Fejlesztő pedagógus (2018. december 5.-ig)

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

 

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 

Fejlesztő pedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szűrések végzése, képességterületek diagnosztizálása, fejlesztő terápiák megvalósítása, szakszolgálatokkal való kapcsolattartás, az intézmény óvodapedagógusaival, illetve a speciális végzettségű szakemberekkel való kapcsolattartás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, óvodapedagógus, és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek szűrése, csoportos és egyéni foglalkoztatásra jogosító szakirányú továbbképzésen szerezett szakképzettség,

 

         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata

 

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Zsuzsánna nyújt, a 06/70/411-29-68 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 286/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Fejlesztő pedagógus.

 

         Személyesen: Tóth Zsuzsánna, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Aki megfelel a pályázati kiírásnak, azt követően személyes elbeszélgetés az intézményvezetőjével és a pályáztatásért felelős munkacsoporttal.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         Minden óvodában és a bölcsődében - 2018. november 19.

         Önkormányzat hirdetőtábláján - 2018. november 19.

         intézmény honlapján - 2018. november 19.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Gyakornoki program keretében szolgálati lakás biztosítása szükség esetén, útiköltségtérítés, pótlék, illetve nyelvvizsga hiányában a nyelvvizsgára felkészítés biztosítása.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Aljegyző (2018.11.26.-ig)

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

 

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 

Aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

 

Ellátandó feladatok:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdésében és egyéb jogszabályban meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése és a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok és hatáskörök ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző helyettesítése annak távolléte esetén, jegyző által meghatározott feladatok ellátása. A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzői feladatainak ellátása, részvétel a képviselő-testületi üléseken, kapcsolattartás az önkormányzati képviselőkkel, testületi és bizottsági ülések szakmai kontrollja, felügyelete.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

         Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés

         Legalább két éves közigazgatási gyakorlat

 

 

Elvárt kompetenciák:

         tárgyalóképesség,

         önálló munkavégzési képesség,

         precizitás,

         nagyfokú terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         A 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1.sz melléklete szerint részletes szakmai önéletrajz

         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy annak megkéréséről szóló igazolása, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte

         Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek másolata.

         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

         Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kttv. 84-85.§, továbbá a 87.§-ában meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn.

         A legalább kétéves közigazgatási szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Füzesiné Nagy Zita Éva jegyző nyújt, a 06-52-580-101 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14882-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.

 

         Személyesen: Füzesiné Nagy Zita Éva jegyző, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az Mötv. 82.§ (1) bekezdése alapján a polgármester nevezi ki az aljegyzőt a jegyző javaslatára. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A kinevezéskor 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         www.balmazujvaros.hu - 2018. november 14.

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balmazujvaros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Ügyvezető (2018. november 15.-ig)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

 

Balmazújváros Város Önkormányzata – mint a BALMAZ-KAMILLA Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes tulajdonosa – pályázatot hirdet a Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére.

 

A pályázat kiírója:

Balmazújváros Város Önkormányzata

4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

 

Munkavégzés helye:

BALMAZ-KAMILLA Korlátolt Felelősségi Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Balmazújváros, Kastélykert utca 1/b.

 

A kinevezési jogkör gyakorlója:

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója:

Balmazújváros Város Polgármestere

 

A munkaviszony időtartama:

Legkorábban 2018. december 1. napjától határozatlan időre, 3 hónap próbaidő kikötésével

 

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

Jogállás:

Jelen pályázati kiírás alapján a Kft. ügyvezetését a vezető tisztségviselő a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) bekezdésében foglalt munkaviszony keretében látja el. Erre figyelemmel a pályázati kiírásra a Ptk., valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései az irányadók. A pályázat nyertesével való szerződéskötés alkalmával fenti jogszabályok szerződéskötés napján hatályos rendelkezései kerülnek figyelembevételre.

 

Az ügyvezető feladata a Társaság alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálása, irányítása, ellenőrzése, a Társaság működésének biztosítása, költségvetésének betartása, a munkáltatói jogok gyakorlása.

 

Illetmény:

Az illetmény megállapítását az Mt.-ben foglaltak alapján Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozza meg.

 

Az ügyvezető feladata:

 • a Társaság eredményes, hatékony és gazdaságos működtetése a hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelően, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása

 • munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság alkalmazottai/munkavállalói tekintetében

 • a társaság képviseletének ellátása

 • Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott éves üzleti tervben meghatározott célok megvalósítása

 • a Társaság vagyonának megőrzése, gyarapítása

 • a Társaság gazdaságos és hatékony működésének elősegítése

 • Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületével, polgármesterrel való együttműködés és kapcsolattartás

 • kapcsolattartás a város intézményeivel, gazdasági társaságaival, üzleti partnerekkel

 • mindazon feladatok ellátása, amelyeket a Ptk., egyéb jogszabályok, a Társaság alapító okirata, belső szabályzata az ügyvezetőre hárít.

 

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet

 • cselekvőképesség

 • magyar állampolgárság

 • felsőfokú végzettség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú szakirányú végzettség

 • vendéglátó/vezetői tapasztalat

 • turisztikai tapasztalat

 • a Társaság által ellátott tevékenységek köréből (szállodai szolgáltatás, fürdőüzemeltetés, szolgáltatóház üzemeltetése) legalább egy területen szerzett szakmai tapasztalat

 • legalább egy idegen nyelv ismerete

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó fényképes szakmai önéletrajzát

 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

 • a Társaság működtetésére vonatkozó szakmai programját, vezetői koncepcióját

 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

 • nyilatkozat, hogy pályázata a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén kerüljön megtárgyalásra

 • nyilatkozat a Ptk. Harmadik könyve szerinti kizáró feltételekről és összeférhetetlenségi okokról, valamint az Mt. 211. § szerinti összeférhetetlenségről

 • nyilatkozat, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntése szerint, de legkorábban 2018. december 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2018. november 15.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesterének címezve, postai úton (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) vagy személyesen a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalnál (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) lehet benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „ügyvezetői pályázat”.

 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje:

A benyújtott pályázatokat Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága előzetesen véleményezi. A pályázatokat Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a pályázatok benyújtási határidejét követő első munkaterv szerinti ülésen (2018.11.21.), amelynek időpontjáról valamennyi pályázó értesítést kap.

A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

- Balmazújváros Város Önkormányzat honlapja (www.balmazujvaros.hu)

- Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája

 

3 fő óvodapedagógus (2018. november 29.-ig)

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

 

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 

3 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Köznevelési Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, óvodapedagógus végzettség,

 

         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata

 

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. december 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Zsuzsánna nyújt, a 06/70-411-29-68, 06/52-370-316 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 285/2018 , valamint a munkakör megnevezését: 3 fő óvodapedagógus.

 

         Személyesen: Tóth Zsuzsánna, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Aki megfelel a pályázati kiírásnak, azt követően személyes elbeszélgetés az intézményvezetőjével és a pályáztatásért felelős munkacsoporttal.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         minden óvodában és a bölcsődében - 2018. november 13.

         Önkormányzat hirdetőtábláján - 2018. november 13.

         Intézményhonlapján - 2018. november 13.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Gyakornoki program keretében szolgálati lakás biztosítása szükség esetén, útiköltségtérítés, pótlék, illetve nyelvvizsga híján nyelvvizsgára felkészítés biztosítása.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Jegyző (2018. november 5.-ig)

Balmazújváros, Hortobágy és Újszentmargita polgármesterei

 

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (1)-(3) bekezdései, valamint egyéb jogszabályokban a jegyző számára meghatározott hatáskör és feladatkör ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: 

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal és kirendeltségei 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés

•         Legalább két éves közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         Legalább ötéves jegyzői gyakorlat

•         Legalább tízéves közigazgatási gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy annak megkéréséről szóló igazolása, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.

•         Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek másolata.

•         A 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1.sz melléklete szerint részletes szakmai önéletrajz.

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

•         Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kttv. 84-85.§, továbbá a 87.§-ában meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn.

•         A legalább kétéves közigazgatási szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedüs Péter polgármester nyújt, a 06-52-580-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14429-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

 

•         Személyesen: Hegedüs Péter polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatnak a pályázati határidőnél megadott napon 12.00 óráig be kell érkeznie a megadott címre. A pályázatokat Balmazújváros, Hortobágy és Újszentmargita Önkormányzatainak polgármesterei bírálják el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.balmazujvaros.hu - 2018. október 24.

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balmazujvaros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 24.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2018 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2018-12-16 van. PointLink.