Megfigyelési körzet elrendelése

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

 

Ügyiratszám: HB/05-ÉLBF/ 136-137/2016

Ügyintéző: Dr. Bakos Nóra

Járványügyi és Állatvédelmi Osztály

Telefon:70/436-0509

 

 

Tárgy: megfigyelési körzet elrendelése

Hiv. szám.: -

Melléklet: -


 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörében eljárva meghoztam az alábbi

HATÁROZATOT.

Balmazújváros és Hajdúdorog települések közigazgatási területének a mellékelt térkép szerinti külterületi részére, valamint Görbeháza és Hajdúnánás települések közigazgatási területének a mellékelt térkép szerinti kül- és belterületi részére madárinfluenza megállapítása miatt a N 47,75438, E 21,338786 GPS koordinátájú állattartó telep köré 10 km-es sugarú körben

megfigyelési körzetet

rendelek el.

A település határán a fő közlekedési utakon „Madárinfluenza megfigyelési körzet” feliratú táblát kell elhelyezni.

A megfigyelési körzetbe tartozó baromfitartó gazdaságokra / háztáji udvarokra az alábbi intézkedéseket rendelem el:

A településen/településrészen minden baromfiállományt, egyéb, fogságban tartott szárnyast a gazdaság/udvar kijelölt épületében zártan kell tartani. Amennyiben ez nem megoldható vagy az állatok jólétét veszélyeztetné, akkora területet kell lekentem és hálóval lefedni a kifutóból/legelőből, melynek alapterülete megegyezik az ólazott tartásnál az állatok számára szükséges alapterülettel, hogy a gazdaság más baromfiállományaival, más fogságban tartott madarakkal, továbbá a vadon élő madarakkal ne érintkezhessenek.

A baromfit zárt térben vagy olyan védelmet biztosító helyen kell etetni és itatni, amely kellőképpen megakadályozza a vadon élő madarak berepülését, és így azoknak a baromfi táplálására szolgáló élelemmel vagy vízzel való érintkezését.

Tilos a baromfi, tojásrakás előtt álló baromfi, napos baromfi és tojás megfigyelési körzeten belüli mozgatása, kivéve a megfigyelési körzeten át közúton vagy vasúton történő, kirakodás vagy megállás nélküli átszállítást. E tilalom alól az igazgatóság a madárinfluenza terjedésének megelőzését célzó megfelelő járványvédelmi intézkedések alkalmazása után adhat felmentést.

A baromfiállományokat fajonként, hasznosítási irányonként és korcsoportonként számba kell venni.

Tilos a baromfi, tojásrakás előtt álló baromfi, napos baromfi, valamint tojás szállítása a megfigyelési körzetből a megfigyelési körzeten kívül fekvő gazdaságokba, vágóhidakra, csomagoló központokba, vagy tojástermékek előállítására szolgáló létesítménybe. E tilalom alól az igazgatóság bizonyos feltételek teljesülése mellett külön kérelemre felmentést adhat.

Tilos megfigyelési körzeten és megfigyelési körzeten kívülről származó az azonnali levágásra szánt baromfi behozatala a megfigyelési körzet területére, valamint az abból származó nyers hús kivitele a megfigyelési körzet területéről. E tilalom aló! az igazgatóság bizonyos feltételek teljesülése mellett külön kérelemre felmentést adhat.

A megfigyelési körzetben található gazdaságokba az előírt járványvédelmi intézkedéseket betartva - különös tekintettel a belépéskori és távozáskori fertőtlenítésre - csak olyan személyek léphetnek be, akik jelenléte az állatok ellátása, hatósági felügyelete miatt szükséges.

Az élő baromfi, más, fogságban tartott madarak, takarmány, trágya, hígtrágya, alom és minden más a vírussal történt kontaminációra gyanús dolog vagy anyag szállításához használt járművet és eszközt takarítási, fertőtlenítési eljárásnak kell alávetni.

Baromfi és más, fogságban tartott madarak vagy háziasított emlősfajok csak az igazgatóság engedélyével vihetők be a baromfit tartó gazdaságba, illetve onnan ki. Ez a korlátozás nem vonatkozik azokra az emlősökre, amelyeknek csak az emberi lakóhelyül szolgáló területekre van bejárásuk, ahol:

 1. nem érintkeznek a háztáji baromfival vagy más, fogságban tartott szárnyassal, és

 2. nincs hozzáférésük olyan ketrechez vagy területhez, ahol ilyen háztáji baromfit vagy fogságban tartott madarakat tartanak.

A gazdaságban észlelt megnövekedett megbetegedési vagy elhullási arányt, továbbá a termelési adatokban bekövetkezett jelentős változást, különös tekintettel az alábbiakra:

 • a takarmány- és vízfelvétel csökkenése meghaladja a 20%-ot,

 • a tojástermelés visszaesése két napnál tovább meghaladja az 5%-ot,

 • egy hét alatt az elhullási arány meghaladja a 3%-ot,

 • bárminemű, a madárinfluenzára utaló klinikai tünetet vagy kórbonctani elváltozást

a tulajdonosnak haladéktalanul jelentenie kell hivatalomnak a hatósági állatorvoson keresztül.

A megfigyelési körzetben lévő gazdaságból tilos a baromfi vagy más madarak tartásából származó használt alom, trágya, hígtrágya kivitele, szétszórása. Ez alól igazgatóságom adhat felmentést, amennyiben kijelölt telepre történik a kiszállítás a madárinfluenza vírusának ártalmatlanítását szolgáló kezelés vagy későbbi kezelés célját szolgáló köztes tárolás céljából.

Tilos a vásárok, piacok, kiállítások, illetve a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak egyéb bemutatóinak, illetve versenyeinek tartása.

Baromfi vadállomány-újratelepítési céllal nem engedhető szabadon.

A megfigyelési körzetre elrendelt intézkedéseket a fertőzött gazdaságnak takarítása és fertőtlenítése befejezésének napjától számított legalább 30 napig kell fenntartani.

A megfigyelési körzet intézkedéseiről az érintett terület lakosságát a helyben szokásos módon értesíteni kell.

A határozat ellen 15 napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság Igazgatójához címzett (1024 Budapest, Keleti K. u. 24.), a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztályához (4030 Debrecen, diószegi út 30.) két példányban benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezés elektronikus úton nem nyújtható be.

A határozat a fellebbezésre való tekintet nélkül azonnal végrehajtandó.

Indokolás

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságának M2016-10065817 számú eredményközlői szerint Hajdúböszörmény-Pród településen magas patogenitású madárinfluenza betegség előfordulása került megállapításra, ezért a betegség továbbterjedésének megakadályozása érdekében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban Étv.) 51. § (3) f) bekezdése alapján megfigyelési körzetet jelöltem ki.

A 143/2007.(XIÍ.04.) FVM sz. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján az illetékes hatóság a betegséggel érintett állattartó telep (udvar) körül minimum 10 km sugarú kör által határol területen megfigyelési körzetet rendel el. A megfigyelési körzet részletes szabályait a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007. (XII.4.) FVM rendelet 17. § (2) és a 30-31. §-a alapján határoztam meg.

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 51. § (3) bekezdésében és a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességi területemen, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Két.) 71-72. §-a szerint hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségét a Két. 98. § (1) és a 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

 1. § (1) bekezdésében foglaltak szerint. A fellebbezés illetékmentességéről az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIIi. törvény 33. § (2) bekezdésének 25.) pontja alapján rendelkeztem

Az azonnali végrehajtást a 2008. évi XLVI törvény 42.§ (1) bekezdés d) pontja és a Két, 101 .§ (5) bekezdés e) pontja alapján írom elő.

A kiadmányozás jogkört a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kiadmányozási szabályzatáról szóló 13/2015. (Vili.3.) HBMKH Kormánymegbízotti utasítás 10. § (1) bekezdése és a 12. § (1) bekezdése állapítja meg.

Debrecen, 2016. december 20.

Rácz Róbert

Kormánymegbízott nevében és megbízásából 

Mellékletek:
Download this file (136-137.pdf)136-137.pdf[Határozat]1607 kB
Download this file (PRÓD 2.jpg)PRÓD 2.jpg[ ]188 kB
Download this file (PRÓD.jpg)PRÓD.jpg[ ]194 kB

MEGHÍVÓ - Közmeghallgatás (Bocskai korona - vállalkozásfejlesztés)

MEGHÍVÓ
 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete
 
k ö z m e g h a l l g a t á s t   
  
tart Bocskai korona - vállalkozásfejlesztés témában.
 
A közmeghallgatás helye: Polgármesteri Hivatal, Díszterem
 
A közmeghallgatás ideje: 
 
2016. december 14. (szerda) 8.30 óra
 
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a közmeghallgatás tárgyával kapcsolatban lehetőség van kérdések, javaslatok megtételére.
 
Balmazújváros, 2016. december 9.
dr. Veres Margit 
polgármester

FELHÍVÁS! (TV2)

FELHÍVÁS!

 

 

2017- ben a TV2 szeretne segíteni olyan Hölgyeknek és Uraknak, akik valamiért távol kerültek szeretteiktől, barátaiktól, rokonuktól, szerelmüktől, vagy megszakadt a kapcsolatuk egy olyan emberrel, aki egykor fontos volt számukra.

 

 

Dokumentarista stílusban olyan emberek történeteit szeretnénk feldolgozni, akik rég nem találkoztak egymással, elsodorta egymástól őket az élet, vagy valamilyen nézeteltérés miatt megszakadt köztük a kapcsolat, de szeretnék ezt tisztázni, azonban idáig nem volt rá lehetőségük.

 

 

Rokonok, barátok, családtagok kapcsolatainak rendezésében szeretnénk segíteni. Műsorunkban minden körülményt megteremtünk annak érdekében, hogy a felek számára a kapcsolatfelvétel, a személyes találkozó létrejöjjön, és meg tudják beszélni a történteket.

 

 

Takács Dániel

0670/ 524 – 7784

www.tv2.hu

Hírdetmény (partnerségi egyeztetés kezdeményezésére - teljes eljárás véleményezési szakasz)

HIRDETMÉNY

(partnerségi egyeztetés kezdeményezésére - teljes eljárás véleményezési szakasz)

Balmazújváros Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy módosítani kívánja a

-    24/2000. (V.29.) sz KT határozattal elfogadott településszerkezeti terv és leírást

-    46/2003. (XII. 15.) sz. Önk. rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatot és szabályozási

tervet.

A terveken a jóváhagyásuk óta többször történt módosítás.

Tervezet módosítás célja, módosítással érintett területek:

A) A Településrendezési terv meghatározott területekre vonatkozó módosítása

1.    A Böszörményi út- Újkert utca kereszteződés északnyugati tömbjét érintő módosítás.

2.    A Zalka Máté- Liszt Ferenc- Szátó-Kovács- Gábor Áron utcák által határolt tömböt érintő módosítás.

3.    A Vasút sor- Vörösmarty- Bem József- 4714 hrsz-ú utcák által határolt tömböt érintő módosítás.

4.    A Puszta Konzerv Kft. 0143/24 Hrsz-ú külterületi (Telekföld területrészen elhelyezkedő) telephelyét érintő szabályozási tervmódosítás.

B) A Helyi Építési szabályzat módosítása

1.    A tervtanácsi tapasztalatok alapján javasolt, illetve a Hész alkalmazása során tapasztalt pontatlanságok megszüntetését szolgáló Hész módosítások

2.    A Településrendezési tervmódosítással összefüggő Hész módosítások

3.    A megváltozott jogszabályok miatti jogszabály harmonizáció (a HBM-i Kormányhivatal ajánlásainak alapul vételével.)

C) A Szabályozási tervlapok használat közben tapasztalt hiányosságainak megszüntetése.

Balmazújváros Város Önkormányzata a 115/2013. (IV.11.) sz. határozatával elfogadta a partnerségi egyeztetés szabályait (továbbiakban: Szabályzat).

A Szabályzat célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során az egyeztetéseknél biztosítani lehessen a minél szélesebb körű véleményező partnerek bevonását, az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát és a vélemények megfelelő dokumentálási rendjét.

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési    eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (Korm. r.) 38. § értelmében a tárgyi módosítás teljes eljárással történik, így az a véleményezési szakaszban tart.

Az Önkormányzatnak a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló határozata értelmében az alábbi személyek és szervezetek (továbbiakban: partnerek) nyilváníthatnak véleményt a tervről:

a)    az ügyben érintett lakosság;

b)    valamennyi az adott ügyben érintett települési székhelyű érdekképviseleti szervezet és a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet;

c)    az érintett civil szervezetek.

Terv megnevezése:

Balmazújváros Város településrendezési terv meghatározott területekre történő módosítása. Egyeztetési dokumentáció - 2016. X. 24.

Letölthető innen.

Megtekinthető személyesen: Polgármesteri Hivatal Titkárságán (Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.)

A tervre vonatkozó véleményt, észrevételt Dr. Veres Margit polgármesterhez címezve a Polgármesteri Hivatalba szükséges eljuttatni:

-    személyesen (Polgármesteri Hivatal Titkárságán) vagy

-    postai úton ajánlott levélben (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) vagy

-    elektronikus levélben a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

A vélemények és észrevételek benyújtásának határideje ezen közzététel megjelenésétől számított 15 napon belül (2016. november.24-től 2016. december hó 9 napjáig) lehetséges.

További információ Kótai Csaba megbízott főépítésztől kérhető: 06-20/5619-111 Balmazújváros, 2016. november 24

Tisztelettel:
Dr. Veres Margit
polgármester

Mellékletek:
Download this file (hirdetmeny_teljes_20161124.pdf)hirdetmeny_teljes_20161124.pdf[ ]229 kB

Tájékoztató diszpécserszolgálatról

TISZTELT LAKOSOK!
 
A központi orvosi ügyeleti szolgáltatást az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. végzi településükön.
 
Az orvosi ügyelet irányítása, a telefonhívások fogadása a következők szerint történik:
 
2016. december 01-től a sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a párhuzamos hívások számának csökkentése, valamint az azonnali elérhetőség biztonságának javítása érdekében az ügyelet irányítására
 
DISZPÉCSERSZOLGÁLATOT MŰKÖDTET.
 
A Diszpécserszolgálat működésének előnyei:
 
 • A kórkép súlyossági fokozata szerint biztosítja az ellátást (az esettől függően küld ügyeletet vagy akár azonnal mentőt ill. biztosít szakszerű tanácsadást)
 • Közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón belüli és szolgáltatók közötti hatékony együttműködéshez (OMSZ, Rendőrség, Katasztrófavédelem stb.)
 
Az egységes, gyorsan elérhető sürgősségi hívószámon a lakosság segítséget hívhat. Egy hívás kezdeményezésével az ügyelet és a diszpécserszolgálat egy időben elérhető. Így a beteg egy belépési ponton keresztül kerül kapcsolatba az ellátókkal és egyértelmű beteg utakon át jut ellátáshoz.
 
2016. DECEMBER 01-TŐL
 
az alapellátási ügyelet a következő számokon hívható:
 
ÜGYELETI HÍVÓSZÁM: 06/70 3 703 104
 
06-703-703-104
 
Mentőszolgálat /mentési hívószám:104
 
Bejelentéskor a diszpécserszolgálat egységes kérdezési és szakmai elvek figyelembevételével dönt a riasztandó sürgősségi egységről (kivonuló ügyeleti szolgálat (orvos, mentőtiszt), kiemelt mentőegység, esetkocsi, rohamkocsi). A szolgálatirányító a rendelkezésre álló információk alapján a beteg feltalálási helyéhez legközelebbi és a legfelkészültebb egységet küldi a beteg segítségére.
 
Amennyiben a bejelentéskor egészségügyi tanácsadásra van szüksége az irányítás ebben is a segélyhívó rendelkezésére áll.
 
A bejelentőnek, amennyiben panaszai megengedik, az irányítás felajánlja az ügyeleti ambulancia felkeresését. Az ügyeleti körzethatárokon belül működő ügyeleti AMBULANCIA (felnőtt és gyermekek számára) igénybe vehető.
 
A sürgősségi ellátás láncszemei / teendői :
 
1, Beteg:
 
 • fel kell ismernie az életveszélyes állapotot
 • döntését meghozva értesítenie kell az egységes számon elérhető sürgősségi rendszert és a kérdésekre pontos válaszokat kell adnia
 • elsősegélyt kell nyújtania illetve az orvos megérkezéséig a mentésirányító tanácsai alapján kell eljárnia
 
2, Diszpécser:
 
 • a beteg vagy a hozzátartozó bejelentését a sürgősségi telefonszámon fogadja
 • tanácsot adhat a kiérkezésig elvégzendő beavatkozásokról
 • helyszínre irányíthatja a legmegfelelőbb , a helyszínt leghamarabb elérő sürgősségi egységet
 
3, Sürgősségi egységek
 
 • KÖZPONTI ÜGYELETI AMBULANCIA
 • ORVOSI ÜGYELETI KOCSI – szakorvos ill. mentőtiszt/szükséges életmentő eszközökkel
 • KIEMELT MENTŐEGYSÉG - mentőszakápoló
 • ESETKOCSI - mentőorvossal /mentőtiszttel
 • ROHAMKOCSI-sürgősségi szakorvossal(oxyologus)
 
 

Tájékozatás - Bursa határidő hosszabításról

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában a pályázatok benyújtási határideje és az önkormányzat döntési határideje is meghosszabbításra került.

Új határidők:

A pályázatok benyújtásának módosított határideje: 2016. november 15.
A települési önkormányzati döntés módosított határideje: 2016. december 15.

Az új határidő figyelembevételével a pályázatot írásban, a pályázati kiírásban szereplő határidőn belül, valamennyi csatolandó melléklettel együtt a Polgármesteri Hivatal I. em. 1. számú irodájába kell benyújtani.

Balmazújváros, 2016-11-08

Dr. Veres Margit

polgármester


 

 

Hírdetény (2016.11.07)

HIRDETMÉNY

Értesítem az érintett ügyfeleket - a létesítmény hatásterületén lévő ingatlanok tulajdonosait, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használóit hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya a Balmazújváros Város Önkormányzata (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) által a Balmazújváros 4390/26 hrsz-ú ingatlanon tervezett ipartelep fejlesztése érdekében lefolytatott előzetes vizsgálati eljárást HB/10-KTF/07196-15/2016. iktatószámú határozattal lezárta, és az eljárást lezáró határozatában megállapította, hogy a tervezett beruházással kapcsolatban nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

A közvetlen hatásterület számított határa: 193 m, érintett település: Balmazújváros, a tevékenységnek nincs határon átterjedő környezeti hatása

Tájékoztatom továbbá az érintetteket, hogy Balmazújváros Polgármesteri Hivatalában (Kossuth tér 4-5 fsz 13. ajtó) az ügy érdemében hozott határozatot megtekinthetik.

Továbbá, - amennyiben ügyfélstátuszukat igazolják - a határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül jogorvoslattal lehet élni, melyet az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címezve a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és

Természetvédelmi Főosztályára (Debrecen, Hatvan u. 16.) kell két példányban benyújtani. A jogorvoslati eljárás díja 125000 Ft, társadalmi szervezetek esetében 2500 Ft, melyet a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 10034002-00335687-00000000 számlájára kell befizetni. A megfizetést igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

Debrecen, 2016. október 27.

 

 

Dr. Szilágyi Zoltán osztályvezető


Rácz Róbert
kormánymegbízott
nevében és megbízásából

 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

4025 Debrecen, Hatvan u. 16. Telefon: (36 52) 511-000 Fax: (36 52) 511-040 E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Mellékletek:
Download this file (Határozat.pdf)Határozat.pdf[ ]3279 kB
Download this file (Hirdetmény.pdf)Hirdetmény.pdf[ ]441 kB

Hirdetmény (partnerségi egyeztetés kezdeményezésére - egyszerűsített eljárás véleményezési szakasz)

Balmazújváros Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy módosítani kívánja a 24/2000. (V.29.) sz KT határozattal elfogadott településszerkezeti terv és leírást 46/2003. (XII. 15.) sz. Önk. rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet.

A terveken a jóváhagyásuk óta többször történt módosítás.

Tervezet módosítás célja, módosítással érintett területek:

A) A Településrendezési terv meghatározott területekre vonatkozó módosítása

 1. A Böszörményi út- Újkert utca kereszteződés északnyugati tömbjét érintő módosítás.

 2. A Zalka Máté- Liszt Ferenc- Szátó-Kovács- Gábor Áron utcák által határolt tömböt érintő módosítás.

 3. A Vasút sor- Vörösmarty- Bem József- 4714 hrsz-ú utcák által határolt tömböt érintő módosítás.

 4. A Puszta Konzerv Kft. 0143/24 Hrsz-ú külterületi (Telekföld területrészen elhelyezkedő) telephelyét érintő szabályozási tervmódosítás.

B) A Helyi Építési szabályzat módosítása

 1. A tervtanácsi tapasztalatok alapján javasolt, illetve a Hész alkalmazása során tapasztalt pontatlanságok megszüntetését szolgáló Hész módosítások

 2. A Településrendezési tervmódosítással összefüggő Hész módosítások

 3. A megváltozott jogszabályok miatti jogszabály harmonizáció (a HBM-i Kormányhivatal ajánlásainak alapul vételével.)

C) A Szabályozási tervlapok használat közben tapasztalt hiányosságainak megszüntetése.

Balmazújváros Város Önkormányzata a 115/2013. (IV. 11.) sz. határozatával elfogadta a partnerségi egyeztetés szabályait (továbbiakban: Szabályzat).

A Szabályzat célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során az egyeztetéseknél biztosítani lehessen a minél szélesebb körű véleményező partnerek bevonását, az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát és a vélemények megfelelő dokumentálási rendjét.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (Korm. r.) 41. § értelmében a tárgyi módosítás egyszerűsített eljárással történik, így az a véleményezési szakaszban tart.

Az Önkormányzatnak a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló határozata értelmében az alábbi személyek és szervezetek (továbbiakban: partnerek) nyilváníthatnak véleményt a tervről:

 1. az ügyben érintett lakosság;

 2. valamennyi az adott ügyben érintett települési székhelyű érdekképviseleti szervezet és a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet;

 3. az érintett civil szervezetek.

Terv megnevezése:

Balmazújváros Város településrendezési terv meghatározott területekre történő módosítása. Egyeztetési dokumentáció - 2016. X. 24.

Letölthető a cikk alján található Mellékletek pontból. 

Megtekinthető személyesen: Polgármesteri Hivatal Titkárságán (Balmazújváros, Kossuth tér

4-5.)


A tervre vonatkozó véleményt, észrevételt Dr. Veres Margit polgármesterhez címezve a Polgármesteri Hivatalba szükséges eljuttatni:

 

 • személyesen (Polgármesteri Hivatal Titkárságán) vagy

 • postai úton ajánlott levélben (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) vagy

 • elektronikus levélben a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

A vélemények és észrevételek benyújtásának határideje ezen közzététel megjelenésétől

számított 15 napon belül (2016. november -tői 2016. november hó napjáig) lehetséges.

További információ Kótai Csaba megbízott főépítésztől kérhető: 06-20/5619-111 Balmazújváros, 2016. november

Tisztelettel:
Dr. Veres Margit polgármester

Mellékletek:
Download this file (CD_TRTmod_2016_Balmazujvaros_edok.zip)CD_TRTmod_2016_Balmazujvaros_edok.zip[ ]57729 kB
Download this file (hirdetmeny.pdf)hirdetmeny.pdf[ ]231 kB

Tájékoztatás nyugat-nílusi vírus előfordulásáról

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya részéről tájékoztatjuk, hogy Balmazújváros területén nyugat-nílusi vírussal fertőzött lovat találtak.

Mivel ez a vírus az emberre is veszélyt jelenthet, mellékletben megküldjük az Országos Epidemiológiai Központ által kiadott EPINFO erre vonatkozó számát.

Temetői buszjárat

BALMAZÚJVÁROS

Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy a Halottak napi forgalom lebonyolításához autóbusz-közlekedésünket az alábbiak szerint biztosítjuk 2016. október 31-én, és 2016. november 1-én

 

Vasútállomástól

indul

Temetőtől

indul

III-I.-es útvonal

08:40

10:10

II.-es útvonal

09:30

11:05

 

 

 

III-I.-es útvonal

13:20

14:50

II.-es útvonal

14:10

16:00

A temetői járat útvonala megegyezik a helyi járati autóbusz útvonalával.

Debrecen, 2016. október hó 28.

ÉMKK. Zrt.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-11-30 van. PointLink.