A ZENE VILÁGNAPJA

Yehudi Menuhin kezdeményezésére 1975-ben az UNESCO október 1-jét a zene világnapjává nyilvánította. A hegedűművész szerint meg kell becsülnünk a csöndet, az ezerarcú muzsikát megismernünk azért fontos, mert közelebb hozza egymáshoz az embereket és a kultúrákat.

Hegedüs Péter polgármester úr a mai napon a Balmazújvárosi Általános Művészeti Iskolában  Nagy Sándor igazgató úrral a jövőbeni zenei programokról, tervekről egyeztettek.

Bővebben...

IDŐSEK VILÁGNAPJA

,,Ne félj az öregedéstől. A fejlődés végtelen. És az emberben lévő szellem örökké fiatal, és teremt, alkot és él, és örökké élni is akar.” 

Az Idősek Világnapja alkalmából Müller Péter ezen soraival köszöntötte ma Hegedüs Péter polgármester úr a Nefelejcs Idősek Otthona lakóit.

Az ENSZ-közgyűlés 1991-ben október elsejét az Idősek Világnapjává nyilvánította. Azóta minden évben ezen a napon emlékeznek meg a világ különböző országaiban – így hazánkban is -, az idős emberekről.

Balmazújváros idős lakosainknak e jeles napon hosszú életet kíván jó egészségben, szeretteik és barátaik körében: Hegedüs Péter polgármester

Bővebben... Bővebben... Bővebben... Bővebben...

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ - Szennyvízcsatorna hálózat füstgenerátoros ellenőrzéséről

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. üzemeltetési feladatok keretében 2021.09.06.            -          2021.09.17. között

füstgenerátoros ellenőrzést hajt végre Balmazújváros szennyvízcsatorna hálózatán.

Ennek keretében élelmiszer alapú olajból füstöt képeznek, amellyel a csatorna hibákat és a szabálytalan bekötéseket derítik fel. Mivel a füst az építési és tömítetlenségi hibák környezetében jelenik meg, ezért előfordulhat, hogy a lakó ingatlanok belső területein is érzékelhetővé válik.

A megjelenő füst az egészségre ártalmatlan, és az ingatlanban kárt nem okoz.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét.

Balmazújváros, 2021. 09. 03.

Hegedüs Péter
polgármester

Uj ügyfélszolgálati ügyfélpont nyílt Balmazújvároson a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban.

Tisztelt Balmazújvárosi Lakosok!

Uj ügyfélszolgálati ügyfélpont nyílt Balmazújvároson a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban.

Helye:             Balmazújváros Posta

Balmazújváros Dózsa György utca 5-7.

Nyitvatartása: Kedd:     09:00-től-15:00 óráig Péntek: 14:00-tő l-l 8:00 óráig.

Az új ügyfélponton az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (1036 Budapest, Lajos utca 103.) megbízásából elsősorban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlázással, pénzügyi rendezéssel és díjhátralék behajtásával kapcsolatos ügyek intézésére van mód.

A hulladékszállítással (például többlethulladék elszállítása, eseti lomtalanítás, edényzet cseréje vagy mozgatása stb.), az adatváltozással, (szerződéskötéssel, -módosítással, -megszüntetéssel), illetve az egyéb technikai jellegű kérdéssel kapcsolatos ügyfélszolgálati ügyintézés a megszokott módon, a közszolgáltatón keresztül továbbra is biztosított.

Balmazújváros, 2021.07.14.

Hegedűs Péter
polgármester

Hulladékgazdálkodási bírság (Határozat)

Határozat

A területi hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) Balmazújváros Város Önkormányzata [(cím: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.; adószám:15728506-2-09; törzsszám:728504; statisztikai számjel: 15728506-8411-321-09 (a továbbiakban: kötelezett)] kérelmének helyt ad és a nem veszélyes hulladék jogellenes elhelyezése miatt a HB/17-KTF/04704-8/2021. ügyiratszám alatt kiszabott hulladékgazdálkodási bírság összegét

478.725,- Ft, azaz – négyszázhetvennyolcezer-hétszázhuszonöt forintban

állapítja meg.

A bírság teljes összegét a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 10034002-01040030-00000000 számú számlájára, a határozat számára hivatkozva, a határozat véglegessé válását követő 30 napon belül kell megfizetni. A befolyt bírság összegének 30%-a Balmazújváros Város Önkormányzatát illeti meg, mely összeg átutalására a befizetést követő 15 napon belül a területi hulladékgazdálkodási hatóság a szükséges intézkedést megteszi.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 135. § szerint, ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a jogosultnak a törvényes kamatnak megfelelő mértékű késedelmi pótlékot fizet. A törvényes kamat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48. § szerinti késedelmi kamat, azaz a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 61. § (5) bekezdés szerint a kötelezettet terhelő meg nem fizetett hulladékgazdálkodási bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.

A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye, a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per kezdeményezhető, melyet keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a Debreceni Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél, azaz a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (4024 Debrecen, Piac utca 42-48.) címén benyújtani.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett félnek a keresetlevelet személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton eggyel több példányban kell előterjeszteni, mint ahány fél a perben érdekelt. Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

Jogi képviselővel eljáró felperesnek, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) szerinti minden elektronikus ügyintézésre kötelezettnek elektronikusan kell benyújtani a keresetet. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9. §-a határozza meg.

A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtásának helye: https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a bíróságtól azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30 000 forint. A közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A tárgyi illetékfeljegyzési jog következtében le nem rótt kereseti illeték viseléséről a bíróság dönt.

Indokolás

A területi hulladékgazdálkodási hatóság a kötelezettet a HB/17-KTF/04704-8/2021. számon kiadott határozatában a Balmazújváros 5447 hrsz. alatti ingatlanon nem veszélyes hulladék jogellenes elhelyezése miatt 1.914.900,- Ft, azaz – egymillió-kilencszáztizennégyezer-kilencszáz forint -hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezte.

A kötelezett a 2021. május 27. napján kelt levelében kérte a kiszabott bírság összegének mérséklését. 2021. június 03. napján kelt levelében arról tájékoztatta a területi hulladékgazdálkodási hatóságot, hogy a jogellenes állapotot a HB/17-KTF/04704-7/2021. számú kötelező határozatban foglalt határidőig megszüntette, a Balmazújváros 5447 hrsz. alatti ingatlanon elhelyezett nem veszélyes hulladékot (építési-bontási hulladék, kommunális hulladék, zöld hulladék) elszállítatta és az arra jogosultsággal rendelkező átvevőnek átadta. A hulladék hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek történő átadásáról szóló dokumentumok a kérelem mellékleteként megküldésre kerültek.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság munkatársai a kötelezett képviselőjével közösen helyszíni utóellenőrzést tartottak 2021. június 22. napján a Balmazújváros 5447 hrsz. alatti ingatlanon, amely során megállapításra került, hogy a hulladék teljes mértékben elszállításra került.

A Ht. 86. § (4) bekezdés alapján, ha a hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezett a kiszabott bírság megfizetésére előírt határidő lejárta előtt az eredeti állapotot helyreállítja, illetve a jogellenes állapotot megszünteti, a hulladékgazdálkodási hatóság - az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel - a bírságot kérelemre a bírság legalacsonyabb mértékéig csökkentheti, ha a bírság célja csökkentett összeggel is elérhető.

A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Br.) az 1. § (5) bekezdése szerint a csökkentett bírság összegét az eredeti összeg 25 és 100 %-a között lehet megállapítani.

A fentiek alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság a bírságot az eredeti összeg 25 %- ában állapította meg.

B = 1.914.900 Ft × 0,25 = 478.725,- Ft

B = 478.725,- Ft.

A bírság összege: 478.725,- forint.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság a határozatot a fentiek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint az ügyintézési határidőn belül hozta meg.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörét és illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és a 2. § (1) bekezdése, valamint a Br. 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság a határozatot az Ákr. 80. § (1) bekezdés, 81. § (1) bekezdés, a Ht. 86. § (4) bekezdés, a Br. 4. § (1), bekezdése alapján hozta meg.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdés, illetőleg a 113. § (1) bekezdés a) pontja és 114. § (1) bekezdés biztosítja.

A keresetlevél benyújtására vonatkozó rendelkezéseket a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 37. § (1) bekezdés, 39. §, a tárgyaláson kívüli elbírálást a 77. § (1)-(2) bekezdése határozza meg.

A Kp. 50. § és 52. § (1) bekezdésben foglaltak szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése.

A tárgyalás elmulasztására vonatkozó rendelkezéseket a 82. § tartalmazza.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § és 608. § -a, valamint az Eüsztv. 9. §-a határozza meg.

A bírósági eljárás illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdés, valamint az illetékfeljegyzési jogról a 62. § (1) bekezdés h) pont rendelkezik.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási szabályzata alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály vezetője jogosult.

Debrecen, időbélyegző szerint

Rácz Róbert kormánymegbízott nevében és megbízásából

Dr. Hajduné Dr. Kovács Mária Mónika főosztályvezető

TISZTELT LAKOSOK! (ügyelet)

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Országos Mentőszolgálat a sürgősségi ügyeleti rendszer modellprogramjaként 2021. július 1-től Hajdú-Bihar megye egész területén - így Balmazújvároson is –ügyeleti rendszerének működtetéséről gondoskodik.

 

A betegeknek július 1-től az egységes 06 52 506-303 ügyeleti telefonszámokat kell hívniuk!

Az orvosi ügyelet helyileg  Balmazújvároson a Dózsa György u. 1. sz. alatt üzemel a továbbiakban.

Balmazújváros Város Önkormányzata

„Nyári diákmunka 2021.”

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalok és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok megvalósításával „Nyári diákmunka 2021” elnevezéssel munkaerő-piaci programot indít.

A program célja, hogy már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja. A munka révén szerzett korai sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is.

A program célcsoportjába azok a 16-25 év közötti, nappali tagozatos, tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok tartoznak, akik nem rendelkeznek sem vállalkozói, sem egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal.

A program keretein belül a foglalkoztatás történhet a települési önkormányzatoknál, illetve az önkormányzat fenntartásában álló, önkormányzati alapfeladat ellátását végző intézménynél. Legfeljebb napi 4 órás foglalkoztatáshoz nyújtható támogatás, ami azonban nem lehet több mint a minimálbér – szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimum – időarányos hányada.

- Foglalkoztatás időtartama: napi 4 órás/ 3 hét időtartam

- Ütemezés: júliusban és augusztusban

- Bér: minimálbér időarányos hányada bruttó 57.068.- Ft (3hét/4 óra)

A programhoz csatlakozás  előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán közvetítést kérőként nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell a munkaviszony kezdete előtt a Foglalkoztatási Osztályra befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.

A támogatás kizárólag a Járási Hivatal által a munkaerőigényre közvetített diák foglalkoztatásához nyújtható.

A „Nyári diákmunka 2021” elnevezésű programban történő részvételi szándékot, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft-ben jelezni kell! Balmazújváros Vasút sor 1/a.

További információért kérjük, forduljon a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályának kollégáihoz!

                                                                                 

Kalmár Zoltán

ügyvezető

NYÁRI ÜGYELETI REND (Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény)

Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény nyári ügyeleti rendje, - mely a hivatalos ügyek intézésének időpontja - a következő:

2021. június 24-én (csütörtök)

8-

- 12-ig

2021. július 08-án (csütörtök)

8-

-12-ig

2021. július 22-én (csütörtök)

8-

-12-ig

2021. augusztus 05-én (csütörtök)

8-

-12-ig

2021. augusztus 19-én   (csütörtök)

8-

-12-ig

Ügyintézés helye:

az intézmény székhelye óvoda irodája (Balmazújváros, Vörösmarty u. 34-36.)

Balmazújváros, 2021. június 10.

Tarné Szabados Erzsébet Éva

intézményvezető - helyettes

Mellékletek:
Download this file (Nyári ügyelet 2021..pdf)Nyári ügyelet 2021..pdf[ ]38 kB

TÁBOROZÁSI LEHETŐSÉG

Balmazújváros   Város   Önkormányzata   az   EFOP-1.2.11-16-2017-00043   azonosító   számú „Esély   otthon   –   Önkormányzati   bérlakások   felújítása   Balmazújvároson”   című   projekt

keretében

Balmazújváros Város Önkormányzata ingyenes táborozási lehetőséget kínál 16-35 éves kor közötti balmazújvárosi lakosok részére. A táborozás célja az ifjúság társadalmi részvételének növelése   és   helyben   maradásának   támogatása.

Időpontja:

30   fő   részére   -   2021.   július   19-23.

Helyszíne:       KOMLÓSKA,   BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN   MEGYE

RÁKÓCZI   F.   ÚT   27.

Amit   biztosítunk:       NAPI   ÖTSZÖRI   ÉTKEZÉS

SZÁLLÁS   (14-16   FÉRŐHELYES   SZOBÁKBAN   EMELETES   ÁGYAKKAL) VÁLTOZATOS   PROGRAMOK

Tervezett   programok:

  • KOMLÓSKA ÖKOFALU   MEGISMERÉSE
  • FALUSÉTA
  • GYÓGYNÖVÉNYGYŰJTÉS
  • KENYÉRLÁNGOS SÜTÉS
  • BOGRÁCSOZÁS
  • ÉJSZAKAI TÚRA   A   VÁRBAN
  • TANÖSVÉNY (KIRÁNDULÁS)
  • SPORTPROGRAMOK

Amennyiben   közösségének   vagy   szervezetének   tagjai   részére   hasznos   lehet   a   táborozásban   való

részvétel   kérjük,   hogy   részvételi   szándékát   2021.06.20-ig   az   alábbi   elérhetőségek   bármelyikén

szíveskedjék   jelezni:

Füzesné   Szőke   Györgyi   –   06-70/385-8504   -    Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Béresné   Lőrincz   Erzsébet   –   06-70/395-9984   - Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A    táborban       való     részvétel      a    táborozás      időpontjában        érvényes      járványügyi        védelmi

intézkedéseknek   való   megfeleléssel   lehetséges.

A  tábor  szervezője:

Bővebben...Bővebben...

Mellékletek:
Download this file (tábor_tajekoztato_1_20210518.pdf)tábor_tajekoztato_1_20210518.pdf[ ]109 kB

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-12-06 van. PointLink.