PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (Köztemető üzemeltetés és temetkezési szolgáltatások)

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 161/2023. (V.24.) számú határozatával döntött a Városi Köztemető üzemeltetésének és a temetkezési szolgáltatásoknak pályáztatás útján történő meghirdetéséről, figyelemmel a megszűnő kegyeleti közszolgáltatási szerződésre.

A pályáztatás – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ára – az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V. 24.) önkormányzati rendeletében van szabályozva, mely rendelet szabályozza a versenyeztetési eljárást is.

A pályázat tárgya: a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) és a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) alapján Balmazújváros Város Csegei úti köztemetőjének „Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés” keretében történő üzemeltetése, fenntartási feladatok végzése, temetkezési szolgáltatások teljes körű ellátása.

A pályázat kiírója és döntéshozója: Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő- testülete, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

A pályázatok véleményezője és javaslattevője: az önkormányzat Pénzügyi és Jogi Bizottsága, valamint a Gazdasági, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága

Pályázati eljárás lebonyolítója: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

A pályázat jellege, fordulók száma: nyílt jellegű, egyfordulós

A köztemető üzemeltetés és temetői szolgáltatások helye, ingatlanadatok:

A köztemető fekvése: Balmazújváros nyugati belterületi határán, a Csegei út mentén.

A köztemető ingatlanának és a temető létesítményeinek, épületeinek fenntartója és tulajdonosa: városi önkormányzat.

Helyrajzi száma: 2828, 2829, területe: 9 hektár 1855 m2.

A köztemető és a temetői szolgáltatás és üzemeltetés részét képezi továbbá a 2830 hrsz-ú Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő 5700 m2.

A pályázaton való részvétel feltétele:

Pályázó kizárólag olyan gazdasági szervezet lehet, amely a Ttv-ben és a végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi, személyi és tárgyi feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően és ellenőrizhetően igazolja.

Ajánlattevőnek a közterületen lévő épületek, létesítmények, zöldterületek, parkok, utak, parkolók, közművek folyamatos karbantartásáról, a kegyeleti szempontok szerinti környezeti állapot folyamatos fenntartásáról, a teljes szolgáltatási időszak alatt gondoskodnia kell.

A szolgáltatást elnyert pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévő épületek, létesítmények használatáért évente bruttó …………… Ft díjat kell vállalnia.

Ajánlattevőnek a pályázatban és a szerződés tervezetben nyilatkoznia kell arról, hogy az éves üzemeltetési és szolgáltatási, fenntartási feladatokon túl a köztemető létesítményeinek, épületeinek, építményeinek, közműveinek és temetői utaknak, parkolóknak a felújításában, fejlesztésében milyen jellegű munkákat és költségeket vállal.

Az ajánlat benyújtásával és értékelésével kapcsolatos további szempontok:

- parkolók, belső úthálózat bővítésének vállalása,

- 2830 hrsz-ú, Katolikus Egyház tulajdonában álló temető kerítéssel való ellátása,

- tervezett beruházások leírása,

- vízvezeték hálózat bővítésére tett vállalás,

- második bejárat kialakítása,

- ravatalozó folyamatos karbantartása.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a köztemető területén tervezett szolgáltatásokhoz alkalmazott létszámot, szakembereket és munkaerőt (helyi munkaerő alkalmazását), továbbá a jármű és eszköz állományt, a karbantartásra, hibaelhárításra vonatkozó intézkedéseket, az ügyeleti rendszert, halott hirdetmények közzétételét, stb.

A pályázatokat kettő eredeti példányban, zárt borítékban, cégszerű aláírással kell benyújtani „Balmazújváros Csegei úti köztemető üzemeltetési és temetői szolgáltatás pályázata” elnevezéssel a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal földszinti iktatójába (fsz. 6. iroda).

A pályázat a www.balmazujvaros.hu oldalon és megyei napilapban kerül meghirdetésre, az ajánlatok benyújtásának határideje a megyei napilapban megjelent időponttól számított 15. naptári nap, délelőtt 9 óra (munkaszüneti nap esetén a következő munkanap 9 óra). A pályázók a pályázat időtartama alatt a köztemető létesítményeit és ingatlanát megtekinthetik a jelenlegi üzemeltető és a pályázatot lebonyolító Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal előzetes értesítésével és időpont egyeztetéssel.

Részletes pályázati feltételek, tulajdoni lap másolat, köztemető térkép dokumentumainak vásárlása: egyösszegű 100.000,-Ft+ Áfa befizetésével a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárába.

Pályázati és ajánlati biztosíték befizetése: a pályázat benyújtása esetén, de legkésőbb a pályázati határidő időpontjáig a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 1. emelet 13. számú iroda pénztárába, vagy átutalással.

Mértéke: bruttó 2.000.000,- Ft, melyet a pályázók egyösszegben a pályázati eljárás lezárása után három napon belül visszakapnak, a nyertes pályázó a pályázati biztosítékot a szerződéskötés időpontjában kapja vissza.

Ajánlati kötöttség: 60 nap, mely azon időpontban kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtásának határideje lejárt.

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kötelezően csatolni kell:

- igazolás arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a Ttv-ben és az annak végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, az üzemeltetőre és a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó szakmai, pénzügyi és egyéb feltételekkel, jogszabályi engedélyekkel;

- a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, hatályos társasági szerződését, képviselőjének aláírási címpéldányát;

- a pályázó számlavezető bankjának igazolását arra vonatkozóan, hogy a pályázó számláin az utóbbi 3 gazdasági évben 60 napon túli megfizetetlen tartozás nem volt;

- nemleges köztartozásról szóló adóigazolást a NAV-tól és a helyi adóhatóságtól;

- a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban;

- a részletes pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadását;

- az általa vállalt többletszolgáltatásokat és kötelezettségeket;

- a köztemető területén lévő létesítmények, épületek, közművek felújításával, többlet beruházással kapcsolatos vállalásokat, a beruházás megvalósításának pontos időpontjának megjelölését;

- külön nyilatkozatot az ajánlati kötöttségre;

- a kegyeleti közszolgáltatási szerződés tervezetét 4 példányban;

- nyilatkozatokat vagy dokumentumokat a szakmai alkalmasságról, képesítési feltételekről, az azzal kapcsolatos gyakorlati időről (temetkezési szolgáltatóról és külön az üzemeltetői kertészeti szakképesítésről).

Érvénytelen az az ajánlat, mely nem felel meg a pályázati felhívásban és a Ttv-ben, illetve a végrehajtásról szóló kormányrendeletben előírt feltételeknek.

A pályázat kiírója az összességében legkedvezőbb ajánlatot fogadja el, érvényes pályázatok esetén. A pályázatok elbírálása az ajánlatok benyújtására vonatkozó határidőtől számított legkésőbb 30 naptári nap. Szolgáltatási időszak kezdete: a pályázat elbírálása után, legkésőbb 2023. szeptember 15. napjától.

         

Balmazújváros, 2023. július 17.

„Nyári diákmunka 2023.”

Az Gazdaságfejlesztési Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalok és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok megvalósításával „Nyári diákmunka 2023” elnevezéssel munkaerő-piaci programot indít.

A program célja, hogy már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja. A munka révén szerzett korai sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is.

A program célcsoportjába azok a 16-25 év közötti, nappali tagozatos, tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok tartoznak, akik nem rendelkeznek sem vállalkozói, sem egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal.

A program keretein belül a foglalkoztatás történhet a települési önkormányzatoknál, illetve az önkormányzat fenntartásában álló, önkormányzati alapfeladat ellátását végző intézménynél. Legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatáshoz nyújtható támogatás, ami azonban nem lehet több mint a minimálbér – szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimum – időarányos hányada.

A programhoz csatlakozás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán közvetítést kérőként nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell a munkaviszony kezdete előtt a Foglalkoztatási Osztályra befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.

A támogatás kizárólag a Járási Hivatal által a munkaerőigényre közvetített diák foglalkoztatásához nyújtható.

A „Nyári diákmunka 2023” elnevezésű programban történő részvételi szándékot, a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével a Balmazújváros Város Önkormányzatánál is jelezni szükséges!

 

- Foglalkoztatás időtartama: napi 4 órás/3 hét időtartam

- Várható ütemezés: 2023. július 10.-2023. július 30.

 1. augusztus 1.-2023. augusztus 21.

- Bér: minimálbér időarányos hányada bruttó 82.857.- Ft (3 hét/4 óra)

Jelentkezések elbírálása az engedélyezett létszám függvényében a jelentkezések sorrendjében történik!

További információért kérjük, forduljon a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályának kollégáihoz!

                                                                                              

Hegedüs Péter

                                                                                                             polgármester

Mellékletek:
Download this file (Tájékoztató honlapra 2023.doc)Tájékoztató honlapra 2023.doc[ ]17 kB

Balmazújváros Böszörményi út 65/B. szám alatt lévő ingatlan értékesítésére pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Balmazújváros Város Önkormányzata a balmazújvárosi 4394/11 helyrajzi számú kivett, ipartelep művelési ágú, 5 000 m² nagyságú, illetve a 4394/12 helyrajzi számú kivett, ipartelep művelési ágú, 13 113 m² nagyságú, a valóságban Balmazújváros Böszörményi út 65/B. szám alatt lévő ingatlan értékesítésére pályázatot ír ki.

A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete

(4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.)

A pályázat célja, jellege, a fordulók száma és az, hogy a pályázó titkosan vagy névmegjelölésével pályázhat:

A balmazújvárosi 4394/11 helyrajzi számú kivett, ipartelep művelési ágú, 5 000 m² nagyságú, illetve a 4394/12 helyrajzi számú kivett, ipartelep művelési ágú, 13 113 m² nagyságú, a valóságban Balmazújváros Böszörményi út 65/B. szám alatt lévő ingatlan értékesítésére pályázatot ír ki a Képviselő-testület.

A pályázat nyilvános.

A pályázat egyfordulós.

A pályázó név megjelöléssel pályázhat.

Az értékesítésre, hasznosításra szánt vagyon megjelölése, szükség esetén annak kikiáltási

ára:

1. A balmazújvárosi 4394/11 helyrajzi számú kivett, ipartelep művelési ágú, 5 000 m² nagyságú, a valóságban Balmazújváros Böszörményi út 65/B. szám alatt lévő ingatlan értékesítése.

Kikiáltási ár: nettó 38 370 000.-, azaz nettó harmincnyolcmillió háromszázhetvenezer forint.

2. A balmazújvárosi 4394/12 helyrajzi számú kivett, ipartelep művelési ágú, 13 113 m² nagyságú, a valóságban Balmazújváros Böszörményi út 65/B. szám alatt lévő ingatlan értékesítése.

Kikiáltási ár: nettó 84 720 000.- Ft, azaz nettó nyolcvannégymillió hétszázhúszezer forint.

Az értékesítés szabályai, ideértve az alkalmazható fizetési módot is:

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 16.

A pályázat elbírálásának ideje: 2022. december 21.

Adásvételi szerződés megkötésének határideje: az államot megillető elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv (MNV Zrt.) nyilatkozata szükséges az adásvételi szerződéshez arról, hogy élni kíván-e az elővásárlási jogával. Az adásvételi szerződés megkötésének határideje a nyilatkozat megérkezésétől számított 30 napon belül. Amennyiben a nyilatkozat nem érkezik meg a kézbesítésétől számított 35 napon belül, abban az esetben a határidő leteltét követő 30 napon belül kell az adásvételi szerződést megkötni.

Az ingatlan értékesítésére Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007.(V.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) 6.§-ában és 1. számú mellékletében foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy a pályázati eljárást bíráló bizottság, a Képviselő-testület Pénzügyi és Jogi Bizottsága bonyolítja le és készíti elő döntésre a Képviselő-testület részére.

A fizetési mód átutalással történik az Önkormányzat költségvetési számlájára.

Az ajánlatok benyújtásának helye, módja és időpontja:

Az ajánlatokat zárt borítékban, 2 példányban, cégszerű aláírással ellátva, lebélyegezve a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárság helyiségében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) kell leadni a Hivatal nyitvatartási idejében hétfőtől-csütörtökig 7 óra 30 perctől-16 óráig, pénteken 7 óra 30 perctől- 13 óráig. A borítékra kérjük írják rá: „Balmazújváros Böszörményi út 65/B. szám alatt lévő ingatlan értékesítésére pályázat”.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó legkésőbb 2022. december 14. napjáig 10.000.000.-Ft, azaz tízmillió forint vagyoni biztosítékot átutaljon Balmazújváros Város Önkormányzata 11738091-15373175 számú költségvetési bankszámlájára. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „Balmazújváros Böszörményi út 65/B. pályázat”.

A vagyoni biztosíték összege a nyertes pályázó esetén beleszámít a vételárba. A vagyoni biztosíték összege a nem nyertes pályázó részére visszautalásra kerül a pályázat elbírálását követő 30 napon belül.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatait:

a.) a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,

b.) az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre, a tervezett beruházásra és annak megvalósítási határidejére

d.) a vételár összegére,

e.) az ajánlati kötöttségre vonatkozóan.

f.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó számlaszámát.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 90 nap.

Az Önkormányzat fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Balmazújváros Város Önkormányzata

Képviselő-testülete

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS „Együtt, közösségben Hajdú-Biharban” című, TOP-5.3.2-17-HB1-2021-00002 azonosítószámú projekt keretében - Rajzpályázat gyerekeknek

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat rajzpályázatot hirdet 6-14 éves gyerekek részére.

 1. A pályázati program célkitűzései:

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.) 2022. évben támogatást nyert az „Együtt, közösségben Hajdú-Biharban” című, TOP-5.3.2-17-HB1-2021-00002 azonosítószámú projekt megvalósításához.

A Támogatási Szerződés alapján a projektben „a tervezett intézkedések eredményeképp közösségi, térségi, megyei és települési identitást erősítő akciók kerülnek megvalósításra, melynek eredményeként fejlődik a közösség egymás iránti felelősségtudata, a közösséghez való tartozás érzése, valamint a régi hagyományok, szokások, történelmi múltunk felelevenítése és ápolása.” A TOP-5.3.2-17. számú felhívás szerint „a közösségi, térségi identitás, a településhez, térséghez kötődés a legtöbb településen, térségben erősítésre szorul. Ezért fontos a társadalmi aktivitás és együttműködés növelése. A települési, térségi, megyei közösségek erősítésében kiemelt szerepet képesek betölteni a célzott közösségi programok, rendezvények.”

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a projekt megvalósítása során rajzpályázatot szervez a 6-14 éves korosztály számára, melyben a helyi értékek megismerését, a hagyományok felelevenítését, a megyei identitás erősítését helyezi az alkotások középpontjába.

 1. A pályázati felhívás címzettjei:

A pályázatot a pályamunkát készítő gyerek törvényes képviselője, illetve a pályamunkát készítő gyerek nyújthatja be az alábbi korosztályok szerint:

 • ALSÓ TAGOZAT
 • FELSŐ TAGOZAT

A 14. életévüket betöltött diákok abban az esetben vehetnek részt a versenyen, ha a beadási határidő időpontjáig általános iskola 8. osztályának vagy 6 osztályos gimnázium 2. évfolyamának tanulói voltak.

A rajzpályázat meghirdetése online módon a megyében működő általános iskolák, valamint a 6 osztályos gimnáziumi képzést nyújtó középiskolák közreműködésével történik.

 1. Pályázati kategória:

Olyan pályaművek beérkezését várjuk, melyek az adott korcsoportba tartozó gyerekek alkotói szabad fantázia szerinti, a helyi értékek megismerését, a hagyományok felelevenítését, a megyei identitás erősítését helyezik középpontba. A vegyes technikával készült alkotások témája: a lakóhely, szűkebb környezet szépségeinek, értékeinek bemutatása.

Egy pályázó gyermek összesen maximum 3 pályaművel indulhat.

A pályamű formai kritériumai: a rajz maximum A/3 méretű papírlapon készülhet: színes, fekete-fehér, akár montázs. Használható festék, ceruza, toll, zsírkréta stb.

 1. A pályázat elbírálásának módja és időpontja:

A pályázatokat 2023. január 13. napjáig, az erre kijelölt szakember értékeli. A díjazottak az általuk csatolt adatlapon megadott e-mail címen keresztül, a zsűri döntését követő 5 munkanapon belül kerülnek értesítésre.

 Az alkotások zsűrizése két korcsoportban történik: általános iskola alsó és felső tagozatai.

A pályázat korcsoportonkénti első három helyezettje könyv- és kreatív művészeti csomagban részesül.
A díjak átadásának pontos időpontja később kerül kijelölésre (várható átadási időpont: 2023 január-február).

A díjazott alkotásokat 2023 első negyedévében a megye több helyszínén kiállításokon láthatja majd a közönség.


A zsűri fenntartja a jogot, hogy külön indoklás nélkül nem hirdet nyertest. A zsűri döntése, eredménye jogi úton nem támadható.

 1. A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázatokat a Megrendelő székhelyére lehet benyújtani személyesen, vagy postai úton- mindkét esetben a pályaművet a kitöltött adatlappal, nem összehajtva, a beérkezési határidő figyelembevételével kérjük leadni.

Személyesen: a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, 4024 Debrecen, Piac utca 54. szám alatti Megyeháza épületének földszintjén lévő 7. és 13. számú irodákba 2022. december 21. napjáig; ezt követően a Megyeháza Vármegyeháza utca felőli bejáratánál lévő portán;

Postai úton: a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat levelezési címére - 4024 Debrecen, Piac utca 54. -, kérjük a borítékon feltüntetni „Együtt, közösségben Hajdú-Biharban, Rajzpályázat”.

A pályázati boríték tartalma:

 • a pályázó törvényes képviselőjének és a pályázó gyermek személyes adatait tartalmazó adatlap (amely tartalmazza az érintetti tájékoztatót);
 • a nevezni kívánt, a készítő gyermek aláírásával ellátott, saját kézzel készített pályamű.

A postai úton megküldött pályázat esetén a borítékra kérjük jól láthatóan és olvashatóan feltüntetni: „Együtt, közösségben Hajdú-Biharban, Rajzpályázat”.

A rajz hátoldalán is kérjük feltüntetni az „Együtt, közösségben Hajdú-Biharban, Rajzpályázat” feliratot, továbbá a pályázó neve, születési dátuma és lakcíme, mindez a pályázati adatlappal egyezően.

 1. Pályázati feltételek:

Pályázni eredeti tartalmú, a pályázó által készített művel lehet. Nem nyújthatók be korábbi pályázatokon már díjazott alkotások, továbbá nem a pályázó által készített, akár részben mástól származó mű, valamint korábban elektronikus, vagy nyomtatott formában már publikált mű.

A pályázó kizárólag a saját szellemi tulajdonát képező, eredeti alkotásával pályázhat.

A pályázó a pályázati lap aláírásával a pályamunkájáról kijelenti, hogy az saját szellemi tulajdonát képező műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői jogát. Ezen feltétel megsértése esetén a pályázó pályázata érvénytelenné válik, díjat nem kaphat, vagy ha ez a díj átadását követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni, vagy annak ellenértékét visszafizetni.

Csak természetes személyek pályázhatnak, egyéni munkával.

A pályamű nem sérthet személyes jogokat, nemzeti, etnikai, vallási vagy politikai érdekeket, jó erkölcsbe, jó ízlésbe nem ütközhet, sértő, durva képet (kifejezést) nem tartalmazhat. Azt a pályaművet, amely megsérti ezt a feltételt, a pályázat kiírója érdemi bírálat nélkül kizárja a pályázatból.

Az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyag – a valós adatokkal hiánytalanul kitöltött és aláírt adatlap és a pályamű együttesen – megfelelő formátumban való elküldése. Az érvénytelen, hiányos pályamunkák nem vesznek részt a pályázaton.

A pályamű beküldése egyben azt is jelenti, hogy a pályázó elfogadja a pályázat feltételeit. Kiskorú pályázó esetén a beküldő törvényes képviselő nyilatkozik.

A határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.

Nevezési díj nincs.

 1. Felelősség kizárása és adatkezelés:

Ha a pályamű bármilyen módon harmadik személy szerzői vagy személyiségi jogait sérti, azért a pályázót (törvényes képviselőt) terheli a felelősség.

A pályázatra benyújtott személyes adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a pályázó a pályázat benyújtásával elismer.

A hozzájárulás tartalma: a pályázó a rajzkészítő pályázaton történő részvételével hozzájárul, hogy a rajz vonatkozásában korlátozás nélküli felhasználási jogot biztosít a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat nyomtatott, online és közösségi média felületein történő megjelentetéséhez. A személyes adatokat a felhívás mellékletét képező adatlap felhasználásával kell közölni.

A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaműről készült reprodukciót nyomtatott, vagy elektronikus formában többszörözze, valamint megjelentesse.

A pályázók által megadott személyes adatokat a pályázat kiírója az adatbázisában regisztrálja, azokat – a név kivételével – harmadik személynek csak a pályázó külön beleegyezésével adhatja ki.

A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát – a szerzői jogra vonatkozó kitételek kivételével – fenntartja.

Az eredeti műveket a pályázat kiírójának nem áll módjában visszajuttatni. A pályázatban meghirdetett vándorkiállítások megrendezését követően lehetőség van az eredeti munkák átvételére, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, 4024 Debrecen, Piac utca 54. szám alatti Megyeháza épületének földszintjén lévő 13. számú irodájában, 2023. április 17 és 21. között. Az ebben az időszakban át nem vett munkák tárolását a pályázat kiírója nem tudja biztosítani.

A pályázat kiírója a pályaművekkel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.

Különösen kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a pályázathoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítésére.

A pályázónak olyan személyes elérhetőséget (név, mobiltelefonszám, e-mail cím, postacím) kell megadnia, amin a pályázat ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve további teendőiről. Ezen felelősség a pályázóé, ebből fakadó problémákért a pályázat kiíróját semmilyen felelősség nem terheli.

Letölthető adatlap:

Debrecen, 2022. november 21.                               

Mellékletek:
Download this file (ADATLAP_RAJZPÁLYÁZAT.doc)ADATLAP_RAJZPÁLYÁZAT.doc[ ]64 kB

Pályázati kiírás - az EFOP-1.2.11-16-2017-00043 kódszámú projekthez kapcsolódó ösztöndíj- és lakhatási programhoz

b_200_77_16777215_00___images_szechenyi2020.png

 
 

EFOP-1.2.11-16-2017-00043 azonosítószám

„Esély otthon – Önkormányzati bérlakások felújítása Balmazújvároson”

Pályázati kiírás

 

az EFOP-1.2.11-16-2017-00043 azonosítószámú projekthez kapcsolódó lakhatási programhoz

 

A pályázat célja:

Balmazújváros Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017-00043 azonosítószámú, „Esély otthon - Önkormányzati bérlakások felújítása Balmazújvároson” megnevezésű pályázatának megvalósításával - a felhívásban megfogalmazott célokhoz igazodva - hozzájárul a Balmazújvároson élő fiatalok helyben maradásához, a helyi munkaerő-piaci igények feltérképezéséhez és koordinálásához, valamint a Balmazújvároson élő, továbbá az ide letelepülni szándékozó fiatalok kedvezményes lakhatásának támogatásához.

Ennek keretében nyílik lehetőség pályázat beadására lakhatási lehetőségre az „Esély otthon” pályázat keretében felújított önkormányzati bérlakásokra.

A lakhatási támogatás keretében egy önkormányzati tulajdonú lakásra lehet pályázni (Balmazújváros, Hímes utca 1.). A nyertes pályázó a lakásokat 20 hónapig használhatják, ennek során csak a rezsiköltséget kell fizetniük.

A pályázók köre:

 

Minden esetben 18 és 35 év közötti fiatalok, a további feltételek a megpályázott támogatástól függően eltérőek.

Pályázati feltételek:

 

A pályázati űrlap és az adatkezeléshez történő hozzájárulásról szóló nyilatkozat kitöltésével, és a feltüntetett adatokat igazoló iratok csatolásával érvényes a pályázat benyújtása.

A pályázat elbírálásához szükséges dokumentumok:

 

 • a bejelentett lakóhely és a pályázó életkorának igazolásához a lakcímkártya másolata, önéletrajz
 • adatkezelési nyilatkozat
 • munkáltatói igazolás, amely tartalmazza a munkaviszony kezdő időpontját
 • a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, folyamatban lévő tanulmányok esetén iskolalátogatási igazolás
 • korábbi önkéntes munkavégzésről kiállított igazolás
 • ha a pályázó eltartó, a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolata
 • a pályázóval együtt költöző(k) esetében a közeli hozzátartozói kapcsolat igazolása

A pályázat elbírálása során közeli hozzátartozónak minősül: a házastárs, az élettárs, a gyermek, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek.

 

A pályázatok elbírálása:

 

A beérkezett pályázatokat a Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselőtestülete zárt ülésen bírálja el, az Egészségügyi, Szociális, Kulturális, Oktatási, Sport és Környezetvédelmi Bizottság véleményezését követően.

Határidők:

A pályázatok beérkezésének határideje: 2022. november 25.

Elbírálás: 2022. november 29.

A beköltözésre várhatóan 2022.12.01-től .

A pályázat beadásához szükséges űrlap kérhető a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal portáján, illetve letölthető a város honlapjáról.

A pályázat benyújtására papír alapon van lehetőség, elsősorban postai úton (Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.), vagy személyesen, Balmazújváros Közös Önkormányzati Hivatalban, Szociális Csoport (fszt. 9-10. szoba).

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-09-27 van. PointLink.