év közötti életkor.
 
Elérhetőségeink: 
Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tel: +36 (30) 642-2957 
 
A tanfolyamok indulási időpontjának változtatási jogát fenntartjuk! 
 
Regisztráció

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS - az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tüzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.
 
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály - pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett - megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.
 
A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.
A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás - beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is - , ha azt egyébként más jogszabály megengedi.
 
A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.
 
Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait, vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztató kisfilmjei az alábbi linkeken tekinthetőek meg:
 

Véradás (2017. március 28.)

A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete lakossági
 
Véradást szervez 2017. március 28-án (kedden)
 
12:00-17:30-ig Balmazújvároson a Debreceni utca 12.
 
szám alatt található irodaházban.
 
Szeretettel várunk minden segíteni szándékozó véradót!
 
A véradásra személyi igazolványát, lakcím-és TAJ – kártyáját kérjük,
 
hozza magával!

HIRDETMÉNY - a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal járási hivatalai illetékességi területén működő általános iskolák 1. évfolyamára történő beiratkozásról

a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal járási hivatalai illetékességi területén működő általános iskolák 1. évfolyamára történő beiratkozásról

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal járási hivatalai a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése alapján, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1) bekezdése alapján jelen hirdetményben közzéteszik az iskolai beiratkozás idejét, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejét.
 
Beiratkozás az általános iskola 1. évfolyamára: 2017. április 20-21.
 
A beiratkozás időpontjának meghatározására jogosult szervek:
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal járási hivatalai
 
A beiratkozás idejét meghatározó döntés ideje: 2017. február 28.
 
A beiratkozás helyszíne: az általános iskola székhelye, ahová a tanuló felvételt nyert.
Jogorvoslati eljárás:
 • Az EMMI rendelet 83. § (3) bekezdése szerint az iskolai felvételről hozott döntést írásba kell foglalni, és a 83. § (1) bekezdése szerint a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét írásban értesíteni kell.
 • Az Nkt. 37. § (3) bekezdése b) pontja szerint a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással a szülő kérelmet nyújthat be az általános iskola fenntartójának. Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.
 • A kérelmet a felvételről vagy annak elutasításáról szóló döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet benyújtani.
 • Az EMMI rendelet 83. § (5) bekezdése szerint a jogorvoslati eljárásban a gyermeket, a kiskorú tanulót szülője képviselheti.

Debrecen, 2017. február 28.

 

Tájékoztató a háziorvos, védőnő vállalkozók helyi iparűzési adó mentességéről, kedvezményéről

 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény – 2016. január 1. napjától hatályos - 39/C. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzat jogosult a háziorvos, védőnő vállalkozó számára mentességet, kedvezményt megállapítani.
 
Ez akkor lehetséges, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Az adómentességnek, adókedvezménynek valamennyi háziorvos és védőnő vállalkozó számára azonosnak kell lennie.
 
Fentiek alapján Balmazújváros Város Önkormányzata a helyi adókról szóló 29/2012. (XI.29.) számú önkormányzati rendeletében – 4.§ (3) bekezdés – a háziorvos, védőnő vállalkozó számára a helyi iparűzési adóban mentességet, kedvezményt biztosít a törvényi feltételek fennállása esetén.
 
A kedvezmény, mentesség azt a háziorvost vagy védőnő vállalkozóit illeti meg, aki/amely – gazdálkodó szervezetként vagy egyéni vállalkozóként – külön jogszabály alapján
 • háziorvosi,
 • házi gyermekorvosi,
 • fogorvosi alapellátási, vagy
 • védőnői tevékenységet végez és nettó árbevételének legalább 80%-a e tevékenység(ek) végzésére vonatkozó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik, valamint
 • vállalkozási szintű iparűzési adó adóalapja adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.
 
A háziorvosi bevétel részét képezi, az olyan tevékenységek után kapott ellenszolgáltatás,
 • amelyeket a szolgáltató finanszírozási szerződésből fakadóhoz képest más jogviszony alapján végez (pl.: üzemorvosi tevékenység, szociális otthonban szerződés, magánrendelés),
 • amelyet, saját praxisában lát el, de az OEP nem térít meg, hanem a páciensnek kell teljes vagy részleges térítési díjat fizetni az ellátásért (pl.: gépjárművezetői engedélyhez egészségügyi alkalmassági vizsgálat, fegyverengedély, nem kötelező védőoltások, igazolások kiadása, látlelet készítése, elsősegélynyújtás, gondozás, szakértés díja stb.)
 • amely nem az egészségbiztosítótól, hanem harmadik személytől kapott ellenszolgáltatás fejében végez (pl.: önkormányzattól az iskola-egészségügyi, foglalkozás-egészségügyi ellátásért).
 
A különböző egészségügyi alapellátást végző vállalkozó/vállalkozás az OEP-pel kötött finanszírozási szerződés alapján az általa elvégzett egészségügyi szolgáltatásnak a jogszabályi előírásoknak megfelelően megállapított – az OEP által visszaigazolt – díját (alapdíj, fix díj, teljesítménydíj, kártyapénz, eseti díj, egyéb díj), mint az egészségügyi szolgáltatás díját köteles elszámolni, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 72. §-ának (1) és (2) bekezdése szerint szintén árbevételként kimutatni.
 
A kedvezmény, mentesség biztosítása 2016. január 1-jétől hatályos, így az legkorábban a 2016. évi helyi iparűzési adó elszámolásakor vehető igénybe.
 
A kedvezmény, mentesség megadása nem automatikus, megítélése (a feltételek alátámasztásával) kérelemre történhet, és csak olyan vállalkozók/vállalkozások vehetik igénybe, akik/amelyek vállalkozási szintű iparűzési adóalapja nem haladja meg a 20 millió forintot és bevételük legalább 80%-át az OEP által finanszírozott ellátásokból szerzik.
 
Balmazújváros, 2017. február 27.
Pénzügyi Osztály Adócsoport

Ügyfélmentes nap a Kormányablakban

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. február 28-án (kedd) a szokásos éves karbantartás miatt a Kormányablakban szünetel az ügyfélfogadás.

Megértésüket köszönjük

megfigyelési körzet feloldása

Ügyiratszám: HB/06-ÉLB/00012-98/2017 
Ügyintéző: Dr. Bakos Nóra
Járványügyi és Állatvédelmi Osztály
Telefon: 70/436-0509

Tárgy: megfigyelési körzet feloldása 
Hív. szám:-
Melléklet: -

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörében eljárva meghoztam az alábbi

HATÁROZATOT.

Hajdúnánás, Hajdúdorog, Görbeháza, Balmazújváros és Hajdúböszörmény-Pród közigazgatási területének érintett részeire a HB/05-ÉLBF/136-137/2016 és HB/06-ÉLB/12-51/2017 iktatószámon kiadott határozatokkal magas patogenitású madárinfluenza fertőzöttség megállapítása miatt elrendelt megfigyelési körzeti korlátozó intézkedéseket

2017. január 23. napjától feloldom.

A megfigyelési körzet intézkedéseinek feloldásáról az érintett terület lakosságát a helyben szokásos módon értesíteni kell.

Jelen határozat a közléssel jogerős és végrehajtható.

A határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat a közléssel jogerős, ellene fellebbezésnek közigazgatási úton helye nincs, azonban a határozat közlésétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással annak felülvizsgálata keresettel kérhető a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A keresetlevelet az I. fokú határozatot hozó szervnél, azaz a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálynál (4030 Debrecen, Diószegi út 30.) lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni eggyel több példányban, mint ahány fél az ügyben érdekelt. A kereseti kérelem elektronikus úton is benyújtható, benyújtásának helye: https://e-kormanvablak.kh.qov.hu/client

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.

INDOKOLÁS

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságának M2016-10065817 számú eredményközlője szerint Hajdúböszörmény-Pród településen magas patogenitású madárinfluenza betegség előfordulása került megállapításra.

A megbetegedés továbbterjedésének megakadályozása érdekében a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja alapján a főosztály a nevezett településeknek az elrendelő határozathoz mellékelt térkép szerinti részeire megfigyelési korlátozó intézkedések kialakítását rendelte el.

A fertőzött gazdaság kiürítését követően a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 46. §-ában előírt takarítás és fertőtlenítés befejezésének napjától számított 30 nap 2017. január 15. napján letelt. A megfigyelési körzetben elhelyezkedő gazdaságokban madárinfluenzára utaló betegség tünetei nem mutatkoztak.

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A megfigyelési körzet feloldását a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007. (XII.4.) FVM rendelet 31. §-a alapján rendeltem el.

Jelen határozat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Két.) 71. § (1) és 72. § (1) bekezdésének, valamint a 86.§ (1)-(2) bekezdésének megfelelően került kiadásra.

Jelen eljárásra vonatkozóan az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 45. § (5) bekezdése alapján külön jogszabály igazgatási szolgáltatási díjat nem állapít meg.

A határozat fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóvá nyilvánítását a Két. 101. § (5) bekezdés a) és c) pontja alapján rendeltem el.

A határozat bírósági felülvizsgálata a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés e) pontja, (2) bekezdése, valamint a 109. § (1) bekezdés a) pontja alapján biztosított.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kiadmányozási Szabályzatáról szóló 1/2017. (1.1.) HBMKH Kormánymegbízotti Utasítás alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal mezőgazdasági igazgatási feladatkörében eljáró Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály vezetője jogosult.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés c) pontja határozza meg.

Debrecen, 2017. január 23.

 

Mellékletek:
Download this file (12-98.pdf)12-98.pdf[ ]1192 kB

Országhatár - Albertirsa 750 kV-os távvezeték

Tisztelt Jegyző Úr/Asszony!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tárgyban megjelölt távvezeték üzemeltetője és egyben tulajdonosa, a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. (1031 Budapest, Anikó u. 4., a továbbiakban MAVIR ZRt.) megbízásából társaságunk 2017. január 23-án megkezdi a távvezeték kikötött portáloszlopainak beszabályozását.

A munkavégzés a MAVIR ZRt. bejegyzett vezetékjoga alapján történik. A munkák során, a terepen való mozgás közben gépeink taposási kárt okozhatnak az érintett ingatlanokon, amelyért a terület használóját a hatályos jogszabályok alapján kártalanítás illeti meg. Ezen igényeket a károsodott ingatlanok használói a térségben jelenlevő, a munkákért felelős építésvezetőnek személyesen, vagy levélben jelenthetik be a következő címen:

MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.

1158 Budapest, Körvasút sor 105.

Felkérjük Önöket, hogy a helyben szokásos módon jelen értesítésünket közzétenni, és az esetlegesen Önöknél jelentkező károsultakat a megjelölt címre irányítani szíveskedjenek.

 

 

Mellékletek:
Download this file (albertirsa.pdf)albertirsa.pdf[ ]98 kB

Gyásznap Magyarországon! Gyertyagyújtás 13 órakor Balmazújvároson

Gyásznap Magyarországon!
Gyertyagyújtás 13 órakor Balmazújvároson
 
A veronai buszbaleset áldozataiért elrendelt nemzeti gyásznapon Balmazújváros Város Önkormányzata a Hivatal mögötti kisparkban 13 órakor csendes gyertyagyújtással emlékezik.
 
,,Nem a halál ellen kell küzdenünk, hanem ameddig lehet, csillagként fényleni!"
 
Szenti Tibor gondolatának jegyében várom lakosainkat, hogy kifejezzük együttérzésünket a gyászoló családoknak.
 
dr. Veres Margit
polgármester
 
Bővebben...
 
 

Vízmérő állás bejelentése (TRV Zrt.)

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Tisztelt Felhasználóink!

 

A rendkívüli hideg időjárás miatt, azzal a kéréssel fordulunk Tisztelt Felhasználóinkhoz, hogy segítsék a most soron következő januári leolvasási munkánkat azzal, hogy az aktuális vízmérő állást 2017.01.20-ig az alábbi elérhetőségek valamelyikén jelentsék be:

 

• Call Center: 06 40/180-124

• személyesen az ügyfélszolgálaton

• helyi vízóra leolvasó szakemberünknél

• TRV Zrt. honlapján

 

Megértésüket és segítségüket előre is köszönjük!

Szolnok, 2017.01.13.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-09-28 van. PointLink.