HIRDETMÉNY

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal ingatlanügyi hatósági feladatkörében eljáró Földhivatali Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 21. § (1) bekezdése, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján hirdetményi úton adategyeztetés céljából az alábbi felhívást teszi közzé.

Az eljáró hatóság megnevezése:

Hajdú-Bihar   Megyei   Kormányhivatal   Földhivatali Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály 

Az ügyszáma:

76892/2022

Az ügy tárgya:

Adategyeztetési  eljárás  lefolytatása  a  közhiteles ingatlan-nyilvántartásból      hiányzó     természetes személyazonosító adatok pótlása céljából.

Az ügyfél neve/megnevezése:

Deák Lászlóné  (sz.:  1946.10.12.  an.: Ticz Irén, lakcíme: 4060 Balmazújváros, Rudas utca 21.)

Az eljárás megindításának napja:

2022. szeptember 22.

Az ügyben érintett helyrajzi számok:

Balmazújváros külterület 0655/27

Irányadó ügyintézési határidő:

90 nap

A hirdetmény kifüggesztésének / közlésének napja:

2022. október 3.

A hirdetmény levételének napja:

2023. január 2.

Jelen hirdetmény a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján https://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar/dokumentumok-2019/hirdetmenyek/2020-evi-lxxi-torveny-szerinti-foldhivatali-hirdetmenyek), valamint az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján, valamint a kormányzati portálon kerül közzétételre.

Az ingatlanügyi hatóság felhívja azon személyeket, akinek tudomása van a fent felsorolt ingatlan(ok) vonatkozásában tulajdonosként bejegyzett személy hiányzó természetes személyazonosító adatairól, tartózkodási helyéről, illetve halálának időpontjáról, úgy ezen adatokat az esetlegesen rendelkezésére álló iratok csatolása mellett a hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztályánál (4024 Debrecen, Kossuth utca 12-14.) jelentse be.

Földhivatali Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály

4024 Debrecen, Kossuth utca 12-14. Telefon: (36 52) 505-833

E-mail:Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Hivatali kapu neve és KRID azonosítója: FH09DEBREC 415512358

Amennyiben az adategyeztetés jelen eljárás keretében nem vezet eredményre az ingatlanügyi hatóság annak megállapítása mellett, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett személy nem beazonosítható az ingatlan(ok) tulajdoni lapjára feljegyzi a tulajdoni helyzet rendezetlenségének tényét.

Mellékletek:
Download this file (hirdetmeny.pdf)hirdetmeny.pdf[ ]538 kB

Lakossági tájékoztató Barnakőszén igény felméréséről!

Tisztelt Lakosság!

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítéseket kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakossági téli fűtéshez szükséges tüzelőanyag.

A fentiekre tekintettel a Belügyminisztérium lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérését kérte, melynek végrehajtásával az önkormányzatokat bízta meg.

Tájékoztatom a barnakőszén tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságot, hogy a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan az igények a mellékelt nyomtatványon terjeszthetők elő.

Az igényfelméréshez tartozó nyomtatvány benyújtási határideje: 2022. szeptember 29. 12:00 óra

Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, de nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Balmazújváros, 2022. 09. 26.

Mellékletek:
Download this file (barnakoszen_felmeres.pdf)barnakoszen_felmeres.pdf[ ]434 kB

E.ON Üzemszünet értesítő

Tájékoztatjuk, hogy településükön tervezett áramszünet lesz.

Balmazújváros
UtcaTerületHrsz.Házszám -tólHázszám -ig
DátumIdőpont(tól)Időpont(ig)Megjegyzés
Mátyás király utca Páros házszám   2 62
2022-09-29 08:00 16:00  
Mátyás király utca Páratlan házszám   1 51
2022-09-29 08:00 16:00  
Németh László utca Egész utca      
2022-09-29 08:00 16:00  

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Ösztöndíj és gyakornoki program

A Kárpátok Alapítvány egyik célkitűzése, hogy a Kelet-Magyarország területén (Borsod-Abaúj- Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék) élő, hátrányos helyzetű diákok felsőfokú tanulmányaikat sikeresen befejezhessék, ezáltal szaktudással, diplomával rendelkező, helyben maradó, a környezetük jobbításáért küzdő, európai szintű értelmiségiek tevékenykedjenek a régióban.

E cél érdekében az Alapítvány egy komplex ösztöndíj rendszer működtetésébe kezdett 2007- ben, mely jelenleg is működik, és az indulás óta összesen 39 diákot támogattunk.

Ebben az évben ismét meghirdetjük a programot és szeretnénk, ha minél több olyan hátrányos helyzetű diákhoz eljutna a program híre, illetve a programban való részvétel lehetősége, akik az idén érettségiztek és szeptembertől felsőoktatási intézményben nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat.

Kérjük, amennyiben lakóhelyén ismer olyan fiatalt, aki a pályázati felhívásban feltűntetett feltételeknek megfelel, értesítse a kiírásról.

A programról bővebb felvilágosítás a következő elérhetőségeken kérhető:

 Czuczor Dániel, kommunikációs munkatárs

Kárpátok Alapítvány-Magyarország (www.karpatokalapitvany.hu)

3300 Eger, Felvégi út 53.

Tel.: 36-516-750

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Mellékletek:
Download this file (ajanlolevel_pm_hivataloknak2022.pdf)ajanlolevel_pm_hivataloknak2022.pdf[ ]371 kB

HIRDETMÉNY - NEMZETI FÖLDALAPBA TARTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTATÁS, ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VONATKOZÓAN

A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a jelen hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

Az ingatlanok értékesítéséhez az NFK elvégeztette az ingatlanok értékbecsléseit, amelyek minden esetben megfelelnek a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdésében foglaltaknak, amely szerint a földrészletnek eladás vagy csere útján történő hasznosítására vonatkozó döntés megalapozásához - a 4/B. §-ban foglaltak kivételével - el kell végeztetni az érintett földrészlet forgalmi értékbecslését (a továbbiakban: értékbecslés). Az eladásra vagy cserére vonatkozó döntés értékbecslési kötelezettség esetén az értékbecslésben rögzített érvényességi időn belül hozható meg. Értékbecslési kötelezettség esetén az értékbecslésben megállapított forgalmi értéknél alacsonyabb ellenértéket az adásvételi és a csereszerződésben megállapítani nem lehet.

A listában szereplő ingatlanok minimális ellenértéke (minimum ajánlati ár), az NFK által meghatározásra került az értékbecslési szakvélemény és az NFK vagyon-nyilvántartásában rögzített könyv szerinti érték figyelembe vételével. Ezen minimális ellenérték alatti összegben tett vételi ajánlat érvénytelen.

Az értékbecslés elkészítésének díját a Nemzet Földalapba tartozó Földrészletek hasznosításáról szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rend. (Rendelet) 4. § (2h) bekezdésében foglaltak alapján az 1 ha térmértéket meg nem haladó ingatlanok esetében az NFK, az azt meghaladó térmértékű ingatlanok esetében a szerződés megkötésére jogosult vételi ajánlatot tevő viseli.

Az NFK felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben egy adott ingatlan vonatkozásában több vételi ajánlat is érkezik, akkor a legmagasabb érvényes árajánlatot tevő személlyel köt adásvételi szerződést. Amennyiben a legmagasabb árajánlatot tevő személy visszalép, akkor a sorban következő legmagasabb árajánlatot tevő személlyel köt adásvételi szerződést.

Azonos ajánlati árak esetén az elővásárlási rangsorban előrébb álló személy lesz az NFK által támogatott vevő.

Az NFK felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a vételi ajánlatot tevő rendelkezik a vételi ajánlat formanyomtatványán meghatározott elővásárlási ranghellyel, az ennek igazolására alkalmas dokumentumok csatolása is szükséges a vételi ajánlat mellé.

Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében az adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közléséről a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi tv.) és az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet előírásai alapján az NFK gondoskodik. A létrejövő szerződés hirdetményi úton történő közlése az elektronikus tájékoztatási rendszer keretében működő kormányzati honlapon történő közzététellel valósul meg, elővásárlási jog gyakorlására az irányadó törvényi rendelkezésekben rögzített feltételekkel nyílik lehetőség.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:74. § (2) bekezdése alapján az NFK, mint felhívást tevő fél fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel történő szerződéskötést megtagadja.

1

Az NFK az értékesítés során Elektronikus Pályázati Rendszert (a továbbiakban: EPR) alkalmaz, amely az alábbi elektronikus felületen érhető el:

https ://epr.nfk.gov.hu/

Az EPR használatához a vételi ajánlatot tevő személyeknek a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatási regisztrációval kell rendelkezniük.

A vételi ajánlatot tevők a Központi Azonosítási Ügynök (KAŰ) rendszeren keresztül, egyedi azonosítással (ügyfélkapu igénybevételével) tudnak belépni az EPR felületére. Az ajánlat beadása a belépést követően lehetséges, az adatkezelési nyilatkozat elfogadása után.

A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földre vonatkozó vételi ajánlat esetén az ajánlat részeként mellékelten csatolni szükséges a földműves minőség igazolására a földműves nyilvántartásba vételről szóló határozat másolatát, ennek hiányában a Földforgalmi tv. 10. § (2) bekezdése alapján a vételi ajánlatot tevő legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy földművesnek nem minősül, és a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt.

Az NFK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a vételi ajánlat nem az EPR rendszeren keresztül érkezik be, vagy egy dokumentum több ingatlan adatait tartalmazza, illetve amennyiben a vételi ajánlat kötelezően kitöltendő mezőinek kitöltése elmarad, az hiányosan, nem megfelelően kerül kitöltésre, úgy hiánypótlási felhívás kibocsátására nem kerül sor, a benyújtott vételi ajánlat mérlegelés nélkül érvénytelennek minősül. Ugyancsak érvénytelen a vételi ajánlat, ha az jogszabályban rögzített tulajdonszerzési korlátozásba ütközik.

A vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő: 2022. október hónap 07 nap 23 óra 59 perc.

A beérkezett vételi ajánlatok érvényességének bírálatát az NFK a benyújtásra nyitva álló határidő lejártát követő 60 napon belül megteszi, annak eredményéről a kérelmezőket hivatalos (a vételi ajánlatban feltüntetett postai és/vagy elektronikus) úton értesíti. Az országos járvány-helyzet alakulásától függően a jelen pontban meghatározott értesítési határidő meghosszabbodhat.

A Ptk. 6:74. § (3) bekezdésére tekintettel az NFK felhívja a figyelmet, hogy a vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig felhívását bármelyik ingatlan tekintetében visszavonhatja. Az ajánlattevő vételi ajánlatát a fenti határidőig visszavonhatja és a módosított tartalommal újra beadhatja, vagy akár véglegesen is visszavonhatja.

A Rendelet 3. § alapján az NFK felhívja a figyelmet, hogy védett természeti területnek és Natura 2000 területnek minősülő földrészlet tulajdonjogának átruházásához a természetvédelemért felelős miniszter, vízvédelmi terület eladásához a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter, míg a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyre és a régészeti védőövezetre kiterjedő földrészlet értékesítéséhez a kulturális örökség védelméért felelős miniszter egyetértése szükséges. Ezekben az esetekben a szerződés csak a miniszteri jóváhagyást követően kerülhet megkötésre, annak hiányában a szerződés megkötésének jogszabályi akadálya van. A miniszteri nyilatkozat beszerzése iránt az NFK intézkedik.

Az NFK felhívja a figyelmet arra, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) és az NFK között létrejött együttműködési megállapodás alapján az NFK kötelezettséget vállalt arra, hogy a NIF Zrt. által megjelölt ingatlanokat, illetve az adott ingatlanokból meghatározott területet nem értékesít harmadik személy részére. Ennek megfelelően, a Ptk. 6:74. § (2) bekezdés alapján, az NFK fenntartja a jogot, hogy a NIF Zrt. által meghatározott ingatlanok tekintetében a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelő, a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel a szerződéskötést megtagadja, és az értékesítési ügyletet lezárja. Amennyiben az adott ingatlan tekintetében a szerződéskötésre sor került, akkor a szerződés közös megegyezéssel történő felbontása szükséges.

Az NFK felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy eredményes értékesítés esetén 1 hektár vagy azt meghaladó térmértékű ingatlan esetén a vevőt terheli az értékesítéshez szükséges forgalmi értékbecslés elkészítésének díja (az 1 hektár térmértéket meg nem haladó ingatlanok esetében az értékbecslési díjat az NFK viseli), amelyet szerződéskötést megelőzően számla ellenében közvetlenül az értékbecslést készítő szakértő részére szükséges megfizetni, valamint az ügyvédi munkadíj vevőre eső része, amelyet számla ellenében készpénzben vagy azonnali átutalással a szerződés megkötésekor szükséges az eljáró ügyvéd (ügyvédi iroda)

2

részére megfizetni. Az ügyvédi költség összege: 25.000,- Ft + áfa ügyvédi munkadíj földrészletenként és az eljárás jogi/jogszabályi költségei (így különösen tulajdoni és földhasználati lap lekérésének díja, a földhivatali eljárás igazgatási szolgáltatási díja).

A Rendelet 4. § (2b) bekezdése alapján kizárólag szántó, rét, legelő alrészletet tartalmazó földrészlet értékesítése esetén statisztikai alapú értékmeghatározás történik, amelynek - 1 ha vagy azt meghaladó térmérték esetén vevőt terhelő - díja egységesen nettó 20.000,- Ft + áfa.

Az ajánlattevő ajánlata megtételével elfogadja, hogy az adásvételi ügylethez kapcsolódóan felmerülő költségeket megtéríti, amennyiben a szerződés megkötésére - az ajánlata elfogadása ellenére - neki felróható okból nem kerül sor.

Az NFK felhívja az ajánlattevők figyelmét arra is, hogy eredményes értékesítés esetén a tulajdonjog bejegyzésének időpontja előtt az NFK vagy jogelődje által az adott földrészletre vagy tulajdoni hányadra megkötött hasznosítási (így különösen megbízási vagy haszonbérleti) szerződést az új tulajdonos tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése nem szünteti meg. Az új tulajdonos birtokba lépése haszonbérlet esetén a haszonbérleti szerződés lejártát követően, míg megbízási szerződés esetén a tulajdonjog bejegyzés évében, a gazdasági év lejártával, azaz a tulajdonjog bejegyzésének évében október 16. napján lehetséges. Amennyiben az ingatlan az NFK által megbízási szerződéssel hasznosított, a megbízási szerződés szerinti használati díj beszedésére a megbízási szerződés megszűnéséig/lejáratáig az új tulajdonos nem lesz jogosult, az adásvételi szerződés kikötése alapján az eladót fogja illetni a megbízási szerződés megszűnéséig/lejáratáig (vevő birtokba lépéséig). Amennyiben az értékesített földrészlet új tulajdonosa megegyezik a fennálló hasznosítási szerződés alanyával, úgy a hasznosítási szerződés a tulajdonjog ingatlan­nyilvántartási bejegyzésével megszűnik.

A listában szereplő ingatlanok vonatkozásában eredményes értékesítés esetén, a birtokba lépés pontos dátumáról az ügyletek lebonyolítására megbízott jogi képviselő tájékoztatja az ajánlattevőket.

Fontos, hogy az NFK jelen értékesítési eljárás során kizárólag az alábbi listában szereplő földrészletekre vonatkozó vételi ajánlatokat veszi figyelembe. A listában fel nem tüntetett ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatokat, kérelmeket, az NFK érdemben nem vizsgálja.

Jelen felhívás nem minősül a Ptk. szerinti szerződéses ajánlatnak.

Kelt: Budapest,    2022 SZEPTEMBER 06.

Nagy János

Elnök

Mellékletek:
Download this file (NFK_Hirdetmeny_2022_I.pdf)NFK_Hirdetmeny_2022_I.pdf[ ]9314 kB

Üzemszünet értesítő (E.ON)

Tájékoztatjuk, hogy településükön tervezett áramszünet lesz.

Balmazújváros
UtcaTerületHrsz.Házszám -tólHázszám -ig
DátumIdőpont(tól)Időpont(ig)Megjegyzés
Illyés Gyula utca Páros házszám   10 16
2022-09-20 08:00 18:00 garázsüzletek is
Bocskai utca Páratlan házszám   9 15
2022-09-20 08:00 18:00 9 sz. mögötti üzletek is
Dózsa György utca Páros házszám   10 16
2022-09-20 08:00 18:00 garázsüzletek is
Illyés Gyula utca Páratlan házszám   1 19
2022-09-20 08:00 18:00 sorházak végig

Tisztelt Balmazújvárosi Lakosok!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2022. szeptember 04. és 2022. szeptember 25. közötti piaci nyitvatartási időszakban a Lidi Áruházhoz tartozó parkoló felújítási munkálatok miatt zárva lesz.

A fentiek miatt kérem a Tisztelt Lakosokat, hogy a Városi Piac területét vasárnaponként az érintett időszakban lehetőleg kerékpárral vagy gyalogosan szíveskedjenek megközelíteni.

A gépjárművel érkezők számára kiegészítő parkolási lehetőséget tudunk biztosítani a Zrínyi utcai régi játszótéren.

Megértésüket köszönöm.

Balmazújváros, 2022. augusztus 30.

Mellékletek:
Download this file (tajekoztato_lidl_parkolo.pdf)tajekoztato_lidl_parkolo.pdf[ ]244 kB

Tájékoztató (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára a 2022. augusztus havi pénzbeli támogatás kiosztása)

Tisztelt Lakosok!

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára a 2022. augusztus havi pénzbeli támogatás kiosztására a Polgármesteri Hivatal (Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) előterében kerül sor 2022. augusztus 29-én (hétfőn) 9 és 15 óra között.

Kérjük – a jogosultak részére kiküldött idéző kártyán foglaltak alapján – személyazonosító igazolványát szíveskedjen magával hozni.

Amennyiben fenti napon nem tudja átvenni ezt a pénzbeli támogatást a jogosult személy, akkor ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal pénztárában (emelet 12-es iroda) tudja ezt megtenni.

2022.08.23.

Tisztelettel:

                                                                                          Balmazújvárosi Közös

                                                                                         Önkormányzati Hivatal

                                                                                             Pénzügyi Osztálya

Pályázati felhívás a 2022-ben induló szerződéses határvadász képzésre

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés, Hajdú-Bihar, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében alapfokú iskolai végzettségre (8 évfolyam sikeres elvégzésére) épülő képzést indít, amely eredményes teljesítése a Rendőrségnél szerződéses határvadász beosztás betöltésére jogosít.

A képzéssel kapcsolatos részletek, a pályázati felhívás és a jelentkezés feltételei a csatolt mellékletekben olvashatóak.

Mellékletek:
Download this file (Jelentkezési feltételek.pdf)Jelentkezési feltételek.pdf[ ]419 kB
Download this file (Jelentkezési lap.pdf)Jelentkezési lap.pdf[ ]660 kB
Download this file (Pályázati felhívás.pdf)Pályázati felhívás.pdf[ ]225 kB
Download this file (Plakát.pdf)Plakát.pdf[ ]740 kB

III. fokú hőségriasztás

Tisztelt Lakosság!

Az Országos Tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzés adatai, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlásait figyelembe véve az ország egész területére vonatkozóan

2022. augusztus 17-én (szerda) 00:00 órától

2022. augsztus 19-én (péntek) 24:00 óráig

III. fokú hőségriasztást adott ki.

A hőség fokozottan megviseli szervezetünket. A különösen veszélyeztetettekre (csecsemőkre, kisgyermekekre, 65 évnél idősebbekre és a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőkre) fokozott veszélyt jelent a kánikula, ugyanakkor a lakosság többi részének is jobban oda kell figyelnie a fokozott vízpótlásra, valamint testük hűtésére.

Az elrendelt hőségriadóra tekintettel Balmazújváros Város Önkormányzata a korábbi évek gyakorlatához igazodóan a lakosság számára az alábbiak szerit biztosítja a légkondicionált helyiségek igénybevételének lehetőségét:

Liget Közösségi Ház
Balmazújváros, Debreceni u. 12.
reggel 07:00 órától 19:00 óráig

Életház

Balmazújváros, Veres Péter u. 6-8.
reggel 07:00 órától 19:00 óráig.

Balmazújváros, 2022. augusztus 17.

 
   
Mellékletek:
Download this file (hosegriado_kh_20220817.pdf)hosegriado_kh_20220817.pdf[ ]107 kB
Download this file (hosegriado_pm_20220817.pdf)hosegriado_pm_20220817.pdf[ ]68 kB

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2022 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2022-10-03 van. PointLink.