Szűrő
 • TÁJÉKOZTATÓ - Mezőőri járulékról és bevallásáról

  TÁJÉKOZTATÓ

  Mezőőri járulékról és bevallásáról

   

   

   

  Tisztelt Cím!

   

  Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 30. napján megtartott képviselő testületi ülésén a mezőőri járulék emeléséről döntött, a 21/2015. (XI.30.) számú önkormányzati rendelettel, mely 2016.01.01. naptól lépett hatályba.

   

  A rendelet célja:

  Balmazújváros Város Önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldek - ide nem értve az erdőt, halastavat – őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodik. A termőföldek naponkénti és rendszeres bejárásával megbízott mezőőrök szolgálatba állítása a földhasználók által termelt termények és termékek megóvását biztosítja. Cél az elkövetett esetek tetten érhetőek, felderíthetőek legyenek, a szolgálat működése járuljon hozzá a gazdálkodók vagyonának védelméhez.

   

  A rendelet hatálya:

  1. A rendelet területi hatálya kiterjed Balmazújváros Város Önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldekre, ide nem értve erdőt, halastavat.

  2. A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, aki az (1) bekezdésben meghatározott terület földhasználója, ha az ismeretlen, a tulajdonosa.

  3. A rendelet alkalmazása szempontjából termőföld a föld fekvésétől (belterület, külterület, zártkert) függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva.

   

  Eljárási szabályok:

  1. A mezőőri járulék mértéke egy naptári évben:

   a) zártkerti földtulajdon esetén 1.000,- Ft/év/parcella,

   b) szántó művelési ágú földtulajdon esetén 5.000,- Ft/év/ha,

   c) gyep, rét, legelő, nádas művelési ágú földtulajdon esetén 500,- Ft/év/ha.

  2. A mezőőri járulékot a kerekítés szabályai szerint – a zártkert kivételével – földhasználóként, amennyiben az ismeretlen, tulajdonosonként összevontan, egész hektárra kell megállapítani.

  3. A mezőőri járulék mértékét a Képviselő-testület évente, a tárgyévet megelőző év november 30-ig vizsgálja felül.

  4. Az önkormányzat és az a földhasználó, illetve amennyiben az ismeretlen, a tulajdonos mentesül a mezőőri járulék megfizetése alól, ha az összevont földterület az 1 hektárt nem éri el.

  5. A mezőőri járulék megállapítása a földhasználó, amennyiben az ismeretlen, a tulajdonos önbevallása alapján történik, amit az önkormányzat az ingatlan-nyilvántartás adatai, illetve a mezőőrök helyszíni felmérése alapján ellenőriz.

  6. Ha a bejelentett adatokban változás történik, új bevallást kell benyújtani a változást követő 15 napon belül.

  7. A mezőőri járulékot évente két egyenlő részletben, március 15-ig és november 15-ig kell megfizetni az önkormányzat e célra szolgáló bevételi számlájára.

  8. A mezőőri járulék megfizetésére, amennyiben a földrészletnek több tulajdonosa van, az a kötelezett, aki a földrészletet használja, amennyiben a használó ismeretlen, úgy a tulajdoni hányad arányában a tulajdonosoknak áll fenn fizetési kötelezettsége.

    

  9. A mezőőri járulék fizetési kötelezettség alanya az, aki a naptári év első napján a használója, ennek hiányában tulajdonosa.

   A mezőőri járulék fizetési kötelezettség annak az évnek az utolsó napján szűnik meg, amely évben a kötelezett használati joga, amennyiben az ismeretlen, tulajdonjoga megszűnik.

   A meg nem fizetett mezőőri járulékot az adók módjára behajtandó köztartozások szabályai szerint kell behajtani, amiről a jegyző intézkedik.

    

  A fentiek alapján Balmazújváros közigazgatási területén (belterület, külterület) földhasználattal rendelkezőknek, ennek hiányába a földtulajdonosának bevallást kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Beruházási Osztályához 2016.02.15. napjáig.

  Amennyiben nem érkezik meg a fent említett időpontig a bevallás, úgy a korábbi nyilvántartásban szereplő adatokkal történik az éves mezőőri járulék megállapítása.

   

  A bevallási nyomtatványt a tájékoztató mellé csatoltan megküldjük, melyet pontosan kitöltve, aláírva visszaküldeni szíveskedjen. A nyomtatvány szükség esetén fénymásolható, illetve a www.balmazujvaros.hu honlapról letölthető!

   

  A bevallás elmulasztása mulasztási bírságot von maga után!

   

   

   

   

  Balmazújváros, 2016. január 18.

  Beruházási Osztály

   

 • Felhívás!

 • Tájékoztatás - Humán Szolgáltató Központ

  Kedves régi és leendő ügyfeleink!

  A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata az idei évben is várja ügyfeleit az alábbi, ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokkal:

  Tájékoztatás nyújtása és nyomtatványok kitöltésében segítségnyújtás a következő ellátásokkal kapcsolatban:

  • szociális ellátások: települési támogatások, ápolási díj
  • családtámogatás: gyes, gyet, családi pótlék, anyasági támogatás, fogyatékossági támogatás stb.
  • társadalombiztosítási ellátások: öregségi nyugdíj, nők kedvezményes nyugdíjba vonulása, özvegyi nyugdíj, méltányossági nyugdíjemelés, egyszeri segély, árvaellátás
  • egészségbiztosítási pénztári ellátások: egyszeri gyógyszertámogatás és
  • megváltozott munkaképességűek számára igényelhető ellátások: rokkantsági és rehabilitációs ellátások

  Ügyintézésben segítségnyújtás, nyomtatványok kitöltése, kérelmek, fellebbezések megírása: közüzemi tartozások esetén, válókereset, gyermekelhelyezés ügyében.

  Munkanélküliséggel kapcsolatos tanácsadás: önéletrajz, motivációs levél megírása, munkalehetőségek keresése

  Ingyenes jogi, pszichológiai tanácsadás: előzetes időpont egyeztetéssel.

  Áldozattá válás megelőzése és áldozatsegítés közvetítése.

  Mediáció (családi, párkapcsolati konfliktuskezelés, válás), kapcsolatügyelet igény szerint.

  Dologi javak gyűjtése, továbbítása az arra rászorulók részére: használt ruhák, cipők, könyvek, tartós élelmiszer, játékok, háztartási eszközök, számítógépek, stb.

  Ügyfélfogadás: Hétfő:      8.00 - 12.00
                             Kedd:      8.00 - 18.00
                             Szerda:    8.00 - 16.00
                             Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
                             Péntek:    8.00 – 12.00

  Bővebb információt a www.humanszolgaltato.balmazujvaros.hu  oldalon talál.
  Elérhetőség: ÉLETHÁZ  (Balmazújváros, Veres P. u. 8. sz.) Telefon: 52/580-599

  Családsegítő Szolgálat munkatársai

 • NAV Figyelemfelhívás!

  Tisztelt Adózó!
   
  Felhívjuk figyelmét arra, hogy közeledik a 2014. évre vonatkozó - személyi jövedelemadóról, járulékról, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról, különadóról, egészségügyi hozzájárulásról - (1453) bevallás benyújtásának határideje, 2015. május 20..
  Amennyiben Ön 2014. évben személyi jövedelemadó köteles bevételt szerzett, (pl.: munkaviszonyból, egyéb jogviszonyból szerzett jövedelmet, diákként munkát végzett, munkanélküli ellátásban részesült 2014. évben, év közben nyugdíj megállapítására került sor, közfoglalkoztatásból származó jövedelemben részesült, stb.) bevallás benyújtási kötelezettsége keletkezik!
  Fontos tudni, hogy az adó megfizetése - akár kifizetők által történt az adóelőleg levonása, vagy Ön által csekken, átutalással vagy egyéb módon történt a megfizetése - nem pótolja az adóbevallási kötelezettség teljesítését. Amennyiben bevallási kötelezettségének nem tesz eleget, az adóhatóság 200 000.- Ft mulasztási bírságot szabhat ki.
  Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adóhatóság fokozott figyelmet fordít a bevallási kötelezettségek teljes adózói körben történő teljesülésére, illetve annak ellenőrzésére.
  Az adóhatóság nyilvántartási rendszerében szerepel minden szükséges információ - a kifizetőktől érkezett adatszolgáltatások, bevallások feldolgozása révén, mely adózónkérıt tartalmazza az adóköteles kifizetések összegét, időpontját, jogcímét -, amely alapján a bevallási kötelezettség teljesítése vagy annak elmulasztása egyértelműen megállapítható.
  Bevallási kötelezettségének az alábbi módokon tehet eleget:
  1. Amennyiben Ön 2015. január 31-ig nyilatkozatban kéri, hogy a munkáltatója készítse el a bevallását, akkor személyi jövedelemadó bevallást nem kell benyújtania!
  2. Amennyiben 2015. február 16-ig benyújtja a ,,1453NY” jelű nyilatkozatát és kéri, hogy az állami adóhatóság készítse el bevallását, akkor az adóhatóságtól 2015. április 30-ig megkapja a bevallás ajánlatot, melyet leellenőrizve, szükség esetén kijavítva, aláírva szintén 2015. május 20-ig kell visszaküldenie az adóhatóság részére, ezzel eleget tesz bevallási kötelezettségének.
  Ha elfogadja a kiküldött ajánlat tartalmát, vissza sem kell küldenie azt.
  3. Amennyiben Ön megfelel az adónyilatkozat - „söralátét” (14S3ADÓ) - benyújtásának törvényben előírt feltételeinek, akkor bevallási kötelezettségének 2015. május 20-ig ezen nyilatkozat kitöltésével és benyújtásával is eleget tehet.
  4. A 1453-as személyi jövedelemadó bevallás csomagot az adóhatóság már kipostázta az Ön részére. Ha nem kapott bevallási csomagot és nem kívánja az űrlapot az internetről letölteni és kitölteni, kérjük, fáradjon be az Ön lakóhelyéhez, munkahelyéhez legközelebb eső ügyfélszolgálatunkra, ahol ingyenesen rendelkezésére bocsátjuk és személyesen segítséget nyújtunk a bevallás kitöltésével kapcsolatban. Általános tájékoztatás kérés keretében telefonon is érdeklődhet a helyi díjszabással hívható 06-40/42-42-42 telefonszámon.
   
  Figyelmébe ajánljuk a NAV honlapján elérhető bevallás kitöltő program használatát, mely segít Önnek kiszámítani a kötelezettségeit és a bevallásban előforduló hibák lehetőségét nagymértékben csökkenti!
   
  Bevallási kötelezettségének eleget tehet elektronikus úton is, ennek feltétele, hogy az okmányirodában vagy az állami adóhatóság központi ügyfélszolgálatán regisztráltassa magát (ügyfélkaput nyisson). Papír alapú bevallását elküldheti részünkre ingyenesen postán a bevallási egységcsomagban lévő boríték felhasználásával, illetve leadhatja személyesen Ügyfélszolgálatunkon ügyfélfogadási időben (Debreceni központi Ügyfélszolgálatunk ügyfélfogadási ideje: hétfő: 8:00-18:00, kedd és csütörtök: 8:00-12:00, szerda:14:00-18:00, péntek: 8:00-11:00 óráig).
  Ne feledje, hogy a bevallás kitöltésének alapjául szolgáló igazolásokat, bizonylatokat nem kell a bevalláshoz csatolni, azokat meg kell őriznie a saját bevallás példányával együtt 2020. december 31-ig. A benyújtott bevallása csak akkor érvényes, ha azt aláírásával hitelesíti!
  Jelen levelünket általános tájékoztatásnak szánjuk, a magánszemély adózók figyelmét kívánjuk felhívni bevallási kötelezettségük teljesítésére. Amennyiben kifizetőnek, munkáltatónak minősül szíveskedjen fentiekről tájékoztatni a munkavállalóit és azokat a magánszemélyeket, akik részére kifizetést teljesített.
   
  Az adózás közös ügyünk, éljen a törvény által biztosított jogával és rendelkezzen adója 1+1%-áról! 
   
  Debrecen, 2015. január 20. 
  NAV Hajdú-Bihar Megyei Adóigazgatósága
   
 • Megnyitották a Hagyományok Házát Balmazújvárosban

 • Magán pálinkafőzés adója

  Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

  Adócsoport

  4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

  Tel: 52/580-105/50,25,26 Fax: 52/370-035 e-mail: ado@balmazujvaros.hu

   

  Tájékoztató

   

  a magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést

  az azt követő 15 napon belül köteles a tulajdonos bejelenteni a

  lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz,

  első esetben ezt a bejelentést, a már meglévő berendezésekről

  2015. január 15-éig kell teljesíteni.


  A Magyar Közlöny MK 161/2014. évi számában 2014. november 26-án kihirdetett, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény alapján módosulnak a jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Jöt.) egyes rendelkezései.

  A Jöt. módosításának célja az Európai Uniós szabályokkal kapcsolatos harmonizációnak való megfelelés.

  A magánfőzésre és a bérfőzésre vonatkozó szabályok 2015. január 1-jétől jelentős mértékben megváltoztak. Magánfőzésnek továbbra is a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása minősül, de évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.

  2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság - balmazújvárosi lakosok esetében, a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Adó Irodája - jár el. [Jöt. 5. § (9) bekezdés]

  Változik a magánfőző definíciója is, magánfőzőnek az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy minősül, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik. [Jöt. 63. § (2) 12.]

  A magánfőző az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a többletmennyiséget haladéktalanul köteles bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről. [Jöt. 67/A. § (6) bekezdés]

  A magánfőzésben előállított párlat adója évi 1000 forint, melyet a magánfőzőnek kell megfizetnie, amely a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzatnak a bevétele. A magánfőzőnek az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig – együtt – kell teljesítenie a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége. [Jöt. 3. § (3) bekezdés, 5. § (9) bekezdés, 64. § (6) bekezdés, 67/A. § (4) bekezdés]

  A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető. [Jöt. 67/A. § (7) bekezdés]

  Fontos változás, hogy 2015. január 1-jétől a magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. E tulajdonszerzés nem engedélyköteles. A bejelentésben meg kell adni a nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot. [Jöt. 67/A. § (1)-(3) bekezdés]

  Ha 2015. január 1-jét megelőzően történt a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés, akkor a magánfőzőnek 2015. január 15-ig kell megtennie a bejelentést. [Jöt. 5. § (9) bekezdés, 67/A. § (1)-(3) bekezdései, 128/K. § (1) bekezdés]

  Az önkormányzati adóhatóság a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzésről szóló magánfőzői bejelentésről, valamint a magánfőző adóbevallásáról értesíti a vámhatóságot és a bejelentéssel, bevallással érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi meg az illetékes vámhatóság részére. [Jöt. 67/A. § (5) bekezdés]

  Az adóraktár részére történő értékesítéskor, illetve ha a magánfőző az általa előállított magánfőzött párlattal kíván részt venni párlatok számára meghirdetett versenyen, a párlat eredetét a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés szerinti bejelentésről, valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított önkormányzati adóhatóság igazolás igazolja. [Jöt. 67/A. § (8) bekezdés]

  Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási kötelezettség bevallási határidejétől számított 1 év elteltével évül el. [Jöt. 67/A. § (9) bekezdés]

  Felhívjuk figyelmüket, hogy a törvény hatályba lépését megelőzően előállított magánfőzött párlatra 2014. december 31-ét követően is az előállításkor érvényes rendelkezések az irányadók. A törvény hatályba lépését követően előállításra kerülő párlatok tekintetében azonban már az új szabályokat kell alapul venni. [Jöt. 128/K. § (2) bekezdés]

  A bérfőzésben előállított párlat után is - 2014. december 31. napjával - megszűnik az eddig 50 liter mennyiségig biztosított „0” forintos adómérték. 2015. január 1-jétől a szeszfőzdében bérfőzés keretében, a bérfőzető alapanyagából előállított párlat adója egy bérfőzető részére évente legfeljebb 50 liter mennyiségig 167.000 forint (1 liter 50 térfogatszázalék alkoholtartalmú párlatra vetítve 835 forint), az 50 litert meghaladó mennyiségre 333.385 forint (1 liter 50 térfogatszázalék alkoholtartalmú párlatra vetítve 1667 forint). [Jöt. 64. § (3) bekezdés]

  Fontos változás, hogy jövőre az önkormányzatnak fizetendő évi 1.000 forintos átalányadó ellenében 50 liter tiszta szesz állítható elő magánfőzésben. A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége 2015. január 1-jétől megszűnik, és amennyiben tárgyévben a magánfőző állít elő párlatot, 1000 forint/év átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik.

  Tehát, aki jelenleg balmazújvárosi lakos és 2015. január 1-jét megelőzően magánfőzéshez használt desztilláló berendezést vásárolt, bejelentést kell tenni Balmazújváros Város Önkormányzati Adóhatóságához.

  Erre a célra szolgáló nyomtatvány a város honlapjáról, a www.balmazujvaros.hu címről letölthető.

  A bejelentésben a nevet, lakcímét, adóazonosító jelet, a tulajdonszerzés időpontját és a desztilláló-berendezés űrtartalmát kell megadni, továbbá a berendezés tárolásának, használatának helyét is, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. Egy desztilláló-berendezés több személy közös tulajdonát is képezheti, ilyenkor a tulajdonosok választása szerint kell bármelyikük lakóhelye szerinti önkormányzathoz megtenni a bejelentést. Az adott önkormányzat értesíti e bejelentésről a többi érintett hatóságot/adóhatóságot.

  A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer (első esetben a 2015. évi adóévről 2016. január 15-ig), az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell megtenni, illetve teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

  Felhívjuk a Tisztelt Magánszemélyek figyelmét arra, hogy a bejelentés elmulasztása mulasztási bírság megállapítását vonhatja maga után, ennek mértéke akár 200 ezer forintig is terjedhet. [Art. 172. § (1) bekezdés]

  Köszönjük, hogy tájékoztatónkat elolvasta és bejelentési kötelezettségét időben teljesíti.

  Balmazújváros, 2015. január 08.

  Balmazújváros Város Önkormányzatának Adóhatósága

   

   

   

 • Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása

   

  TÁJÉKOZTATÓ

  a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása

  című pályázatról: NFA-2014-KKV

   

  A Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzeti Foglalkoztatási Alaprész (NFA) 2014. évi központi keretéből nyílt jellegű pályázatot hirdet mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV) munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. Az NFA-ból 13 milliárd Ft támogatási keretösszeg áll a pályázók rendelkezésére. Ebből 1100-1200 KKV-nál 6500 új munkahely létesíthető, továbbá legalább 12000 már meglévő munkahely megőrzése segíthető. A pályázat alapján a pályázati útmutató szerinti induló beruházás támogatható.

   

  A pályázat célja: a területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerősítése, a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepük, piaci pozícióik bővítése, új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása; a vállalkozások számára többlettámogatás biztosítása a gazdasági, társadalmi és munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű területfejlesztési-statisztikai kistérségekben, településeken; az álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése kiemelt összegű kiegészítő támogatással; a foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklése kiegészítő támogatás biztosításával.

   

  A pályázók köre: A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k vehetnek részt az alábbi jogszabályok szerint:

  • a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti gazdasági társaságok,

  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 70. §-a szerinti egyes jogi személyek vállalatai,

  • a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelepek,

  • a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezetek,

  • az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti vállalkozók.

   

  Elszámolható költségek: kizárólag új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések, valamint az immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how beszerzése során felmerülő - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény) 47-48. § és 51. §-a alapján elszámolható és igazolt - azon költségek, amelyek a Számviteli törvény 1. sz. mellékletében szereplő „A. Befektetett eszközök” mérlegsoron belüli „I. Immateriális javak” 2., 3.-ból licenc és 4.-ből a találmány, a szabadalom és a know-how, valamint „II. Tárgyi eszközök” 1-3. mérlegtételek körébe tartozó eszközök beszerzésével, megvásárlásával kapcsolatban merülnek fel.

  A II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérlegsorból az elszámolható költségek körében az új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint ezen ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, jogszabályban nevesített (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) hozzájárulások vehetők figyelembe. Más építési költség nem számolható el.

   

  A támogatás formája: vissza nem térítendő.

   

  A támogatás mértéke:

  Nem regisztrált álláskereső személy esetén, új munkahelyenként 1,5 millió Ft. Ezen kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni, külön-külön, illetve halmozottan:

  a) amennyiben a beruházás hátrányos helyzetű kistérségben1, településen valósul meg, új munkahelyenként 200 ezer Ft, vagy

  b) amennyiben a beruházás leghátrányosabb helyzetű kistérségben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel azonos elbánásban részesített településen valósul meg, új munkahelyenként 300 ezer Ft,

  c) amennyiben a beruházás befejezését követően a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskeresők foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft,

  d) amennyiben a c) pontban meghatározott álláskeresők közül a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, ennek hiányában a roma érdekképviseleti vagy a roma civil szervezet vagy az etnikai szószóló ajánlására a pályázó roma munkavállaló foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 300 ezer Ft,

  e) amennyiben a beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg, az a) vagy a b) pontban meghatározott kiegészítő támogatáson kívül új munkahelyenként további 400 ezer Ft2.

   

  A pályázat benyújtása:

  A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), külön-külön, egy darab zárt küldeményben, a lapokat lefűzve, rendezett, áttekinthető formában, tartalomjegyzékkel ellátva, az útmutatóban rögzített formai előírásoknak megfelelően, magyar nyelven, az útmutató mellékleteiben szereplő szempontok alapján, kizárólag a pályázati dokumentációban lévő adatlapok kitöltésével kell elkészíteni, amelyhez csatolni kell a pályázati útmutató mellékleteiben szereplő minták alapján összeállított nyilatkozatokat és dokumentumokat. A pályázat tartalmát (a csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok kivételével) CD elektronikus adathordozón - word és excel formátum alkalmazásával - is be kell nyújtani.

   

  A pályázatot kizárólag az alábbiak szerint lehet benyújtani:

  A könyvelt postai küldeményként, kizárólag Magyarországon feladott, vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a pályázatot a beruházás helye szerinti munkaügyi központ részére lehet eljuttatni a 2014. január 9-től 2014. február 14-ig terjedő időszakban. A munkaügyi központok címjegyzéke a pályázati útmutató 12-13. oldalán található. A feladás időpontjának a küldeményen szereplő - a pályázó által igazolható - postára adás bélyegzőjének dátuma számít.

   

  A pályázati dokumentáció megtalálható, letölthető a www.munka.hu honlapról.

   

  1 A hátrányos, leghátrányosabb helyzetű kistérségek, települések és a szabad vállalkozási zóna területi kategória fogalmának magyarázata, a vonatkozó Korm. rendeletek megnevezése az útmutató 17. pontjában található. Amennyiben a pályázatok munkaügyi központokhoz történő benyújtásának határidejéig a vonatkozó hatályos jogszabályok /311/2007. (XI. 17.) és 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletek/ helyett új jogszabályok lépnek hatályba, a korábbi és az új jogszabályok mellékletében szereplő hátrányos, leghátrányosabb helyzetű kistérségek és települések - ezen pályázat szempontjából - egyaránt kedvezményezetti körbe tartoznak, és igényelhető a területi alapú kiegészítő támogatás. Tehát ha az új jogszabályok szerinti besorolás miatt a kistérség, település a korábbinál kedvezőtlenebb pozícióba került, minden esetben a kistérség, település számára előnyösebb területi besorolást és kiegészítő támogatási összeget kell figyelembe venni.

  2 A szabad vállalkozási zónák hátrányos és leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, illetve településeken jöttek létre. Ezért a zónákban ennek megfelelően az új munkahelyenkénti 200, vagy 300 ezer Ft kiegészítő támogatáson kívül további 400 ezer Ft, tehát összesen 600 (200+400 ezer Ft), vagy 700 ezer Ft (300+400 ezer Ft) kiegészítő támogatás igényelhető.  

   

 • Fürdőbelépő nyugdíjasok részére

   

  Fürdőbelépő nyugdíjasok részére

  Erzsébet Kártyán 2014.

   

  Kedvezményezettek köre:

  Azon belföldi illetőségű, öregségi nyugellátásban részesülő 60. életévét betöltött személy, akinek rendszeres havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a 147.000,- Ft-ot, valamint további adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik.

  Azon pályázó, aki a nyugdíjasok szociális üdülési pályázati felhívására pályázatot nyújtott be, jelen kiírás keretében már nem részesülhet támogatásban.

  A pályázat benyújtásakor kötelezően csatolandó melléklet:

  A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) által a pályázó nevére kiállított 2013. évi havi nyugellátás megállapítását tartalmazó igazolás.

   

  Elnyert támogatás esetén a támogatott a 2.500,- Ft önerő befizetését követően válik jogosulttá a www.erzsebetprogram.hu oldalon elérhető, valamint a jelen pályázati kiírásban rögzített fürdőhelyszínekre történő belépésre. A jelen pályázattal elnyert támogatás a postai úton kiküldésre kerülő Erzsébet Kártya segítségével vehető igénybe.

  Azon pályázók, akik a 2013. évi Erzsébet-program keretében támogatást nyertek és számukra az Erzsébet Kártya korábban kiküldésre került, a korábban megküldött kártya segítségével vehetik igénybe az üdülési szolgáltatást.

   

  Általános pályázati feltételek:

  Pályázni a   honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével, valamint a kötelezően csatolandó dokumentumok egyidejű feltöltésével lehet.

  Egy pályázati adatlapon kizárólag egy személy nyújthat be pályázatot.

  Az érvénytelenül beadott pályázat hiánypótlására, javítására nincs lehetőség. A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak.

  Az e-mailben található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb 2014. február 15. napja 24:00 óráig.

  Aktiválás hiányában a pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek.

   

  Éljenek a lehetőséggel! Higgyék el, megéri!

 • Balmazújváros kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése

 • Ismerjék meg városunk és testvérvárosaink szokásait!

   

  A Hang-Kép Egyesület felvételén ízelítőt láthatnak Balmazújváros és Érmihályfalva hagyományaiból.
   

   
  Ismerjék meg városunk és testvérvárosaink szokásait!
  Cél: közelebb hozni egymáshoz testvérvárosaink lakosságát, civil szervezeteit! 
 • Katona Mária könyvbemutató

 • Januári programajánló

   

  2013. január 19. (szombat) 18 óra- Színházterem

  BEL AMI - A szépfiú (filmdráma)

  Szervező: Veres Péter Kulturális Központ

  Helyszín:Veres Péter Kulturális Központ - Kossuth tér 18.

   

  2013. január 22. (kedd) 18 óra - Ifjúsági és Közösségi ház

  A Magyar Kultúra Napja tiszteletére rendezett Cseh Tamás emlékest

  Szervező: Veres Péter Kulturális Központ

  Helyszín: Ifjúsági és Közösségi Ház - Arany János u. 1/c.

   

  2013. január 23. (szerda) 9 óra - Díszterem

  Balmazújváros Város Önkormányzatának nyilvános Képviselő-testületi ülése

  Szervező: Balmazújváros Város Önkormányzata

  Helyszín: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala - Kossuth tér 4 -5.

   

  2013. január 24. (csütörtök) 10 óra - Pódium terem

  Vers és mesemondó verseny óvodások részére

  Szervező: Csicsergő Óvoda

  Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ - Kossuth tér 18.

   

  2013. január 24. (csütörtök) 16 óra 30 perc - Olvasóterem

  Katona Mária: Két évszázada Balmazújvároson - A balmazújvárosi németek története című, 1997-ben megjelent könyvének második, változatlan kiadása alkalmából szervezett ,,író, olvasó találkozó."

  Szervező: Lengyel Menyhért Városi Könyvtár és a debreceni Déry Múzeum

  Helyszín: Lengyel Menyhért Városi Könyvtár - Dózsa György u. 1.

   

  2013. január 25. (péntek) 10 - 17óra 30 perc

  Lakossági véradó nap

  Szervező: Vöröskereszt Területi Szervezete

  Helyszín: Debreceni u. 12. (volt Vörös Csillag irodaház)

   

  2013. január 31. (csütörtök) 10 óra - Kossuth tér - Bocskai u. sarok

  Kerékpárút átadása - szalagvágás

  Szervező: Balmazújváros Város Önkormányzata

  Helyszín: főtér - Debreceni u kerékpárút szakasza, Polgármesteri Hivatal

   

   

 • Szóval?! Országos Vitaverseny

   

  Szóval?! Országos Vitaverseny
   
  Ezúton szeretnénk meghívni Önt a Szóval?! Országos Vitaverseny rendhagyó sajtóeseményére, amelyen a vitakultúra-fejlesztés és a demokratikus párbeszéd fontosságára hívjuk fel a figyelmet.
   
  A Szóval?! egy két éve indult kezdeményezés, melyet a Külügyminisztérium, az Európai Bizottság és az Európai Parlament hívott életre. A több hónapon és három fordulón át tartó versenyen középiskolások vehetnek részt, akik háromfős csapatokban tehetik próbára érvelési és cáfolási tudásukat. A tavalyi évben a vetélkedőre közel 150 diákcsapat jelentkezett Magyarország 100 középiskolájából.
   
  A Szóval?! idei nyitó eseményén újságírók, sportolók és színészek szó-párbajoznak arról, hogy be kell-e vezetni női kvótákat az Európai Parlamentben?
   
  A szópárbaj csataterén: 
   
  Pepe és Kapa, vagyis Mucsi Zoltán és Scherer Péter színészek, a Jancsó-filmek híres, évődő civakodó párosa, 
  Mészáros Antónia, Minőségi újságírásért díjjal kitüntetett újságíró és Stumpf András, Junior Príma díjas újságíró,     valamint Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőröző és
  Gergely István kétszeres magyar olimpiai bajnok vízilabdázó kapus.
   
  Az eseményt a Külügyminisztérium részéről Győri Enikő EU-ügyekért felelős államtitkár, az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete részéről Dr. Szűcs Tamás képviselet-vezető, az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája részéről Lővei Andrea megbízott irodavezető, és a verseny szervezői részéről Lévai Balázs nyitja meg.
   
  Időpont: 2013. január 10., csütörtök, 10.00 óra
  Helyszín: Európa Pont (Millenáris Park, 1024 Budapest, Lövőház u. 35.)
   
 • ÉTTERMEK, SZÁLLÁSADÓK FIGYELEM!

   

  ÉTTERMEK, SZÁLLÁSADÓK FIGYELEM!

   

  Január végéig lehet jelentkezni a FARSANGI Torkos Csütörtökre!  A Magyar Turizmus Zrt. 2013-ban is megszervezi a népszerű Torkos Csütörtök akciót, immár a 8. alkalommal. Jövőre azonban - a néphagyománytól eltérően - kivételesen nem a hamvazószerdát követő csütörtökön kerül sor a magyar gasztronómiát népszerűsítő akcióra, mivel az épp - az étterembe járás szempontjából szintén népszerű - Valentin (Bálint) napra esik.

  A Magyar Turizmus Zrt. ezért - a gasztronómiai szövetségekkel egyeztetve - 2013. január 31-én szervezi meg az akciót Farsangi Torkos Csütörtök néven. A Magyar Turizmus Zrt. és a NetPincér korábbi sikeres együttműködésének köszönhetően az akció hivatalos weboldala továbbra is a www.torkoscsütörtök.hu, vagy www.torkoscsutortok.hu lesz.

  Ismét ezen a weboldalon zajlik majd az éttermek regisztrációja, illetve a vendégek itt találják meg az éttermek listáját és asztalt is foglalhatnak január 14-től online módon. Az éttermek jelentkezését 2013. január 28-ig várják a szervezők. Az éttermi akcióval és a kapcsolódó szálláshelyi kedvezményekkel a SZÉP kártya felhasználást is ösztönözni kívánják.

  A vendéglátóhelyeknek szóló felhívás ITT olvasható

  Az éttermi beszállítók, nagykereskedők IDE kattintva találnak információkat

  A szálláshelyeknek szóló felhívás ITT tölthető le

  Ajánlati adatlap szálláshelyek számára ITT érhető el


   

 • Meghívó koszorúzási ünnepségre

  A VPÁMK és AMI tisztelettel meghívja Önt 2013. január 7-én (hétfő) 10 órakor Veres Péter születésének 116. évfordulója tiszteletére rendezett koszorúzási ünnepségre.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-07-15 van. PointLink.