PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (Köztemető üzemeltetés és temetkezési szolgáltatások)

Nyomtatás

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 161/2023. (V.24.) számú határozatával döntött a Városi Köztemető üzemeltetésének és a temetkezési szolgáltatásoknak pályáztatás útján történő meghirdetéséről, figyelemmel a megszűnő kegyeleti közszolgáltatási szerződésre.

A pályáztatás – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ára – az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V. 24.) önkormányzati rendeletében van szabályozva, mely rendelet szabályozza a versenyeztetési eljárást is.

A pályázat tárgya: a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) és a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) alapján Balmazújváros Város Csegei úti köztemetőjének „Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés” keretében történő üzemeltetése, fenntartási feladatok végzése, temetkezési szolgáltatások teljes körű ellátása.

A pályázat kiírója és döntéshozója: Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő- testülete, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

A pályázatok véleményezője és javaslattevője: az önkormányzat Pénzügyi és Jogi Bizottsága, valamint a Gazdasági, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága

Pályázati eljárás lebonyolítója: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

A pályázat jellege, fordulók száma: nyílt jellegű, egyfordulós

A köztemető üzemeltetés és temetői szolgáltatások helye, ingatlanadatok:

A köztemető fekvése: Balmazújváros nyugati belterületi határán, a Csegei út mentén.

A köztemető ingatlanának és a temető létesítményeinek, épületeinek fenntartója és tulajdonosa: városi önkormányzat.

Helyrajzi száma: 2828, 2829, területe: 9 hektár 1855 m2.

A köztemető és a temetői szolgáltatás és üzemeltetés részét képezi továbbá a 2830 hrsz-ú Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő 5700 m2.

A pályázaton való részvétel feltétele:

Pályázó kizárólag olyan gazdasági szervezet lehet, amely a Ttv-ben és a végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi, személyi és tárgyi feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően és ellenőrizhetően igazolja.

Ajánlattevőnek a közterületen lévő épületek, létesítmények, zöldterületek, parkok, utak, parkolók, közművek folyamatos karbantartásáról, a kegyeleti szempontok szerinti környezeti állapot folyamatos fenntartásáról, a teljes szolgáltatási időszak alatt gondoskodnia kell.

A szolgáltatást elnyert pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévő épületek, létesítmények használatáért évente bruttó …………… Ft díjat kell vállalnia.

Ajánlattevőnek a pályázatban és a szerződés tervezetben nyilatkoznia kell arról, hogy az éves üzemeltetési és szolgáltatási, fenntartási feladatokon túl a köztemető létesítményeinek, épületeinek, építményeinek, közműveinek és temetői utaknak, parkolóknak a felújításában, fejlesztésében milyen jellegű munkákat és költségeket vállal.

Az ajánlat benyújtásával és értékelésével kapcsolatos további szempontok:

- parkolók, belső úthálózat bővítésének vállalása,

- 2830 hrsz-ú, Katolikus Egyház tulajdonában álló temető kerítéssel való ellátása,

- tervezett beruházások leírása,

- vízvezeték hálózat bővítésére tett vállalás,

- második bejárat kialakítása,

- ravatalozó folyamatos karbantartása.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a köztemető területén tervezett szolgáltatásokhoz alkalmazott létszámot, szakembereket és munkaerőt (helyi munkaerő alkalmazását), továbbá a jármű és eszköz állományt, a karbantartásra, hibaelhárításra vonatkozó intézkedéseket, az ügyeleti rendszert, halott hirdetmények közzétételét, stb.

A pályázatokat kettő eredeti példányban, zárt borítékban, cégszerű aláírással kell benyújtani „Balmazújváros Csegei úti köztemető üzemeltetési és temetői szolgáltatás pályázata” elnevezéssel a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal földszinti iktatójába (fsz. 6. iroda).

A pályázat a www.balmazujvaros.hu oldalon és megyei napilapban kerül meghirdetésre, az ajánlatok benyújtásának határideje a megyei napilapban megjelent időponttól számított 15. naptári nap, délelőtt 9 óra (munkaszüneti nap esetén a következő munkanap 9 óra). A pályázók a pályázat időtartama alatt a köztemető létesítményeit és ingatlanát megtekinthetik a jelenlegi üzemeltető és a pályázatot lebonyolító Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal előzetes értesítésével és időpont egyeztetéssel.

Részletes pályázati feltételek, tulajdoni lap másolat, köztemető térkép dokumentumainak vásárlása: egyösszegű 100.000,-Ft+ Áfa befizetésével a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárába.

Pályázati és ajánlati biztosíték befizetése: a pályázat benyújtása esetén, de legkésőbb a pályázati határidő időpontjáig a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 1. emelet 13. számú iroda pénztárába, vagy átutalással.

Mértéke: bruttó 2.000.000,- Ft, melyet a pályázók egyösszegben a pályázati eljárás lezárása után három napon belül visszakapnak, a nyertes pályázó a pályázati biztosítékot a szerződéskötés időpontjában kapja vissza.

Ajánlati kötöttség: 60 nap, mely azon időpontban kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtásának határideje lejárt.

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kötelezően csatolni kell:

- igazolás arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a Ttv-ben és az annak végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, az üzemeltetőre és a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó szakmai, pénzügyi és egyéb feltételekkel, jogszabályi engedélyekkel;

- a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, hatályos társasági szerződését, képviselőjének aláírási címpéldányát;

- a pályázó számlavezető bankjának igazolását arra vonatkozóan, hogy a pályázó számláin az utóbbi 3 gazdasági évben 60 napon túli megfizetetlen tartozás nem volt;

- nemleges köztartozásról szóló adóigazolást a NAV-tól és a helyi adóhatóságtól;

- a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban;

- a részletes pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadását;

- az általa vállalt többletszolgáltatásokat és kötelezettségeket;

- a köztemető területén lévő létesítmények, épületek, közművek felújításával, többlet beruházással kapcsolatos vállalásokat, a beruházás megvalósításának pontos időpontjának megjelölését;

- külön nyilatkozatot az ajánlati kötöttségre;

- a kegyeleti közszolgáltatási szerződés tervezetét 4 példányban;

- nyilatkozatokat vagy dokumentumokat a szakmai alkalmasságról, képesítési feltételekről, az azzal kapcsolatos gyakorlati időről (temetkezési szolgáltatóról és külön az üzemeltetői kertészeti szakképesítésről).

Érvénytelen az az ajánlat, mely nem felel meg a pályázati felhívásban és a Ttv-ben, illetve a végrehajtásról szóló kormányrendeletben előírt feltételeknek.

A pályázat kiírója az összességében legkedvezőbb ajánlatot fogadja el, érvényes pályázatok esetén. A pályázatok elbírálása az ajánlatok benyújtására vonatkozó határidőtől számított legkésőbb 30 naptári nap. Szolgáltatási időszak kezdete: a pályázat elbírálása után, legkésőbb 2023. szeptember 15. napjától.

         

Balmazújváros, 2023. július 17.

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-11-30 van. PointLink.